Експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 4

Данні таблиці 3.6 засвідчили низьку ефективність сформованості професійних умінь та сформованості ПВЯ за традиційною методикою навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, оскільки середні значення показників знаходяться в межах – 1,91-2,02 та 1,80-1,92 відповідно.

Низький рівень сформованості вміння здійснювати креслення ОК поясних виробів засвідчили 15 (26,78%) студентів, сформованості вміння здійснювати креслення ОК плечових виробів – 16 (35,7%) студентів, сформованості вміння здійснювати виготовлення макетів конструкцій одягу – 18 (32,17%) студентів, сформованості вміння здійснювати виготовлення макетів конструкцій одягу – 21 (37,5%) студентів.

Аналіз даних табл. 3.5 та 3.6 довів, що такі результати обумовлені недостатнім впливом елементів традиційної методики навчання студентів конструюванню швейних виробів: змісту, методів, засобів, форм та технологій навчання, наявністю недостатньо науково обґрунтованих індивідуалізованих завдань та неповним врахуванням індивідуальних особливостей студентів.

Для вивчення особистості студентів на етапі констатувального експерименту нами була використана система методів, що дозволяє отримати багатовимірну характеристику особистості студента з тим, щоб надалі спрогнозувати, спрямовувати й коректувати навчально-виховну діяльність викладача в дидактичному процесі, а саме: анкетування, тестування, проектні методи. В цілому, ми врахували, що тести дозволяють виявити ступінь обдарованості в найрізноманітніших сферах діяльності, вивчають структурні якості особистості, прогнозують межі можливостей подальшого розвитку людини. Серед різних видів тестових методик останнім часом широкого поширення набули проектні тести (тест Беннета), який ми й використали для визначення мотивів навчання студентів конструюванню швейних виробів, що потім нам знадобилось у формувальному експерименті на етапі проектування індивідуальних траєкторій навчання. Як і автори проектних тестів, ми виходили з припущення, що людина завжди перетворить (хоч би в уяві та уявленні) ситуацію, в якій вона опинилася, “насичує” її власними проблемами, “проектує” на неї зміст своєї особистості. Механізм проекції, як правило, стимулюється в невизначених (неоднозначних) положеннях, ситуаціях, коли немає прямих підказок про те, як сприймати або як діяти. У такій ситуації і виявляються особистісні особливості людини.

На етапі констатувального експерименту нами були розроблені негомогенні тести, що дозволяють визначити рівень мотиваційно-смислового компоненту їх навчання, рівень ЗНУ, а також творчий потенціал студентів. Завдання в так званих негомогенних тестах спрямовані на виявлення різних компонентів інтелекту і дозволяють вимірювати лише наявний рівень сформованості певної розумової діяльності.

Розроблений тест складається з анкети і 14 завдань, кожне з яких покликане діагностувати певну сторону особистості студента або психічну властивість і визначити його “зону найближчого розвитку”. Запитання анкети, включені в картку тесту, дозволяли виявити спрямованість особистості студента, його інтенції і мотиви вступу до вузу.

Щоб отримувати об’єктивнішу характеристику спрямованості особистості студента, тестування проводилося системно на другий рік після початку навчання, коли майбутні фахівці трохи ознайомилися із специфікою спеціальності.

Страницы: 1 2 3 4 5Новітні вимоги державної програми до навчання діалогічного мовлення
Нова програма будується на комунікативному методі навчання іноземної мови в загальноосвітніх закладах, який спрямований на володіння іншомовним між культурним спілкуванням шляхом формування і розвитк ...

Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»
При традиційному підході під результатами освітньої діяльності, що очікуються, розуміють особистісні новоутворення, які формуються у студентів. Традиційний підхід в своїй основі орієнтував на збереже ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net