Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 9

г) можливість працювати за обраною індивідуальною траєкторією навчання та застосовувати найбільш оптимальні методи і засоби індивідуалізованого навчання та ін.

Базуючись на дослідженні П.М. Гусака, ми продовжуємо та розширюємо думку про умови індивідуалізації навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, зазначаючи, що вони можуть реалізуватися через:

1) виконання різнорівневих навчально-виробничих завдань з матеріалознавства швейного виробництва, практикуму з обробки матеріалів, художньої обробки тканин тощо;

2) відвідування спецкурсів, спецсемінарів, курсів за вибором (наприклад, спецсемінари можна вводити для студентів, які належним чином мають сформовані технологічні вміння й хочуть підвищити свій фаховий рівень; спецкурси – для студентів, які відстають у фаховій підготовці від своїх одногрупників; курси за вибором – для самореалізації та самоствердження майбутнього фахівця);

3) виконання студентських проектів як на заняттях, так і в позааудиторній діяльності;

4) підготовка доповідей та рефератів, написання курсових і дипломних робіт на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань;

5) участь в олімпіадах та конкурсах фахової майстерності з конструювання, моделювання і виготовлення швейних виробів;

6) участь у НДР з фаху – заняття у проблемних групах, гуртках-курсах;

7) виконання індивідуальних творчих завдань під час проходження педагогічної та технологічної практик тощо.

Для забезпечення індивідуалізації навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» майбутнього вчителя нами запропонована схема проектування індивідуальних траєкторій, що дає можливість кожному студентові обирати потрібний йому варіант навчання спеціальних предметів за: обсягом змісту; рівнем складності завдання; напрямом (профілем).

Індивідуальна траєкторія передбачає організацію навчальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Конструювання швейних виробів» за різними рівнями засвоєння єдиного програмного матеріалу в залежності від індивідуальних особливостей і ступеня їх підготовки.

Під поняттям «індивідуальна траєкторія навчання» будемо розуміти спосіб організації навчального процесу, при якому студент при вивченні дисципліни «КШВ» має можливість обирати послідовність вивчення окремих модулів ціє навчальної дисципліни з урахуванням своїх індивідуальних особливостей, що нами визначені вище. При цьому викладачем повинні створюватися конкретні педагогічні умови для їх навчання і розвитку на основі данних психодіагностики, котролю успішності навчання, переважаючої системи сприйняття.

Для забезпечення реалізації індивідуальних траєкторій навчання студентів дисципліни «КШВ» обсяг дисципліни було поділено на окремі модулі в залежності від кількості кредитів, що відводяться на її вивчення. Кожний модуль містить (рис.2.15):

1. інформаційний блок (І-блок);

2. модуль, що містить практичні заняття (П-блок);

3. контролюючий блок (К-блок).

Кожний із блоків містить блоки-варіанти подачі інформації в залежності від психологічних, особистих та навчальних параметрів студентів.

Відповідно до індивідуально-особистих особливостей студентів, їх успішності, розробляється індивідуальна траєкторія вивчення дисципліни та на її основі встановлюється індивідуальний план навчальної діяльності та графік виконання індивідуальних завдань щодо самостійного вивчення дисципліни «КШВ».

Вона містить позначення блоків-варіантів кожного типу кожного модуля, наприклад, І12→П11→К13→…→Іn1→Пn3→Кn1.

Спільно з викладачем аналізується якість проведеного планування, заповнюються відсутні і оптимізуються наявні елементи плану і графіка.

Індивідуальна траєкторія навчання студентів дисципліни «КШВ» складається з обов'язкової, варіативної, корекційної, організаційної та рефлексивної частин. Обов'язкова частина включає основні для вивчення модулі, які відповідають вимогам державного освітнього стандарту і складають основну, інваріантну частину такої індивідуальної траєкторії.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Система національного виховання у поглядах Г. Ващенка
Історична доля українського народу склалася так, що він постійно мав відстоювати своє право на вільне, незалежне ні від кого існування. Чи то в кривавій борні з відкритими ворогами-загарбниками, чи д ...

Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи
У середній школі вивчають такі класи органічних сполук та окремі їх представники: Алкани Метан. Формула: СН4 Метан не відноситься до найнебезпечніших для здоров'я людини речовин, але забруднення ним ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net