Законодавство про вищу освіту

Сторінка 1

Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається:

• з законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність";

• указів Президента України від 12 вересня р. № 832 "Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні", від 23 січня р. № 77/96 "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів", від 8 лютого 2001 р. № 78/2001 "Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001—2005 роки", від 17 лютого 2004 р. № 199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти";

постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 "Про Державну національну програму "Освіта (Україна XXI століття)", від 12 листопада 1997 р. № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання", від 24 травня 1997 р. № 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 20 січня 1998 р. № 65 "Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)", від 7 серпня 1998 р. № 1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти";

інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законодавства України.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про вищу освіту, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Нормативно-правові та нормативно-методичні акти, що регламентують діяльність системи вищої освіти в Україні

До нормативно-правових та нормативно-методичних актів, що регламентують діяльність системи вищої освіти в Україні, належить Національна доктрина розвитку освіти. Відповідно до доктрини сучасна система управління сферою освіти утверджується як державно-громадська. Вона має враховувати регіональні особливості, тенденції до зростання автономії навчальних закладів, конкурентності освітніх послуг, орієнтації освіти не на відтворення, а на розвиток.

Першочерговими завдання системи управління сферою освіти є налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного і прогностичного супроводу управлінських рішень, подолання фрагментарності статистики, підготовка всебічної інформації на основі результатів наукових досліджень (зміни в освітніх потребах різних прошарків населення і регіонів, моніторинг розвитку освіти, оцінювання ситуації споживачами освітніх послуг, динаміка соціокультурних орієнтацій учасників навчально-виховного процесу, мобільність світоглядних очікувань і установок відповідно до загальної соціокультурної динаміки у країні і світі).

Нова модель управління більш відкрита і демократична. У ній органічно поєднуються засоби державного управління з громадським впливом. Відкритість системи передбачає розширення впливу громадської думки на прийняття управлінських рішень. Вона змінює навантаження, функції, структуру й стиль центрального і регіонального управління освітою — пряме втручання у діяльність установ і навчальних закладів має поступитися місцем гнучкості, науково-методичним, аналітико-прогностичним, експертним, інформаційним та іншим функціям.

Модернізація управління системою освіти передбачає:

оптимізацію державних управлінських структур, децентралізацію управління;

розширення автономії вищих навчальних закладів;

ефективний перерозподіл функцій і повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами;

Страницы: 1 2Загальна характеристика передового досвіду використання розвивального потенціалу бесіди
Використання бесіди у передовому педагогічному досвіді виявляє свою специфіку на різних уроках. На уроках рідної мови у початковій школі дуже поширений евристичний метод. Суть цього методу полягає в ...

Використання народного мистецтва в естетичному вихованні
Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення творчого потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особистості. З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти уч ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net