Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства » Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Сторінка 11

Рис. 2. Співвідношення рівнів сформованості природничих знань в учнів експериментального класу

Рис. 3. Співвідношення рівнів сформованості природничих знань в учнів контрольного класу

Порівняння вихідних та кінцевих результатів формувального експерименту свідчить про позитивний вплив розробленої нами методики контролю навчальних досягнень молодших школярів із природознавства на рівень сформованості природничих знань.

Результати експериментального дослідження підтвердили, що систематичний і глибокий контроль за якістю успішності учнів впливає в загальному на рівень їхніх навчальних досягнень наприкінці навчального року. Отже, вірною є гіпотеза, висловлена на початку дослідження.

Включений у шкільну програму матеріал молодші школярі повинні міцно засвоїти, бо знання основ природознавства, набуті в початковій школі, — це фундамент для сприймання географії та біологічних дисциплін у подальшому навчанні. Тому вчителеві треба не тільки пояснювати навчальний матеріал, а й сприяти його систематичному повторенню, здійснювати контроль, щоб забезпечити запам’ятовування раніше засвоєного програмового матеріалу.

Контроль навчальних досягнень учнів є необхідною складовою частиною процесу навчання курсу «Я і Україна» в початковій школі.

На сучасному етапі апробація змісту початкової освіти визначила його педагогічну і методичну відповідність новим завданням школи і водночас потребу удосконалення результативного компоненту. Зокрема, посилення практичної спрямованості навчання, залучення особистого досвіду школярів, оволодіння уміннями застосовувати знання в нових ситуаціях тощо. Розв’язання цих завдань зумовило доопрацювання змісту на засадах компетентнісного підходу, який передбачає особистісно-діяльнісний вимір результатів навчання кожного учня, що підвищує його зацікавленість та відповідальність. Відповідно до цього змінюється і процес контролю та оцінювання результатів навчальної діяльності школярів.

Міністерством освіти і науки України, Інститутом педагогіки АПН України розроблено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі середньої загальної освіти, визначено рівні навчальних досягнень: низький, середній, достатній, високий.

Методика контролю й оцінювання знань і вмінь молодших школярів є системою, елементами якої є цілі, зміст, форми, об’єкти, функції, методи, прийоми перевірки та аналіз її результатів.

Освітнє значення контролю полягає в тому, що він є засобом повторення, поглиблення й закріплення знань і вмінь. Контроль привчає учнів систематично працювати, сприяє вихованню таких якостей особистості, як цілеспрямованість, старанність, наполегливість, критичне ставлення до своєї праці, уміння долати труднощі тощо.

Контроль навчальних досягнень учнів має важливе значення і для вчителя. Аналіз результатів оцінювання дає вчителю змогу виявити сильні й слабкі сторони в роботі. Часто результати контролю сигналізують учителю про певні недоліки в його власній роботі. Відповідно за результатами перевірки знань та вмінь учитель може робити висновки про ефективність методів своєї роботи і вносити корективи у навчальний процес. Виявлення причин неуспішності є одним із завдань контролю.

Таким чином, основна мета контролю — виявлення стану знань і вмінь учнів, що необхідно для правильної організації діяльності і вчителя, і учнів.

Разом з тим, у практиці роботи сучасної початкової школи деякі вчителі традиційно підходять до організації контролю, використовують його в основному заради показників досягнутого, для співвіднесення результатів із запланованими цілями навчання. Проте перевірка знань учнів повинна давати відомості не лише про правильність чи неправильність кінцевого результату виконаної діяльності, але й про неї саму: чи відповідає форма дії даному етапу засвоєння. Правильно організований контроль навчальної діяльності учнів дозволяє вчителю оцінювати отримані ними знання, уміння і навички, вчасно надати необхідну допомогу і домагатися поставлених цілей навчання. Все це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей учнів та активізації їх самостійної роботи.

У зв’язку з тим, що ефективність процесу навчання залежить від частоти й оперативності, з якою вчитель контролює хід та рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, слід значну увагу приділяти удосконаленню форм і методів контролю. Адже без добре налагодженої перевірки і своєчасної оцінки результатів не можна говорити про ефективність навчання.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12Об’єкти, функції і види контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю школярів — складова частина навчального процесу. Він є обов’язковою функцією управління навчально-виховним процесом на рівні керівників школи й вчителів. ...

Взаємозв’язок кіномистецтва та художньої літератури
Вихід у світ багатосерійного кінофільму В.Бортко "Майстер і Маргарита" − не тільки найяскравіша подія в культурному житті, а й подія, яка визначила перспективи подальшого суспільного ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net