Зміст, критерії та показники експериментального педагогічного дослідження

Сторінка 3

Кількісна оцінка рівня показників другого блоку (професійні уміння) здійснювалася за допомогою числової трьохступеневої шкали (низький рівень – 1, середній рівень – 2, високий рівень – 3).

Третій блок показників дозволяє кількісно оцінити рівні впливу елементів методики на сформованість професійно важливих якостей:

рівень сформованості уважності та точності;

рівень сформованості гнучкості мислення;

рівень сформованості самостійності;

рівень сформованості креативності.

Ці професійно важливі якості були визначені згідно вимог до майбутнього вчителя технологій та на підставі аналізу наукових праць.

Обґрунтуємо доцільність використання першого показника – «уважність та точність». Уважність як професійно важлива якість фахівця формується та вдосконалюється протягом життя залежно від обставин, потреб та досвіду практичної діяльності. На певному етапі розвитку фахівець починає дедалі більше вирізняти об'єкти, на які скеровується довільна увага, досягаючи післядовільних її форм. Ці об'єкти поступово посідають домінантне місце в її свідомості. Так виробляється звичка, поглиблюється інтерес, посилюється мотивація до певної діяльності. Накопичення досвіду з конструювання швейних виробів загострює увагу до найдрібніших деталей у предметах і явищах, малопомітних нефахівцям, збільшується точність рухів. Так відбувається професіоналізація, формування уважності та збільшення на цій основі точності високого рівня.

Відповідно для визначення впливу експериментальної методики на рівень уважності та точності була використана анкета, що наведена у Додатку Д.

Другий показник, що визначався це ‑ «гнучкість мислення». Гнучкість мислення – виявляється в умінні людини швидко змінювати свої дії при зміні життєвої ситуації, звільняючись від закріплених у попередньому досвіді способів і прийомів розв’язання аналогічних завдань . Гнучкість мислення у студентів при конструюванні швейних виробів виявлялася в готовності швидко переключатися з одного способу розв’язування індивідуальних завдань на інший, змінювати тактику і стратегію їх розв’язування, знаходити нові нестандартні способи дій за умов, що змінились, у здатності долати існуючі стереотипи. В контексті навчання конструюванню швейних виробів формування такої професійно важливої якості майбутніх вчителів технологій виявилося дуже важливим (її рівень визначався за методикою А.С. Лачінса «Гнучкість мислення»).

Третій показник, що визначався це ‑ «самостійність». Поняття «самостійність» у психологічній літературі трактується як здатність діяти відносно незалежно від інших, без сторонньої допомоги (Л.С. Виготський)). Рівень самостійності сьогодні характеризується як одна з головних ознак професійної компетентності фахівців ). Здатність самостійно здобувати нові знання, готовність до постійного підвищення освітнього рівня, реалізації особистісного потенціалу становлять зміст персональної компетенції фахівця, визначеною Радою Європи в якості ключової. За допомогою анкети (додаток Д) ми визначали чи впливають методика та індивідуальні пізнавальні завдання на формування самостійності у студентів.

Четвертий показник, що підлягав визначенню, це ‑ «креативність».

Дослідження зарубіжних психологів підтвердили висновок про те, що прояв креативності, з одного боку, не залежить від рівня розвитку інтелекту, а з іншого ‑ креативність обов’язково припускає інтелектуальний розвиток вище за середній рівень, оскільки лише такий рівень може забезпечити основу творчої продуктивності.

Прояви креативності у конструкторсько-технологічній діяльності, спираючись на дослідження науковців, ми визначили такі, а це:

оригінальність,

евристичність,

фантазія,

активність,

сконцентрованість,

чіткість,

чуттєвість при конструюванні швейних вирбів.

Відповідно для визначення впливу експериментальної методики на рівень креативності була використана анкета, що наведена у Додатку Д.

Страницы: 1 2 3 4Теорія та методика реалізації задачного підходу в умовах диференційовного навчання фізики
Підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти в умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні є історично зумовленим. Як одна і ...

Місце панно із соломки в системі декоративно-прикладного мистецтва
Декоративне мистецтво — це загальне поняття, що охоплює усі види художньої діяльності людини, вносить красу в повсякденну обстановку життя будинку, у школі, на роботі, на вулиці, у парку, в найближчо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net