Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства » Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Сторінка 1

Перевірка і оцінювання знань, умінь та навичок учнів є важливим структурним компонентом процесу навчання і відповідно до принципів систематичності, послідовності й міцності мають здійснюватися протягом усього періоду навчання. Це дозволяє виявити рівень успішності школярів, тобто ступінь засвоєння навчального матеріалу, повноту, глибину, осмисленість і міцність знань на різних етапах навчання, і забезпечує, таким чином, накопичення інформації, необхідної для діяльності вчителя, спрямованої на усунення невідповідності між заданим і дійсним рівнем знань, для керівництва процесом навчання. Суттєве значення має також те, як ставиться той чи інший учень до навчання, чи працює він із необхідним напруженням постійно чи ж «ривками» і т. ін. Все це обумовлює необхідність застосування сукупності методів контролю та оцінювання знань учнів.

У зв’язку з тим, що ефективність процесу навчання залежить від частоти й оперативності, з якою вчителем контролюється хід та рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, слід значну увагу приділяти удосконаленню форм і методів контролю. Адже без добре налагодженої перевірки і своєчасної оцінки результатів не можна говорити про ефективність навчання.

На нашу думку, якщо вчитель буде систематично, всебічно використовувати різні види, методи і форми контролю навчальних досягнень учнів, то буде підвищуватися зацікавленість молодших школярів у вивченні предмета, а отже, буде підвищуватися і якість навчання загалом.

Дане припущення ми перевіряли в процесі експериментального дослідження на матеріалі курсу «Я і Україна. Природознавство» в 3 класі.

Експериментальна робота проводилась протягом 2008-2009 навчального року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ……………. Тернопільської області та спеціалізованої початкової школи з поглибленим вивченням іноземних мов міста Тернополя. У педагогічному експерименті взяли участь 47 учнів третіх класів. Серед них визначено експериментальний клас (23 учні) і контрольний клас (24 учні).

Упродовж навчального року в експериментальному класі на уроках природознавства систематично використовувалися у сукупності різні види, методи і форми контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Розглянемо фрагменти уроків природознавства в 3 класі, на яких ми використовували різноманітні види, методи і форми контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

На різних етапах навчання контроль і оцінювання знань учнів мала різне цільове призначення. Найважливішою була систематична поточна перевірка стану успішності, при раціональній організації якої вчитель отримує у своє розпорядження цінні дані про рівень знань, умінь та навичок учнів та використовує ці дані для усунення прогалин і недоліків у знаннях дітей.

Одним із найпоширеніших методів, що використовується вчителями під час перевірки й оцінювання знань учнів є усне опитування. Сутність цього методу полягає в тому, що вчитель ставить учням запитання по змісту вивченого матеріалу і спонукає їх до відповідей, виявляючи таким чином якість і повноту його засвоєння. Оскільки усне опитування проводиться за принципом «запитання — відповідь», то його ще іноді називають бесідою. Усна перевірка знань учнів може застосовуватися на різних етапах уроку, в тому числі і при перевірці засвоєння домашнього завдання. При усному опитуванні вчитель розділяє матеріал, що вивчається, на окремі смислові одиниці (частини) і по кожній із них задає учням запитання.

У процесі експериментального дослідження ми використовували такі різновиди усного опитування — індивідуальне, фронтальне та ущільнене.

При індивідуальній усній перевірці протягом певного часу опитується тільки один учень. Під час опитування можуть бути перевірені достеменно знання даного учня з усіх точок зору: повноти, глибини, осмисленості і міцності, уміння й правильності висловити їх в усному мовленні і т. ін.

Наведемо зразки завдань для індивідуального усного опитування, які ми використовували в експериментальному класі.

Тема. Сонячне світло й тепло, його значення в природі.

— Розкажіть, як залежить нагрівання земної поверхні від висоти Сонця на небосхилі?

— Розкажіть, як змінюється нагрівання земної поверхні протягом року? Чому?

— Розкажіть, як змінюється нагрівання земної поверхні протягом доби? Чому?

— Розкажіть, яке значення має сонячне світло і тепло в природі?

Тема. Склад повітря. Охорона повітря.

— Розповісти про кисень, як складову повітря.

— Розповісти про вуглекислий газ, як складову повітря.

— Розповісти про водяну пару, як складову повітря.

Тема. Вода в природі. Властивості води–рідини. Вода — розчинник.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Свідоме використання учнями прийомів розумової діяльності при вирішенні продуктивних задач
Відомо, що показником засвоєння прийому розумової діяльності є його свідомий перенос на рішення нових задач, що дозволяє осмислено використовувати цей прийом у сполученні з іншими, уже відомими, при ...

Розвиток діалогічного та монологічного мовлення
У період реформування початкової школи й оновлення її змісту освіти відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" відбувається переорієнтація процесу навчання української мови ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net