Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 4

Загальна структура організації такого процесу проектування показана на рис.2.11.

Рис. 2.11. Схематичне представлення творчого процесу та типів індивідуалізованих завдань

Будь-який етап процесу проектно-технологічної діяльності повинен завершуватися захистом студентами свого конструкторсько-технологічного рішення. Зокрема, з позицій його ефективності та економічності.

Послідовність етапів проектно-технологічної діяльності майбутніх учителів технологій ми подаємо в додатку Г.

Як бачимо, в основу індивідуалізації навчання покладені методи навчання, що стимулюють фантазію, творчу уяву, креативне мислення та інтерес до конструкторсько-технологічної і художньої діяльності; методи, які сприяють формуванню практичних конструкторсько-технологічних і дизайнерських умінь; методи, які сприяють засвоєнню і закріпленню техніко-технологічних та дизайнерських знань.

Це дозволяє здійснювати швидший перехід майбутніх вчителів технологій на високий рівень самостійності за схемою: безладні дії – наслідування, дія за зразком – діяльність під керівництвом викладача – самостійна навчально-пізнавальна діяльність під керівництвом викладача – керування процесом навчання за допомогою проектного завдання – самостійна діяльність – творча КТД.

Однак, для більш повного врахування усіх факторів у навчанні студентів конструюванню швейних виробів необхідно було розробити більш ефективний метод, який би дозволив їх системно врахувати та підвищити успішність навчання студентів при індивідуалізованому підході до цього процесу. Таким став розроблений нами метод варіативних індивідуальних матриць, що дозволяє побудувати науково обґрунтовану та ефективну траєкторію навчання кожного студента конструюванню швейних виробів та складається з наступних кроків: проектування блоків-варіантів матриці для подачі інформації з конструювання швейних виробів; визначення змісту досліджуваного матеріалу з конструювання швейних виробів (в залежності від психологічних, особистих параметрів та рівня навчальних досягнень студентів); допомога викладача студентам у виборі модулів з варіативної частини та роз’яснення змісту та етапів обов’язкової; індивідуальне вирішення завдань, у парі або під керівництвом викладача; рефлексія та самоаналіз виконаних завдань, перевірка їх вирішення викладачем; складання траєкторії подальшого вивчення матеріалу з конструювання швейних виробів на основі рефлексії (в залежності від психологічних, особистих параметрів та рівня навчальних досягнень студентів).

Вихідна ідея цього методу у рішенні творчих задач полягає у тому, що нове у навчанні дуже часто являє собою іншу комбінацію вже відомих елементів чи комбінацію відомого з невідомим, але саме він дозволяє рухатися не шляхом проб і помилок, а цілеспрямовано, спираючись на принцип системного аналізу нових зв'язків і відносин, що виявляються в процесі побудови варіантів та матричного аналізу найбільш доцільних схем індивідуальних траєкторій для навчання конкретного студента конструюванню швейних виробів.

Перевагою цього методу є те, що він дозволяє вирішити складні пізнавальні задачі і знайти нові, оригінальні ідеї, а потім перейти на нову, більш складну індивідуальну траєкторію навчання студентів конструюванню швейних виробів.

Обмеженнями цього методу може бути те, що навіть при рішенні задач середніх труднощів у матриці можуть виявитися багато варіантів рішень, вибір з яких оптимального виявляється скрутним. Як й більшість існуючих методів даний метод не повністю гарантує, що будуть враховані всі параметри досліджуваної системи.

Метод варіативних індивідуальних матриць у його початковому варіанті може являти собою двомірну матрицю, наприклад, 3х3 елементів, однак, у нашому випадку це тримірна матриця 3х3х3 (див. рис.2.11).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Експериментальна перевірка ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Технології»
Експериментальна робота проводилась в умовах звичайного навчально-виховного процесу на уроках предмета «Технології». Експериментальна робота здійснювалась відповідно до вимог проведення педагогічних ...

Перевірка ефективності формування пізнавальної активності у молодшого школяра на уроках української мови в експериментальному дослідженні
З метою визначення ефективності різних видів вправ, спрямованих на розвиток пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови, було проведене контрольне тестування. Яке ставило п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net