Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 22

2. Розроблену методику індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів визначено як сукупність науково обґрунтованих, систематизованих, конкретизованих та доцільно скомпонованих цілей, змісту, методів, прийомів, способів, засобів, завдань, принципів, організаційних форм та основних етапів при навчанні студентів, з попереднім програмуванням всього періоду навчання, повних навчальних циклів (макропрограмування), окремих його методичних одиниць (програмування дій) на основі схем та алгоритмів індивідуальних траєкторій навчання студентів, що базуються на виконанні індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Зміст модулів сформовано на основі дотримання принципу врахування індивідуальних властивостей студентів, представлено як у програмі дисципліни, так й у комп’ютерній системі навчання «Конструювання» в зручному та наочному вигляді для студентів з різними репрезентативними системами сприйняття, забезпечено дидактичним матеріалом, проблемними і індивідуальними пізнавальними завданнями з конструювання швейних виробів.

Розроблено метод варіативних індивідуальних матриць, що дозволяє побудувати науково обґрунтовану та ефективну траєкторію навчання кожного студента конструюванню швейних виробів. Він складається з наступних кроків: проектування блоків-варіантів матриці для подачі інформації з конструювання швейних виробів; визначення змісту досліджуваного матеріалу з конструювання швейних виробів (в залежності від психологічних, особистих та навчальних параметрів студентів); допомога викладача студентам у виборі модулів з варіативної частини та роз’яснення обов’язкової; індивідуальне вирішення завдань, у парі, або під керівництвом викладача; рефлексія та самоаналіз виконаних завдань, перевірка їх вирішення викладачем; складання траєкторії подальшого вивчення матеріалу з конструювання швейних виробів на основі рефлексії (в залежності від психологічних, особистих та навчальних параметрів студентів).

Перевагою цього методу є те, що він дозволяє вирішити складні пізнавальні задачі і знайти нові, оригінальні ідеї, а потім перейти на нову, більш складну індивідуальну траєкторію навчання конструюванню швейних виробів.

Теоретично обґрунтовано та розроблено дидактичні засоби навчання студентів конструюванню швейних виробів на основі комп’ютерної системи навчання «Конструювання», де набув подальшого втілення метод варіативних індивідуальних матриць шляхом проектування та представлення різнорівневого матеріалу комп’ютерної системи навчання та змісту дисципліни у вигляді формалізованого опису, що дозволяє генерувати різні алгоритми представлення навчального матеріалу за заданим рівнем складності, особливостями репрезентативного каналу сприйняття інформації студента, та індивідуалізувати схеми навчання кожного студента конструюванню швейних виробів.

4. Визначено педагогічні умови забезпечення процесу навчання майбутніх учителів технологій конструюванню швейних виробів: можливість самостійного вибору майбутніми фахівцями диференційованого змісту та рівня виконуваних КТЗ відповідно до їх інтересів, можливостей, наявного рівня ЗНУ і нахилів; створення студентам умов регулювання власного темпу навчання у межах часу, відведеного на творчі завдання, залежно від рівня особистих можливостей, індивідуального стилю діяльності, репрезентативної системи сприйняття; дозування міри допомоги викладача залежно від індивідуальних особливостей студентів та складності завдань; можливість працювати за обраною індивідуальною траєкторією навчання та застосовувати найбільш оптимальні методи і засоби індивідуалізованого навчання.

5. Визначено дидактичні вимоги до складання системи індивідуалізованих пізнавальних завдань: завдання повинні бути комплексними і мати достатній об’єм, що виключає вірогідність несамостійного їх виконання; завдання повинні бути значущими для студентів й викликати у них інтерес і в той же час відчуття відповідальності за результати їх якісного виконання; завдання повинні включати максимальну кількість тем змісту курсу; при складанні системи завдань повинна забезпечуватися безперервність творчого процесу, тобто кожне подальше завдання повинно сприяти просуванню студента на вищий рівень творчої роботи; завдання повинні бути посильні для студентів, розрізнятися рівнем складності і враховувати особисті схильності та здібності студентів, тобто необхідно адаптувати завдання до індивідуальних здібностей студентів, забезпечуючи максимальну напругу навчальної діяльності кожного студента й оптимальну швидкість його просування на вищий рівень творчої роботи; завдання повинні передбачати результативність, тобто практичну реалізацію творчих ідей і задумів в творчих об’єктах (графічна фіксація у вигляді схем тощо).

Страницы: 17 18 19 20 21 22 23Педагогіка як базова педагогічна дисципліна
4. Базова педагогічна дисципліна — педагогіка. Крім того, Студенти педагогічних спеціальностей здобувають основи: педагогічної майстерності. Теоретична педагогічна підготовка має складатися з вивченн ...

Проектування дидактичних матеріалів по темі «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей»
До дидактичних матеріалів відносять: план викладу теми, текст і контурний конспект по темі. Етапами розробки плану викладу теми є: – вибір необхідних змістовних елементів по темі і встановлення типу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net