Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань

Сторінка 8

2. З’ясовано, що в науковій літературі під індивідуалізацією розуміється така організація процесу повідомлення студентам відповідних спеціальних знань і формування умінь з урахуванням їх індивідуальних особливостей, що створює оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожного студента.

Визначено, що під індивідуалізацією навчання майбутніх учителів технологій необхідно розглядати особистісно орієнтований дидактичний процес, де в логічну систему поєднуються відповідні елементи, що містять в собі структури цілей, її зміст, проектування навчальних планів і програм, окремі цілі управління діяльністю студентів, моделі їх групування, форми, методи навчання та контролю, способи оцінки процесу навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів».

3. Теоретично обґрунтовано та розроблено методику індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів як сукупність науково обґрунтованих, систематизованих, конкретизованих та доцільно скомпонованих цілей, змісту, методів, прийомів, способів, засобів, завдань, принципів, організаційних форм та основних етапів при навчанні студентів, з попереднім програмуванням всього періоду навчання, повних навчальних циклів (макропрограмування), окремих його методичних одиниць (програмування дій) на основі схем та алгоритмів індивідуальних траєкторій навчання студентів, що базуються на виконанні індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Методика індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів включає такі блоки: теоретичний блок (цільовий, функціональний та методологічний компоненти), змістовий блок (зміст дисципліни «Конструювання швейних виробів», зміст КСН «Конструювання», що враховує індивідуальні особливості студентів під час їх навчання), процесуальний блок (організаційний та технологічний компоненти), блок індивідуальних траєкторій навчання (викладачі, студенти, схеми та алгоритми індивідуальних траєкторій навчання) та результативний блок (критерії оцінювання якості індивідуалізованого навчання конструюванню швейних виробів та рівні ЗНУ)

Зміст модулів сформовано на основі дотримання принципу врахування індивідуальних властивостей студентів, представлено як у програмі дисципліни, так й у КСН «Конструювання» в зручному та наочному вигляді для студентів з різними репрезентативними системами сприйняття, забезпечено дидактичним матеріалом, проблемними і індивідуальними пізнавальними завданнями.

Розроблено метод варіативних індивідуальних матриць, що дозволяє забезпечити науково обґрунтовану та ефективну траєкторію навчання кожного студента конструюванню швейних виробів. Він складається з наступних кроків: проектування блоків-варіантів матриці для подачі інформації з конструювання швейних виробів; визначення змісту досліджуваного матеріалу з конструювання швейних виробів (в залежності від психологічних, особистих та навчальних параметрів студентів); допомога викладача студентам у виборі модулів з варіативної частини та роз’яснення обов’язкової; індивідуальне вирішення завдань, у парі, або під керівництвом викладача; рефлексія та самоаналіз виконаних завдань, перевірка їх вирішення викладачем; складання траєкторії подальшого вивчення матеріалу з конструювання швейних виробів на основі рефлексії (в залежності від психологічних, особистих та навчальних параметрів студентів).

Перевагою цього методу є те, що він дозволяє вирішити складні пізнавальні задачі і знайти нові, оригінальні ідеї, а потім перейти на нову, більш складну індивідуальну траєкторію навчання конструюванню швейних виробів.

Теоретично обґрунтовано та розроблено дидактичні засоби навчання студентів конструюванню швейних виробів на основі комп’ютерної системи навчання «Конструювання», де набув подальшого втілення метод варіативних індивідуальних матриць шляхом проектування та представлення різнорівневого матеріалу КСН та змісту дисципліни у вигляді формалізованого опису, що дозволяє генерувати різні алгоритми представлення навчального матеріалу за заданим рівнем складності, особливостями репрезентативного каналу сприйняття інформації студента, та індивідуалізувати схеми навчання кожного студента.

Обґрунтовано та розроблено критерії оцінювання ефективності традиційної та експериментальної методик навчання: критерії сформованості фахових знань, критерій сформованості професійних умінь, критерії сформованості професійно важливих якостей при виконанні індивідуалізованих пізнавальних завдань.

4. Експериментально перевірено ефективність методики індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів. За всіма показниками ЕГ мала кращі результати ніж КГ. Приріст середніх значень в ЕГ склав від 10,71% до 15,97%. А доведення статистичної значущості дало можливість зробити висновок про ефективність розробленої методики.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9Розвиток і цілеспрямований виховний вплив. Діяльність як фактор розвитку
Вплив спадковості і середовища корегується вихованням. На думку науковців, виховання - головна сила, що здібна дати суспільству повноцінну особистість. Ефективність виховного процесу заключається в ц ...

Завдання та зміст програми з різних видів малювання в середній групі
а) Грамотне, реалістичне зображення предмету в малюнку припускає передачу характерної форми і деталей, пропорційного співвідношення частин, перспективних змін, об'єму, руху, кольору. Розглянемо, якою ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net