Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 8

Рис. 2.14. Схема етапів індивідуалізації навчання при виконанні КТЗД

Серед інтелектуально-спонукальних мотивів особливе місце займають пізнавальні інтереси і потреби. Об’єктивною основою розвитку пізнавальних інтересів студентів є високий рівень навчання з його достовірно науковим змістом і педагогічно доцільною організацією активного і самостійного пізнання.

Прийнято розрізняти рівні пізнавального інтересу і відповідно до них визначати шляхи та створювати умови його формування. Нижчий, елементарний рівень пізнавального інтересу виражається в увазі до конкретних фактів, знань, описів, до дій за зразком. Другий рівень характеризується інтересом до залежностей, причинно-наслідкових зв’язків, до самостійного їх встановлення. Вищий рівень виражається в інтересі до глибоких теоретичних проблем, творчої діяльності із освоєння знань. Сформованість вищого рівня пізнавального інтересів дає підставу говорити про наявність пізнавальних потреб.

Як підтверджує досвід нашої роботи, пізнавальний інтерес формується у процесі індивідуалізації навчання через предметний зміст КТД і відносини, що складаються, між учасниками творчого процесу. Цьому сприяє широке використання чинника новизни КТЗ, елементів проблемності в навчанні, залучення даних про сучасні основи швейного виробництва та моделювання і конструювання одягу, показ суспільної і особистісної значущості КТЗ, КТУ, організація самостійних робіт творчого характеру, організація взаємонавчання, взаємоконтролю студентів.

Навчальна мотивація КТД студентів багатоаспектна. Вона, як і мотивація людини в цілому, будується з різних мотивів КТП. Можна виділити, як мінімум вісім видів навчальних мотивів КТД. А саме:

1) внутрішні творчо-перетворюючі, художньо-пізнавальні мотиви (бажання засвоїти КТЗ, набути КТУ, опанувати КТД, сформувати творче мислення, стати освіченим в плані сучасного моделювання, конструювання і дизайну одягу);

2) внутрішні професійно-педагогічні мотиви (прагнення стати висококваліфікованим вчителем обслуговуючої праці, керувати творчою, КТД школярів);

3) загальний пізнавальний мотив (прагнення зрозуміти систему, глибину, структуру конструкторсько-технологічних, графічно-дизайнерських дисциплін; задоволення потреби в КТЗ і КТУ; отримання задоволення від самого процесу творчого пізнання);

4) прагматичні мотиви (прагнення скласти іспит, отримати підвищену стипендію; бажання в майбутньому мати можливість добре заробляти, використовуючи отримані конструкторсько-технологічні ЗУН);

5) широкі соціальні мотиви (прагнення принести користь факультету, університету, зробити навколишній предметний світ різноманітнішим);

6) мотиви особистісного престижу (бажання зайняти певний соціальний статус; прагнення стати популярним на факультеті, затвердитися в групі, в очах викладачів; задоволення потреби в особистісному зростанні);

7) мотиви творчих досягнень (прагнення реалізувати свій творчий потенціал; бажання створити незвичайну оригінальну модель, зразок одягу ).

Чим вищий рівень зрілості та самостійності студента, тим більшу свободу він повинен мати у виборі видів і форм навчальної роботи, напрямів своєї діяльності, у питаннях, що стосуються темпу, методів і засобів, які він використовує при своєму навчанні, типів розв’язуваних завдань тощо.

Всі ці вимоги можуть стати педагогічними умовами індивідуалізації навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів:

а) можливість самостійного вибору майбутніми фахівцями диференційованого змісту та рівня виконуваних КТЗ відповідно до їх інтересів, можливостей, наявного рівня ЗНУ і нахилів;

б) створення студентам умов регулювання власного темпу навчання у межах часу, відведеного на творчі завдання, залежно від рівня особистих можливостей, індивідуального стилю діяльності, репрезентативної системи сприйняття;

в) дозування міри допомоги викладача залежно від індивідуальних особливостей студентів та складності завдань;

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Завдання курсу математики в початковій школі
Більшість питань математичної освіти повинні бути засвоєні в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань програми з математики для початкових класів опраць ...

Основні види діяльності шестиліток
Провідну роль у розвитку психіки дитини відіграє її власна діяльність. Зміна вікових етапів становлення психіки відбувається під впливом появи нової провідної діяльності. Саме в процесі провідної вік ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net