Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 6

Індивідуалізація не означає відмови від групових форм навчання. Індивідуальне навчання не тільки не виключає групові і колективні форми навчальної роботи, навпаки – вона додає цим формам нову якість, засновану на різноманітності інтересів, наукового досвіду та здібностей окремих студентів. Вона означає лише необхідність пристосування освіти до індивідуальних потреб і пізнавальних можливостей студентів, а також до специфіки підготовки. Індивідуальне навчання дозволяє студентам працювати в найбільш відповідному для них пізнавальному стилі, темпі і часі роботи, використовувати такі методи, які є найбільш плідними в їх інтелектуальній та практичній діяльності. Зокрема, у своїй роботі Т.В. Васильєва розкрила поєднання групових та індивідуальних форм навчальної діяльності студентів як засіб підвищення ефективності навчання та фахової підготовки майбутніх учителів.

Як показує аналіз досліджень, а також власний досвід педагогічної діяльності, групи можуть формуватися із студентів, які мають неоднаковий рівень навченості, різний стан готовності до виконання творчо-перетворювальних завдань. Тому, базуючись на наукових підходах, для здійснення КТД ми формували творчі групи в складі двох (групи-діади) студентів. Це залежало від складності розв’язуваних конструкторсько-технологічних завдань і задач.

У склад групи-діади включалися студенти з різними репрезентативними системами сприйняття, наприклад – «кінестетик-аудиал» або «кінестетик-студент зі змішаною системою сприйняття». Це дозволяло діаді працювати ефективно та використовувати різні методи та засоби при вирішенні КТЗД.

При виконанні КТЗД кожний з них витрачав максимум зусиль для досягнення загального результату. Всі досягнення можуть розглядатися однаково як максимально можливі, що поза сумнівом робить вплив на підвищення мотивації навчання.

Схема діяльності творчої групи у складі двох студентів подана на рис. 2.13.

Отже, діади були скомпоновані на основі врахування репрезентативних систем сприйняття та рівня ЗНУ студентів, індивідуальних особливостей їх розвитку, мотивації.

Необхідно зазначити, що навчання в малих групах буде ефективним, якщо воно організоване як навчання в співпраці. Ідеї навчання в співпраці розробляються багатьма педагогами різних країн світу, але найбільш відомі дослідження Р. Славіна, Р. Джонсона, Д. Джонсона, Дж. Аронсона (США), Ш. Шаран (Ізраїль), Є.С. Полат (Росія) та ін. Навчання в співпраці розглядається в світовій практиці як альтернатива традиційним методам навчання, як віддзеркалення особистісно орієнтованого підходу.

Індивідуальна відповідальність означає, що успіх всієї групи залежить від внеску кожного учасника, що передбачає допомогу для членів команди один одному. Рівні можливості припускають, що будь-який студент повинен удосконалювати свої власні досягнення. Це означає також, що кожен вчиться в міру своїх власних можливостей, і тому має шанс оцінюватися нарівні з іншими.

Метою навчання в співпраці є не тільки оволодіння знаннями, уміннями і навичками кожним студентом на рівні, відповідному його індивідуальним особливостям розвитку. Дуже важливу роль грає ефект соціалізації, комунікативних умінь, підвищення загальної і технологічної культури.

Отже, в основу індивідуалізації навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» покладені як навчання в аудиторії та й самостійна робота, яка може бути фронтальною, груповою, індивідуальною; відбуватись за схемою програмованого навчання, використовувати парні форми навчання.

Рис. 2.13. Схема забезпечення КТД студентів у творчій групі-діаді

Щоб реалізувати цілі, завдання і зміст навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на практиці, потрібні відповідні умови їх реалізації.

У загальному значенні умови трактують як необхідну обставину, яка уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь. Під умовами також розуміють обставини, особливості реальної дійсності, за яких відбувається або здійснюється що-небудь.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності
Учені-педагоги визначають готовність майбутнього вчителя до застосування нових інформаційних технологій у професійній діяльності як інтегровану якість особистості майбутнього педагога, що виявляється ...

Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі
Реалізація ідеї профільності старшого ступеня ставить випускника основного ступеня перед необхідністю здійснення відповідального вибору - попереднього самовизначення у стосунку профілюючого напряму в ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net