Загальні питання організації і проведення педагогічного експерименту

Сторінка 1

Для вивчення і розв’язання поставлених завдань індивідуалізації в процесі навчання технічних дисциплін використовувався один з основних методів дослідження – педагогічний експеримент.

Педагогічний експеримент проводився на базі Бердянського державного педагогічного університету.

Метою нашого експериментального дослідження є перевірка ефективності концептуальної ідеї та розроблених змісту, методів та форм, дидактичних засобів та технології навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Основні завдання експериментального дослідження були такими:

Обгрунтувння та визначення критеріїв та показників оцінки ефективності навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Проведення оцінювання ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Порівняння успішності навчання студентів за традиційною та експериментальною методиками.

Результати констатувального експерименту, що проводився у БДПУ засвідчили недостатній рівень ефективності традиційних методик навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Формувальний експеримент проводився у 2007-2010 роках. У перебігу формувального експерименту в контрольних та експериментальних групах брали участь 180 студентів БДПУ.

У контрольних групах навчальний процес здійснювався за традиційною методикою навчання конструюванню швейних виробів. В експериментальних він відбувався за розробленою методикою навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Після закінчення формувального експерименту було проведено порівняльні дослідження результатів навчання студентів в контрольних та експериментальних групах. Характеристика видів, завдань та учасників експерименту представлена в табл. 3.1.

Вся аудиторна, позааудиторна та самостійна робота здійснювалася у звичних умовах навчально-виховного процесу БДПУ, в дні і години, передбачені розкладом. Таким чином, експеримент входив природним компонентом у навчальний процес майбутніх вчителів технологій, та не викликав додаткового перевантаження студентів.

Під час експерименту використовувалась стандартизована методика проведення його проведення, що забезпечувала надійність одержання експериментальних даних. Також ми дотримувались таких вимог: валідності, надійності, вірогідності та об’єктивності одержання експериментальних даних .

Надійність була забезпечена залученням кваліфікованих експертів з числа науково-педагогічних працівників ВНЗ, де проводився педагогічний експеримент.

Для контрольних та експериментальних груп в умовах реального навчального процесу були забезпечені однакові умови проведення педагогічного експерименту, що забезпечило вірогідність одержаних експериментальних даних.

Однаковими були також такі фактори впливу: контингент студентів, визначений рівень їх підготовки, умови проведення експериментальних досліджень в контрольних та експериментальних групах. А фактор ‑ розроблена методика навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів ‑ визначав валідність одержаних результатів.

Таблиця 3.1 Види, завдання та учасники експерименту

Види та завдання експерименту

Характеристика учасників

Кількість учасників

Контрольна група

Експеримен-тальна група

1

Констатувальний експеримент (дослідження традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів)

Студенти спеціальності 6.010103 «Технологічна освіта»

56

-

2

Формувальний експеримент (практична реалізація та дослідження методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань)

Студенти спеціальності 6.010103 «Технологічна освіта»

58

59

114

59

Всього

173

Страницы: 1 2Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки
Необхідність екологічного виховання зумовлена наявністю світової екологічної кризи, причина якої криється у практичній діяльності людини, що обумовлена її антропоцентричною свідомістю. Основи свідомо ...

Рівні розвитку уяви молодших школярів
Для дослідження рівнів розвитку уяви молодших школярів було обрано методику «Малюнок» із книги «Психодіагностика» Р.С. Нємова. В даній методиці дітям пропонується стандартний аркуш паперу і фломастер ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net