Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань

Сторінка 7

значення вірогідності, Р (t), знаходиться у наступних межах:

0,52 ≤ Р (t) ≤ 0,65.

З вірогідністю, не меншою за 52% можливо стверджувати, що вихідна гіпотеза підтверджується для всіх показників трьох критеріїв, а отримана різниця є статистично значимою та може фігурувати за всіх оціночних порівняльних оцінок.

Вірогіднісна перевірка вихідної гіпотези наведена у Додатку І.

Вона підтверджує припущення, що ефективність і результативність використання запропонованої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань істотно вища у порівнянні з існуючими традиційними методиками.

На основі проведеного дослідження нами було розроблено методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, що наведено у Додатку Ї.

З погляду якісної оцінки розробленої технології позитивним аспектом є те, що індивідуалізація КТД студентів дозволяє кожному студентові отримувати для виконання диференційовані КТЗД, що підвищує позитивну мотивацію і сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Отже, проведене дослідження підтвердило вірність висунутої гіпотези дослідження.

Обґрунтовано і розроблено алгоритм побудови експерименту, що дозволяє здійснювати дослідження методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань. Результати констатувального експерименту засвідчили недостатню ефективність традиційних методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Результати формувального експерименту підтвердили висунуту гіпотезу про ефективність методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань. Приріст середніх значень в експериментальній групі склав від 10,71 % до 15,97 %. Дисперсійний аналіз експериментальних даних засвідчив суттєво вищу ефективність розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження підтвердив, що розроблена методика навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань є ефективною і сприяє істотному підвищенню рівня засвоєння навчального матеріалу. Отримані у дослідженні експериментальні результати дають підстави вважати, що обрана методологія дослідження є коректною, а розроблені теоретичні положення та сформульована гіпотеза одержали експериментальне підтвердження.

Основні положення розділу дисертаційного дослідження опубліковані в таких працях.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання наукової проблеми підвищення якості навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів у процесі їх технологічного практикуму. Вирішення цієї проблеми здійснено шляхом обґрунтування, розробки, експериментальної перевірки та впровадження цілей, змісту, методів, засобів, форм та моделі системи індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на підґрунті проектування та реалізації індивідуальних траєкторій навчання.

1. Проведений аналіз традиційних методичних систем навчання та навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» показав, що зміст навчальної програми цієї дисципліни не може нівелювати різницю між вхідним рівнем технічних, технологічних, графічних та художньо-естетичних знань і вмінь випускників шкіл, які вступають до ВНЗ на навчання; не достатньо враховуються індивідуальні особливості студентів, зокрема їх мотиви, репрезентативні системи сприйняття інформації, властивості мислення; не забезпечується цілісне та системне уявлення у студентів про основи реалізації процесу конструювання швейних виробів; не відображаються та не створюються необхідні дидактичні умови для реалізації задач конструювання: сучасне методичне забезпечення, засоби навчання, комп’ютерні технології та ін. Жоден з традиційних дидактичних методів самостійно не здатний забезпечити засвоєння студентами знань на орієнтовно-ознайомчому, понятійно-аналітичному та продуктивно-синтетичному рівнях складності.

Результати проведеного аналізу навчальної та методичної літератури засвідчили недостатній рівень відображення та реалізації суб'єктно-діяльнісного підходу при навчанні майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів; недостатній рівень використання методів проблемного та проектного навчання (половина проаналізованих видань); неможливість забезпечення продуктивно-синтетичного рівня засвоєння студентами навчальної інформації, оскільки відсутні евристичні навчальні задачі; недостатній рівень сформованості професійних умінь через те, що тільки третина навчальних та методичних видань забезпечує досягнення рівня навички; недостатнє врахування індивідуальних здібностей студентів відповідно до фаху, особливостей їх мислення; неможливість створення оптимальних умов для навчання і виховання студентів для різнобічного їх розвитку.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9Методичні особливості організації та проведення семінарського заняття
Ефективність засвоєння учнями, студентами знань, формування у них умінь та навичок залежить не лише від вдалого підбору методів і прийомів навчання, а й від форм організації навчальної роботи. Форма ...

Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці ХІХ-ХХ ст
Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Школа у провідних державах світу кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Педагогічний традиціоналізм. Основні наукові напрямки ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net