Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 21

На основі аналіз літературних джерел у, було виокремленно основні структурні складові КСН:

1. Вступний блок (створення мотивації та пізнавального інтересу у студентів, пояснення алгоритму роботи з програмою).

2. Основний блок (теми та індивідуалізовані завдання для формування знань та умінь за дисципліною «Конструювання швейних виробів», самоконтроль, самокорекція).

3. Заключний блок (словник, контрольні питання, перелік рекомендованої літератури, посилання на сайт бібліотеки імені Вернадського).

Згідно цих структурних складових наповнено змістом кожен модуль розробленої КСН (рис. 2.26).

При розробці інтерфейсу на основі аналізу літературних джерел [76, 90], були враховані такі вимоги щодо представлення текстової інформації як максимальна інформативність тексту; чітка згрупованість та структурованість інформації; стислі заголовки та списки; чітка логічна обумовленість кожного кроку в ланцюгу гіперпосилань; доцільне доповнення тексту графікою; відсутність орфографічних та граматичних помилок.

Для навігації використовуються кнопки з підписом «Вперед»а або «Назад». Це дозволяє швидко зрозуміти наступний крок, уточнити незрозумілі моменти, повторити попередні розділи за потреби, перейти до більш складного матеріалу.

Режим контролю сформованих знань та умінь студентів розроблений з можливістю забезпечення різного рівня складності, використання різнорівневої інформації з дисципліни «Конструювання швейних виробів», різних типів тестів, де враховані репрезентативні канали сприйняття інформації студента (студент обирає їх відповідно за літерами – «А», «В», «К», «З»), фіксації результатів тестування.

Рівень складності питань залежить від режиму навчання, який обрано згідно навчальних досягнень студента. Після закінчення роботи над питаннями студент отримує інформацію про результат.

Рис. 2.26. Структура модулів КСН «Конструювання»

Для навігації використовуються кнопки з підписом «Вперед»а або «Назад». Це дозволяє швидко зрозуміти наступний крок, уточнити незрозумілі моменти, повторити попередні розділи за потреби, перейти до більш складного матеріалу.

Режим контролю сформованих знань та умінь студентів розроблений з можливістю забезпечення різного рівня складності, використання різнорівневої інформації з дисципліни «Конструювання швейних виробів», різних типів тестів, де враховані репрезентативні канали сприйняття інформації студента (студент обирає їх відповідно за літерами – «А», «В», «К», «З»), фіксації результатів тестування.

Рівень складності питань залежить від режиму навчання, який обрано згідно навчальних досягнень студента. Після закінчення роботи над питаннями студент отримує інформацію про результат. Оцінка результатів тестування виставляється за 20-бальною шкалою. Підсумки контролю студент бачить одразу ж. Крім того вони записуються програмно в окремий файл, що дає змогу провести аналіз невірних відповідей.

Апробація КСН та її редагування було здійснено при залученні студентів 3-4 курсу БДПУ(72 чол.).

Таким чином, розроблена КСН як засіб індивідуалізованого навчання, дозволяє враховувати вхідний, проміжний та вихідний рівень сформованості у студентів ЗНУ з конструювання швейних віробів.

1. Розроблено структурну модель конструкторсько-технологічної підготовки вчителя технологій, яка є динамічною, гнучкою структурою, здатною в ході її реалізації до змін, перебудови, ускладнення або спрощення.

Обґрунтовано та розроблено методику індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів, яка включає: теоретичний блок (цільовий, функціональний та методологічний компоненти), змістовий блок (зміст дисципліни «КШВ», зміст комп’ютерної системи навчання «Конструювання», що враховує індивідуальні особливості студентів під час їх навчання), процесуальний блок (організаційний та технологічний компоненти), блок індивідуальних траєкторій навчання (викладачі, студенти, схеми та алгоритми індивідуальних траєкторій навчання) та результативний блок (критерії оцінювання якості індивідуалізованого навчання конструюванню швейних виробів та рівні ЗНУ). Вона проектується, коригується і вдосконалюється на основі як вимог соціального замовлення, нормативних документів, так й індивідуальних особливостей студентів, їх наявного та вихідного рівня знань, навичок та умінь. Концептуальною основою стали системний, суб’єктно-діяльнісний та особистісно орієнтований підходи, модульне, проблемне та програмоване навчання, положення нейропедагогіки.

Страницы: 16 17 18 19 20 21 22 23Аналіз літератури і педагогічного досвіду розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання
Людина перетворює світ за допомогою праці - фізичної, інтелектуальної діяльності, спрямованої на задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Праця виконує практичну (створення матеріальних, ду ...

Шляхи розвитку процесів запам’ятовування в учнів
Міцне засвоєння знань, умінь і навичок реалізується на всіх етапах процесу навчання і знаходиться у прямій залежності від ступеня їх первинного сприймання, глибокого осмислення, закріплення, повторен ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net