Освітні концепції формування особистості в ідеалі виховання Г. Ващенка

Педагогіка: історія і сьогодення » Національне виховання у науковому здобутку Г. Ващенка » Освітні концепції формування особистості в ідеалі виховання Г. Ващенка

Сторінка 1

Постановка проблеми. Одним з визначальних стратегічних напрямків створення сучасного загальноєвропейського освітнього простору є необхідність поліпшення освітніх концепцій відповідно до прагнень і можливостей громадян. Предметом вивчення європейської педагогіки сьогодні стало створення освітніх систем, орієнтованих на розвиток особистості, яка розуміється як конкретна, цілісна людська індивідуальність у єдності її природних і соціальних якостей.

Становлення новітніх освітніх систем-історично тривалий і суперечливий процес. Він почався на межі ХІХ-ХХ століть і триватиме протягом XXI століття. Сьогодні визначено основні їх принципи, окремі технології вже декілька десятиліть запроваджуються у європейському освітньому просторі. Не брати їх до уваги в освітній діяльності - означає суттєве відставання від рівня світової освітньої культури. Найбільш суттєвою проблемою, на думку Б. Гершунського, є неналежна розробленість питань філософії, стратегії та політики в галузі освіти. Тематику сучасних наукових досліджень сконцентровано переважно на пошуках ефективних технологій навчання, виховання і розвитку, головним чином, процесуальних аспектів освіти без належного усвідомлення того, для чого, з якою метою конструюються ці технології, на який кінцевий, вже не стільки педагогічний, скільки соціальний результат, має бути зорієнтовано зміст, методи та засоби освітньої діяльності. Деякі вчені помиляються, вважаючи, що розумно організований педагогічний процес сам по собі, майже автоматично, приведе до оптимального кінцевого результату. Важливим у контексті модернізації освіти є глибоке та всебічне вивчення історичного досвіду усвідомлення того, заради чого, з якою метою здійснюється становлення освітніх концепцій, праць і організаційно-педагогічних здобутків відомих вітчизняних і зарубіжних педагогів, фундаторів національних систем освіти. Аналіз досліджень і публікацій. Яскравим прикладом в історії української педагогіки об'єктивного обґрунтування в теорії та практиці мети здійснення освіти є виховна система основоположника української національної педагогіки XX століття Г. Ващенка. Деякі аспекти діяльності Г. Ващенка розглядаються у працях А. Алексюк, А. Бойко, Г. Бугайцевої, О. Вишневського, А. Гентош, Н. Дічек, О. Коваль, І. Козловської. Мета статті. У статті здійснено спробу визначення її концептуальних основ шляхом послідовного аналізу психолого-педагогічних аспектів генезису та трансформації наукових підходів, концепцій обґрунтування мети виховання складових властивостей особистості.

Результуючий аспект освіти характеризується рівнем розвитку складових властивостей особистості. У межах об'єму поняття "формування особистості" сьогодні традиційно визнаною є концепція К. Платонова, яка передбачає виховання спрямованості особистості, формування у процесі навчання її індивідуально-культурного досвіду, розвиток психологічних властивостей, психофізіологічну підготовку з тренування динаміки протікання психічних процесів. Атрибутами становлення особистості є її спрямованість, досвід, психологічні та психофізіологічні властивості. Професор Г. Ващенко у своїх працях багато уваги приділяв проблемам виховного ідеалу як меті виховання. В основу виховного ідеалу він поклав загальнолюдські та національні цінності, моральні закони, що витримали іспит історії, найбільш відповідають психології народу та його призначенню, увійшли у психіку народних мас, відбиті в народній творчості і в творах кращих митців і письменників, що стали духовними провідниками свого народу. У цьому проявляється соціокультурний консерватизм його системи виховання: визнання необхідності збереження стабільності суспільства, людської культури, спрямування волі людини на вічні істини. Саме хиби волі, небажання використання своїх здібностей для блага Батьківщини Г. Ващенко вважав головною причиною "нашої неволі і недолі".

Страницы: 1 2 3Санітарно-гігієнічні норми та правила безпечної роботи при виконанні петриківського розпису
Робоче місце школяра має забезпечувати зручність виконання графічних робіт і сприятливі умови для його правильного фізичного розвитку. Виконуючи графічні побудови, учень проводить різні за своєю довж ...

Значення та суть дослідницького методу в пізнанні оточуючої природи
За даними дошкільної педагогіки у ставленні дошкільнят до пошуково-дослідницької діяльності до природи переважає когнітивний компонент. Отож активність дитини доцільніше розвивати у пізнавальній діял ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net