Вікові особливості молодших школярів

Сторінка 2

У шестирiчнiм вiцi в життi дитину наступають великi змiни. Переход до шкiльного вiку пов'язаний з рiшучими змiнами у його дiяльностi, спiлкуваннi, вiдносинах з iншими людьми. Основною дiяльнiстю становиться навчання, з'являються новi обов'язки.

У молодшому шкiльному вiцi вдосконалюється нервова система, iнтенсивно розвиваються функцiї великiх пiвкуль головного мозку, посилюється аналiтична та синтетична функцiї кори.Вага мозку молодшого школяра майже досягає ваги мозку дорослою людини i складає 1400 грамiв. Швидко розвивається психiка дитини. Змiнюється вiдношення процесiв збудження та гальмування: процесс гальмування становиться бiльш сильним, але всеж-таки пераважає процес збудження. Молодшi школярi легко збудженi. Пiзнавальна дiяльнiсть дiтей проходить переважно в процесi навчання.

Сприйняття молодшого школяра не стійке i неорганiзоване, але в той же час гостре й свiже

Увага молодших школярiв недовiльне, недостатньо стiйка, обмежене за об'ємом. Тому увесь процес навчання и виховання учня начальної школи пiдлягає вихованню культури уваги. Шкiльне життя потребує вiд дитини постiйних вправ у довiльнiй увазi, вольових зусиль для зосередження. Довiльна увага розвивається разом з iншими функцiями и насамперед - мотивацiєю навчання, почуттям вiдповiдальностi за успiх навчальної дiяльностi.

Мислення у дiтей начальної школи розвивається вiд емоцiйно-образного до абстрактно-логiчного. Задача школи першої ступенi - розвити iнтелект до рiвню розумiння причинно-наслiдкових зв'язкiв. У школьний вiк, вказував Л.С. Виготский, дитина вступає з вiдносно слабкою функцiєю iнтенлекту (порiвняльно з функцiями сприйняття i пам'ятi). У школi iнтелект розвивається так, як нi в який iнший час. Тут звичайно велика роль вчителя.

Велике значення в пiзнавальнiй дiяльностi школяра має пам'ять. Природнi можливости школяра першого ступеню дуже великi. Порiвняємо: з 15 речень дошколяр запом’ ятовує 3-5, а молодший школяр - 6-8. Його пам'ять має наочно-образнiй характер. Безпомилково запам'ятовується цiкавий, конкретнiй, яркий матерiал. Однак учнi ще не вмiють розпоряджатися своєю пам'ятю i пiдлягати її задачам навчання.

Становлення особистости маленького школяра вiдбувається пiд впливом вiдношеннь та спiлкування з дорослiми та однолiтками. У нього розвиваються елементи соцiальних почуттiв, формуються навички суспiльної поведiнки (колективизм, вiдповiдальнiсть за поступки, взаємодопомога та iнш.).

У молодших школярів урок повинен складатися з кількох об'єднаних спільною метою частин, їх діяльність має бути різноманітною. Значне місце в ній відводиться діям із предметами. Важливо, щоб заняття містили в собі елементи гри. З допомогою дидактичної гри дитина засвоює програму значно легше та успішніше, особливо якщо вона недостатньо готова до навчання. Важливе завдання педагога полягає у забезпеченні розвитку творчої особистості в процесі навчання. Цього можна досягти, стимулюючи школярів до експериментування, якому властиві перетворення уявлень, образів, понять, реальних предметів; розкриття нових властивостей об'єктів; породження новими знаннями, отриманими під час експерименту, нових запитань, складніших перетворень. Дбаючи про ефективність навчання, учитель повинен ознайомити школярів з основними компонентами навчальної діяльності, стимулювати самостійне їх виконання; продемонструвати їм послідовність виконання навчальних дій, чітко розмежувавши ті, що мають здійснюватися у предметному плані, і ті, що в розумовому. Важливо при цьому подбати про опанування школярами загальних способів розв'язування конкретно-практичних завдань, перетворення їх на навчально-теоретичні.

Одним з найулюбленіших видів художньо-мовленнєвої діяльності учнів є розповідь (за картиною, іграшками, словесним зразком). Особливо охоче вони вигадують історії, казки. Із задоволенням діти початкових класів займаються музичною діяльністю. Не менше люблять вони малювати, виражаючи у малюнках своє емоційне ставлення до світу. Однак їх малюнки є схематичними, важко їм дається і зображення динаміки предметів. На якість малюнків впливає загальний фізичний та психічний стан дітей.

Страницы: 1 2 3 4Методика самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів формує в студентів уміння і навички самостійної пізнавальної діяльності, вона одночасно сприяє розвитку й інших структурних компонентів особистості. Крім того, працюючи са ...

Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця
Освіта в сучасних умовах набуває особливого значення, вона – один з найважливіших факторів, які забезпечують економічне зростання та соціальну стабільність у суспільстві. Актуальною проблемою для суч ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net