Вікові особливості молодших школярів

Сторінка 2

У шестирiчнiм вiцi в життi дитину наступають великi змiни. Переход до шкiльного вiку пов'язаний з рiшучими змiнами у його дiяльностi, спiлкуваннi, вiдносинах з iншими людьми. Основною дiяльнiстю становиться навчання, з'являються новi обов'язки.

У молодшому шкiльному вiцi вдосконалюється нервова система, iнтенсивно розвиваються функцiї великiх пiвкуль головного мозку, посилюється аналiтична та синтетична функцiї кори.Вага мозку молодшого школяра майже досягає ваги мозку дорослою людини i складає 1400 грамiв. Швидко розвивається психiка дитини. Змiнюється вiдношення процесiв збудження та гальмування: процесс гальмування становиться бiльш сильним, але всеж-таки пераважає процес збудження. Молодшi школярi легко збудженi. Пiзнавальна дiяльнiсть дiтей проходить переважно в процесi навчання.

Сприйняття молодшого школяра не стійке i неорганiзоване, але в той же час гостре й свiже

Увага молодших школярiв недовiльне, недостатньо стiйка, обмежене за об'ємом. Тому увесь процес навчання и виховання учня начальної школи пiдлягає вихованню культури уваги. Шкiльне життя потребує вiд дитини постiйних вправ у довiльнiй увазi, вольових зусиль для зосередження. Довiльна увага розвивається разом з iншими функцiями и насамперед - мотивацiєю навчання, почуттям вiдповiдальностi за успiх навчальної дiяльностi.

Мислення у дiтей начальної школи розвивається вiд емоцiйно-образного до абстрактно-логiчного. Задача школи першої ступенi - розвити iнтелект до рiвню розумiння причинно-наслiдкових зв'язкiв. У школьний вiк, вказував Л.С. Виготский, дитина вступає з вiдносно слабкою функцiєю iнтенлекту (порiвняльно з функцiями сприйняття i пам'ятi). У школi iнтелект розвивається так, як нi в який iнший час. Тут звичайно велика роль вчителя.

Велике значення в пiзнавальнiй дiяльностi школяра має пам'ять. Природнi можливости школяра першого ступеню дуже великi. Порiвняємо: з 15 речень дошколяр запом’ ятовує 3-5, а молодший школяр - 6-8. Його пам'ять має наочно-образнiй характер. Безпомилково запам'ятовується цiкавий, конкретнiй, яркий матерiал. Однак учнi ще не вмiють розпоряджатися своєю пам'ятю i пiдлягати її задачам навчання.

Становлення особистости маленького школяра вiдбувається пiд впливом вiдношеннь та спiлкування з дорослiми та однолiтками. У нього розвиваються елементи соцiальних почуттiв, формуються навички суспiльної поведiнки (колективизм, вiдповiдальнiсть за поступки, взаємодопомога та iнш.).

У молодших школярів урок повинен складатися з кількох об'єднаних спільною метою частин, їх діяльність має бути різноманітною. Значне місце в ній відводиться діям із предметами. Важливо, щоб заняття містили в собі елементи гри. З допомогою дидактичної гри дитина засвоює програму значно легше та успішніше, особливо якщо вона недостатньо готова до навчання. Важливе завдання педагога полягає у забезпеченні розвитку творчої особистості в процесі навчання. Цього можна досягти, стимулюючи школярів до експериментування, якому властиві перетворення уявлень, образів, понять, реальних предметів; розкриття нових властивостей об'єктів; породження новими знаннями, отриманими під час експерименту, нових запитань, складніших перетворень. Дбаючи про ефективність навчання, учитель повинен ознайомити школярів з основними компонентами навчальної діяльності, стимулювати самостійне їх виконання; продемонструвати їм послідовність виконання навчальних дій, чітко розмежувавши ті, що мають здійснюватися у предметному плані, і ті, що в розумовому. Важливо при цьому подбати про опанування школярами загальних способів розв'язування конкретно-практичних завдань, перетворення їх на навчально-теоретичні.

Одним з найулюбленіших видів художньо-мовленнєвої діяльності учнів є розповідь (за картиною, іграшками, словесним зразком). Особливо охоче вони вигадують історії, казки. Із задоволенням діти початкових класів займаються музичною діяльністю. Не менше люблять вони малювати, виражаючи у малюнках своє емоційне ставлення до світу. Однак їх малюнки є схематичними, важко їм дається і зображення динаміки предметів. На якість малюнків впливає загальний фізичний та психічний стан дітей.

Страницы: 1 2 3 4Соціально-педагогічна діагностика поведінки дітей «групи ризику»
З метою вивчення технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику», в межах підготовки даного дипломного проекту було проведено дослідження, залученням дітей «групи ризику» підлітковог ...

Умови ефективного використання ілюстративного матеріалу на уроках образотворчого мистецтва
За умов розбудови, демонстрації та декоративної трансформації суспільства усвідомлення загрози, яка криється в бездуховності, нікчемності інтересів, емоційній нерозвиненості дітей і юнацтва, повернул ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net