Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства » Вибір та оптимальне поєднання різних видів, методів і форм контролю навчальних досягнень учнів із природознавства в 3 класі

Сторінка 9

— За допомогою досліду доведіть, що вода прозора (не має власної форми, текуча). Свої дії прокоментуйте.

— Виявіть, яка з двох речовин розчинна, а яка нерозчинна. (Дітям пропонуються речовини незнайомі, які не використовувались на уроці у процесі засвоєння понять «розчинні» і «нерозчинні» речовини).

Тема. Ґрунт. Склад ґрунту.

— Виберіть ті прилади, які необхідні для проведення дослідів, що встановлюють складові частини ґрунту. Розкажіть, для чого вони призначені.

Тема. Способи живлення тварин. Ланцюги живлення.

— Описати тварину за планом, поданим у підручнику на с. 140. (Вчитель пропонує учням, на свій вибір, ілюстрації із зображенням тварин).

Тема. Розмноження тварин у природі.

— Усно описати тварину за планом, поданим у підручнику на с. 144. (Вчитель дає учням ілюстрації із зображенням представників комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів).

Окрім поточної перевірки стану успішності учнів, упродовж навчального року ми використовували також інші види контролю навчальних досягнень учнів із природознавства, а саме: попередній і тематичний. Ці види контролю здійснюються за допомогою контрольних робіт. Це досить ефективний метод перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів, а також їхніх творчих здібностей.

Сутність цього методу полягає в тому, що після вивчення окремих тем або розділів навчальної програми, а також наприкінці семестру і навчального року по всьому матеріалу, який був опрацьований за даний період часу, вчитель проводить в письмовій формі контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Результати цих робіт є для вчителя орієнтиром в організації подальшого навчання учнів. Крім того, контрольні письмові роботи корисні тим, що дають можливість перевірити та оцінити одночасно знання всіх учнів класу, але вони вимагають багато часу і тому не можуть проводитися часто. Згідно із рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з природознавства в 3 класі проводиться 4 контрольних роботи (по 2 на семестр) наприкінці вивчення програмової теми (розділу).

Оскільки починаючи новий навчальний рік, учитель повинен знати і враховувати рівень підготовленості учнів на його початок, то ми вважали за необхідне в перший тиждень вересня провести попередню контрольну роботу. Завдання для контрольної роботи були підібрані за змістом програмового матеріалу курсу «Я і Україна» в 2 класі (див. додаток Б).

Таку контрольну роботу ми провели і в експериментальному класі, і в контрольному. Обстеження початкового стану сформованості навчальних досягнень учнів із курсу «Я і Україна» було зумовлене необхідністю порівняти базові знання, уміння та навички, на основі яких буде відбуватись експериментальне дослідження. Результати контрольної роботи представлені в таблиці 5.

Таблиця 5

Результати контрольної роботи проведеної на початку навчального року в 3 класі

Рівні навчальних досягнень учнів

Контрольний клас

Експериментальний клас

Високий

20,8 %

21,7 %

Достатній

33,3 %

26,1 %

Середній

29,2 %

34,8 %

Низький

16,7 %

17,4 %

Результати попереднього контролю навчальних досягнень учнів свідчать, що експериментальний і контрольний класи ми підбирали приблизно з однаковим складом учнів за навчальними можливостями. Учні і контрольного, і експериментального класів володіють приблизно однаковим рівнем знань про тіла і явища навколишнього світу, що вивчалися в 2 класі.

Упродовж навчального року в експериментальному і контрольному класах проводилися контрольні роботи наприкінці вивчення кожного розділу. Завдання для контрольних робіт були складені відповідно до чинної навчальної програми із курсу «Я і Україна. Природознавство» і методичних рекомендацій «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи». Для контрольних робіт добиралися завдання різних типів, вони були аналогічними тим, які застосовувались упродовж експериментального навчання. Завдання подано у двох варіантах.

Під час контролю та оцінювання якості навчальних досягнень учнів із природознавства ми вважали за необхідне приділяти увагу тому, як вирішуються основні завдання навчання, тобто якою мірою учні оволодівають знаннями, уміннями і навичками, а також способами навчальної діяльності. Тому поряд із розглянутими методами і формами контролю ми використовували щоденні спостереження за навчальною роботою учнів. Цей метод дає змогу вчителеві скласти уявлення про те, як поводяться учні на заняттях, як вони сприймають і осмислюють новий матеріал, який у них рівень психофізичного і розумового розвитку, якою мірою у них виробляються практичні уміння і навички, які їхні навчальні схильності, інтереси і здібності. Якщо зі всіх цих питаннях у вчителя накопичується достатня кількість спостережень, то це дозволяє йому більш об’єктивно підходити до перевірки й оцінювання знань учнів, а також своєчасно приймати необхідні міри для попередження неуспішності.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12Комплексна методика визначення індивідуального рівня сприймання естетичних об’єктів молодшими школярами
Дослідження емоційно естетичного розвитку молодших школярів проводила в Ратнівській загальноосвітній школі №2. В експерименті були задіяні учні 4 класу. Цей клас складається з 13 хлопчиків і 14 дівча ...

Вибір форм та методів виховної роботи відповідно до мети виховання
В практичній діяльності вчитель, обираючи метод виховання звичайно керується цілями виховання і його змістом. Виходячи з конкретного педагогічного завдання, вчитель сам вирішує, які методи взяти собі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net