Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства » Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Сторінка 10

Слід зазначити, що свої плюси і мінуси має кожен із розглянутих вище методів контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Звідси випливає висновок: у системі навчальної роботи повинні знаходити своє застосування всі запропоновані і розглянуті вище види, форми і методи контролю та оцінювання знань із тим, щоб забезпечити необхідну систематичність і глибину контролю за якістю успішності учнів.

Одним із завдань нашого дослідження було експериментально перевірити вплив систематичного використання різних видів, методів і форм контролю знань, умінь та навичок учнів із природознавства на підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів.

Організація і проведення експериментального дослідження дали змогу перевірити робочу гіпотезу, а також ефективність розробленої методики здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів із курсу «Я і Україна. Природознавство» в 3 класі.

Результати формувального експерименту визначалися шляхом зіставлення рівнів сформованості відповідних знань в учнів контрольного та експериментального класів, яких вони досягли наприкінці вивчення кожного програмового розділу. На основі аналізу контрольних робіт, які учні виконували упродовж навчального року, ми визначили рівні сформованості навчальних досягнень молодших школярів.

Основним критерієм оцінювання результатів виконання контрольних робіт була якість виконання учнями завдань, а саме правильність і повнота відповіді.

Кількісний та якісний аналіз результатів виконання учнями експериментального і контрольного класів контрольних робіт упродовж навчального року в 3 класі представлені у зведеній таблиці (див. табл. 6).

Таблиця 6

Результати виконання учнями контрольних робіт (у %)

Назва розділу

Кількість учнів, що досягли

високого рівня

достатнього рівня

середнього рівня

Низького рівня

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

Нежива природа

17,4

8,3

52,2

54,2

21,7

29,2

8,7

8,3

Зелене диво Землі

26,1

12,5

52,2

41,7

17,4

29,2

4,3

16,7

Тварини в природі

30,4

16,7

52,2

41,7

17,4

33,3

0,0

8,3

Людина — живий організм

34,8

16,7

52,2

37,5

13,0

37,5

0,0

8,3

На основі даних табл. 6 ми обчислили середнє арифметичне співвідношення рівнів сформованості навчальних досягнень учнів із курсу «Я і Україна. Природознавство» наприкінці 3 класу (див. табл. 7).

Таблиця 7

Результати контрольної роботи проведеної на початку навчального року в 3 класі

Рівні навчальних досягнень учнів

Контрольний клас

Експериментальний клас

Високий

13,6 %

27,2 %

Достатній

43,8 %

52,2 %

Середній

32,3 %

17,4 %

Низький

10,4 %

3,4 %

Щоб прослідкувати вплив запропонованої методики на підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів, ми порівняли результати попереднього контролю, проведеного перед початком формувального експерименту (див. табл. 5), та результати, отримані наприкінці експериментального навчання (див. табл. 7). Зіставивши ці результати (див. рис. 2 і рис. 3), ми дійшли висновку, що в експериментальному класі на 5,5 % збільшилась кількість учнів із високим рівнем сформованості природничих знань і на 26,1 % — із достатнім рівнем. Кількість учнів із середнім і низьким рівнями сформованості природничих знань зменшилась на 17,4 % і 14,0 % відповідно. У контрольному класі теж відбулися певні зміни, проте вони незначні. Зокрема, кількість учнів, що досягли високого рівня сформованості природничих знань зменшилась на 7,2 %; достатнього рівня — збільшилася на 10,5 %; кількість учнів із середнім рівнем сформованості природничих знань зросла на 3,1 %, а учнів із низьким рівнем зменшилася на 6,3 %.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12Удосконалення усного іноземного мовлення в процесі позакласної роботи
Практична мета позакласної роботи з іноземної мови полягає в удосконаленні навичок і вмінь, набутих учнями на уроках. Під удосконаленням мовлення слід розуміти позитивні зміни, які відбуваються як у ...

Комунікативні якості в усному і писемному мовленні студентів ПВПК
Кожна людина володіє певною кількістю слів, яка забезпечує її фахову діяльність та контакти з іншими людьми. Словниковий запас значною мірою індивідуальний. Відома героїня роману І. Ільфа і Є. Петров ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net