Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 5

Як показує власний досвід викладацької діяльності дуже важливим є правильне обрання форми навчання, яка буде сприяти індивідуалізації при навчанні дисципліни «Конструювання швейних виробів».

Самостійна робота студентів відіграє в цьому контексті провідну роль; вона є формою організації навчально-пізнавальної та навчально-практичної діяльності студентів, засобом її активізації. Саме на основі самостійної роботи кожного студента забезпечується глибоке засвоєння теоретичних знань, формування потреби в постійному їх поповненні та поновленні, оволодіння раціональними прийомами та методами самоосвіти, розвиток педагогічного мислення.

Необхідною умовою і передумовою систематичної, цілеспрямованої організації самостійної роботи студентів є розробка системи самостійних робіт на основі програмного навчального матеріалу.

Самостійні роботи класифікуються за: характером навчальної діяльності студентів; рівнем самостійної діяльності студентів; дидактичними цілями і завданнями; змістом та завданнями навчальної теми; ступенем розумових зусиль студентів; ступенем евристичності, за рівнем проблемності; принципами структурування пізнавальної діяльності студента та зростання труднощів (рис. 2.12).

При побудові системи самостійних робіт ми враховували наступні дидактичні вимоги:

1. Система самостійних робіт повинна сприяти набуванню студентами глибоких і міцних КТЗ, формуванню умінь здійснювати це самостійно; розвитку у них пізнавальних здібностей тощо.

2. Така система повинна забезпечувати реалізацію основних принципів дидактики: науковості; зв’язку теорії з практикою; доступності та посильності; врахування вікових й індивідуальних особливостей; свідомості і творчої активності, професійної спрямованості та ін.

3. Знання та уміння з конструювання і моделювання, які входять у систему самостійної роботи, повинні бути різноманітними, диференціюватися за змістом і навчальними цілями, рівнями.

4. Засоби навчання повинні враховувати їх репрезентативну систему сприйняття інформації, щоб забезпечити формування у студентів КТУ.

4. Послідовність реалізації самостійних робіт повинна бути такою, щоб виконання одних завдань логічно випливало з попередніх і готувало ґрунт для наступних.

5. Студенти повинні мати можливість здійснювати самоконтроль, який би був зручним та швидким на отримання результатів.

Для реалізації останього пункту необхідно мати комп’ютерну систему навчання, що забезпечить таку можливість.

Вивчення наукових джерел та педагогічний досвід показали, що послідовність реалізації самостійних робіт повинна бути такою, щоб виконання одних завдань логічно випливало з попередніх і готувало ґрунт для наступних.

Рис. 2.12. Класифікація самостійних робіт студентів

Тому, за формами організації самостійна робота нами проводилася у такому порядку:

– фронтальна форма – студенти розв’язували одне і те ж КТЗ (виконували ескізи або інші графічні зображення базових зразків);

– групова форма – для виконання навчальних завдань студентів ділили на групи (по 3–4 студенти);

– парна форма – для проведення лабораторних робіт (при вивченні під мікроскопом будови тканини, видів переплетень тощо);

– індивідуальна форма – кожний студент виконував окреме завдання.

Самостійна робота здійснювалася: в аудиторіях (лабораторії, навчально-виробничій майстерні тощо), вдома у студентів (на квартирі, в гуртожитку).

У процесі індивідуалізації нами застосовувалися такі види самостійної діяльності: робота з підручниками, довідковою та науково-популярною літературою з фаху; розв’язання диференційованих КТЗ, виконання вправ на формування КТУ; проведення спостережень та виконання замірів, лабораторні дослідження; індивідуальне конструювання та моделювання одягу, парне конструювання та моделювання одягу, використання можливостей компьютерної системи навчання «Конструювання» тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Системи задач на подільність цілих чисел та методика навчання учнів їх розв’язувати
Для розв’язування задач ми використаємо вивчені ознаки подільності чисел. Рівень А 1) Знайдіть найбільше парне трицифрове число. Розв’язання. Найбільше трицифрове число 999 – непарне. Йому передує па ...

Єкологічне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів
Для сучасного суспільства все більше стає характерним протиріччя між об’єктивними вимогами до особистості в контексті «людина – природа» та рівнем розвитку її екологічної культури. Не зважаючи на зна ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net