Повноваження органів управління

Сторінка 1

Міністерство освіти і науки України:

здійснює аналітично прогностичну діяльність у галузі вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку праці, на стан вищої освіти, формує напрями взаємодії з іншими ланками освіти, стратегічні напрями розвитку вищої освіти відповідно до науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти;

бере участь у формуванні державної політики у галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів;

розробляє напрямки розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;

формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;

визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення вищих навчальних закладів;

здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;

здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

організовує ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії і сертифікати;

виконує функцію встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені звання;

сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів;

затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів приватної форми власності, які розробляються і приймаються на зборах трудових колективів університетів (вищий колегіальний орган управління університетом);

погоджує статути вищих навчальних закладів, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної форми власності;

організує вибори, затверджує та звільняє з посад керівників підпорядкованих йому вищих навчальних закладів відповідно до результатів виборів вищим колегіальним органом навчального закладу;

погоджує затвердження на посади керівників вищих навчальних закладів комунальної і приватної форм власності;

організує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;

разом з іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади комунальної форми власності, забезпечує реалізацію державної політики в галузі вищої освіти, здійснює контроль за її втіленням, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту у всіх вищих навчальних закладах незалежно від форм власності і підпорядкування.

Інші центральні органи виконавчої влади (міністерства, державні комітети та інші), які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, спільно з Міністерством освіти і науки України:

- беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти і науки, ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів;

- сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;

- розподіляють серед підпорядкованих їм університетів доведені до них обсяги держзамовлення на підготовку фахівців та відповідні бюджетні фінансові призначення;

- організують вибори, затверджують та звільняють з посади керівників підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;

- затверджують за погодженням із Міністерством освіти і науки України статути підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;

- здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Акти Міністерства освіти і науки України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів незалежно від форм власності.

Страницы: 1 2 3Загальна характеристика сучасних форм позакласної роботи з іноземної мови
Педагогічна практика виробила різноманітні форми позакласної роботи. До них належать зустрічі з відомими людьми, екскурсії, обговорення книг, читацькі конференції, диспути тематичні, розважальні, веч ...

Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій
Сьогодні як ніколи широко усвідомлюється відповідальність суспільства за виховання підростаючого покоління. Основне завдання педагога — використати всі можливості й ресурси для підвищення ефективност ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net