Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань

Сторінка 1

Для проведення формувального експеримента було розроблено та визначено відповідну програму його проведення, структура якої побудована за аналогією програми та перебігу констатувального експерименту.

Метою формувального експерименту є перевірка гіпотези дослідження, яка полягає у припущенні того, що ефективність методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань підвищиться за умови розробки та використання відповідної методики, яка б врахувала особливості структури навчальної інформації предметної галузі дисципліни «Конструювання швейних виробів» та особливості сприйняття та обробки інформації людиною при виконанні індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Завданнями формувального експерименту були:

– впровадження методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів відповідно до визначених теоретичних положень на основі схем індивідуальних траєкторій навчання;

– використання індивідуалізованих пізнавальних завдань з дисципліни «Конструювання швейних виробів» щодо конструювання швейних виробів;

– впровадження методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Незалежними змінними у формувальному експерименті були:

– для експериментальних груп: зміст, методи та форми, засоби, технологія реалізації методики на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань;

– для контрольних груп: зміст, методи, засоби, форми та технологія традиційної методики навчання.

Умови проведення – реальний педагогічний процес на базі індустріально-педагогічного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

Обґрунтовані нами критерії, показники та методи експериментального дослідження визначено у пп. 3.1 та 3.2.

Експериментальні дослідження проводились за планом, що передбачає виконання однакових змісту, послідовностей та обсягів навчальних завдань для експериментальних і контрольних груп з метою перевірки рівня засвоєння фахових знань та умінь з дисципліни «Конструювання швейних виробів», ПВЯ студентів.

В контрольній групі основу формування у студентів знань та умінь складали традиційні методики навчання, в експериментальній – методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Організація навчання студентів ЕГ велась також за вдосконаленою навчальною програмою, з використанням програмованого та модульного навчання, із залученням майбутніх вчителів до підготовки та реалізації проектів з конструювання швейних виробів (індивідуальних і парних), із виконанням самостійних робіт в процесі аудиторної та позааудиторної роботи. При цьому регулярно здійснювався контроль за ходом і результатом виконання КТЗД, досягненням запланованих результатів за індивідуальними траєкторіями навчання, консультації студентів за індивідуальними планами, проведення зрізів, анкетування тощо. Таким чином, цей етап є організацією та проведенням експерименту із застосуванням різних методів збору інформації, які застосовуються в педагогічних дослідженнях (бесіда, анкетування, тестування, аналіз об’єктів КТД).

Важливе значення для індивідуалізації навчання студентів, у плані експериментального чинника, мало вдосконалення нами структури (модульний підхід) та змісту (диференціація завдань) дисципліни «Конструювання швейних виробів» з урахуванням сучасних дидактичних принципів, особливостей систем сприйняття студентів, можливостей застосування КСН «Конструювання» як в аудиторний, так й позааудиторний час.

При аналізі конкретного змісту навчального матеріалу з курсу, розробці змісту та розподілу часу, що відводиться на вивчення окремих модулів дисципліни, ми керувалися тим, що певна частина відомостей і умінь, передбачених змістом навчання, засвоюються студентами в рамках інших навчальних курсів. Тому частина з них не потребує ретельного розгляду і не вимагає значного об’єму часу.

В ході виконання лабораторних робіт студенти закріплювали знання, отримані на лекційних заняттях і набували первинних умінь і навичок із виготовлення певних видів обробки або технологічних вузлів. Теоретичні відомості із формування КТУ включалися в процес навчальних занять при проведенні інструктажів і їм відводилася, головним чином, прикладна роль.

Нами було визначено, що раніше, як правило, на лабораторних заняттях найчастіше використовувався одноманітний предметний матеріал, який є вузлами швейних виробів, виконаними студентами попередніх курсів.

Слід зазначити, що знання і уміння, набуті на лекційних та лабораторних заняттях, існували в уяві студента розрізнено. Системними вони ставали лише в ході закріплення і розвитку цих знань і умінь в процесі моделювання та конструювання одягу, при виконанні проектів згідно схем індивідуальних траєкторій навчання, які мали широкі можливості для формування КТУ, розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів технологій.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Трудове виховання дітей молодшого шкільного в сім'ї
Трудове виховання передбачає використання в родині трудових традицій українського народу через залучення дітей до посильної праці, визначення обов'язків дитини в сім'ї: самообслуговування, догляд за ...

Соціальна детермінація девіантної поведінки молоді
Вже стала загальним місцем фраза: молодь завжди уособлює майбутнє людства та країни. За відповідного соціального самопочуття, задоволеності власних потреб молодь може бути як стабілізуючим фактором р ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net