Експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 1

Для розв’язання завдань дослідження було визначено коло питань і проведені заходи з їх реалізації:

1. Аналіз навчальних програм, методичних вказівок і предметних матеріалів з предметів швейного виробництва.

2. Спостереження за проектно-технологічною діяльністю студентів на початковому етапі навчання.

3. Аналіз організації і дидактичного забезпечення занять з конструювання швейних виробів.

4. Тестування початкового рівня студентів, що включає аналіз мотиваційної сфери, спрямованості особистості, властивостей мислення, рівня конструкторсько-технологічних знань і умінь, типу репрезентативної системи сприйняття.

5. Аналіз практичних результатів конструкторсько-технологічної діяльності майбутніх вчителів з технологій.

Крім цього, на основі визначених критеріїв, показників та методів дослідження було розроблено програму проведення констатувального експерименту, яка містить такі складові:

завдання експерименту;

незалежні та залежні змінні наукового дослідження;

умови проведення;

критерії та показники оцінки;

визначення кількості студентів та навчальних груп;

визначення терміну проведення експерименту;

методику проведення експерименту (перелік та порядок застосування методів дослідження);

математичну обробку та аналіз експериментальних даних;

інтерпретацію експериментальних даних.

Завданням констатувального експерименту було експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів. На цьому етапі дослідження приймало участь 56 студентів спеціальності 6.010103 «Технологічна освіта».

Незалежними змінними в констатувальному експерименті при вивченні традиційної методики стали: зміст, методи, форми та технологія, засоби навчання. Залежними змінними визначені критерії та показники, що наведені у табл. 3.2.

Умовами проведення був реальний педагогічний процес на базі Бердянського державного педагогічного університету.

Методика проведення експериментального дослідження не порушувала діючий педагогічний процес навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Після засвоєння кожної теми дисципліни «Конструювання швейних виробів» проводилась перевірка успішності засвоєння навчальної інформації, оцінювання успішності виконання завдань на лабораторно-практичних заняттях технологічного практикуму, визначались значення показників згідно з обґрунтуванням, що наведено в п.3.2.

Приклад визначеної форми реєстрації успішності студентів наведено у табл. 3.3.

Таблиця 3.3 Форма реєстрації успішності студентів

Дата: Група:

Тема:

Завдання: Модуль: Номер:

Експериментатор:

Показники, що визначаються:

№ п/п

П.І.Б.

Час викона-ння завдання, (хв.)

Кількість помилок

у формуванні понять

у формуванні відношень між поняттями

на рівні ОО

на рівні ПА

на рівні ПС

1

2

3

4

5

Страницы: 1 2 3 4 5Особливості навчання обдарованих дітей
Обдарованість як максимальне виявлення здібностей, що зумовлене «емоційною енергетикою», й досі залишається проблемою нез'ясованою. Більшість психологів вважають, що на даному етапі розвитку наука не ...

Сутність, види, рівні пізнавального інтересу
Вивчення педагогічних джерел показало, що пізнавальний інтерес розглядають у взаємозв’язку із пізнавальною активністю, пізнавальною самостійністю, пізнавальною діяльністю учнів. Діяльність – це свідо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net