Здійснення морального виховання у практичній роботі вчителя на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі » Здійснення морального виховання у практичній роботі вчителя на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

Сторінка 1

На уроках в постійному спілкуванні з учителем і ровесниками формується моральність дитини, вважає А.А. Калюжний, збагачується його життєвий досвід. Хвилювання молодших школярів, їх радощі та образи пов'язані з навчанням. На уроці взаємодіють всі основні елементи виховного процесу: мета, зміст, засоби, методи, організація. Виховує весь процес навчання на уроці, а не так звані виховні моменти.

Досліджуючи проблему морального виховання на уроках образотворчого мистецтва ми спиралися на поняття, творчість», творча діяльність учнів», теорію розвитку особистості і визначили систему моральної вихованості учнів, акцентували увагу на трьох взаємозв'язаних і взаємообумовлених між собою компонентах: мотиваційно-ціннісному, змістовному і процесуальному з відповідними їм показниками і критеріями.

Таблиця 1 – Система моральної вихованості учнів

Компоненти

Критерії

Показники

Мотиваційний

Ціннісне відношення і правильне розуміння основ образотворчого і прикладного мистецтва.

Усвідомлення значущості мистецтва.

1. Інтерес до видів і стилів образотворчого і прикладного мистецтва.

2. Наявність естетичного смаку.

3. Потреба у вивченні мистецтва.

Змістовний

Навчання основам мистецтва на уроках ОМ.

Самоаналіз індивідуальної творчої діяльності і підвищення моральності і працьовитості

1. Знання основ образотворчого і прикладного мистецтва.

2. Знання і розуміння законів композиції, симетрії, перспективи, кольору, світла і тіні.

3. Орієнтування у виборі творчих робіт і технологій.

Процесуальний

Знання і уміння самооцінки на основі виявлених критеріїв.

Придбання знань по основах образотворчого і прикладного мистецтва, досконалість моральних якостей і трудових навичок.

1. Уміння правильно оцінювати власна праця.

2. Уміння обробляти отриману інформацію і видавати практичні результати.

3. Уміти передавати через свої роботи переживання, емоції певного стану.

Як видно з таблиці, мотиваційний компонент відбиває тривалість, інтенсивність і потребу в реалізації шуканих якостей особи. Змістовний компонент покликаний формувати систему відповідних знань, і є основою морального виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Прояв змістовного компонента виражається в здатності переводити теоретичні знання у власну творчу діяльність. Процесуальний компонент пов'язаний з показниками, що забезпечують якість індивідуальної роботи.

Вищим моментом морального виховання учнів, на наш погляд, можна рахувати розвиток потреби до прекрасного, інтересу до мистецтвознавства, потреба працювати, що безперечно впливає на моральний розвиток особистості. Мотивація творчої діяльності засобами образотворчого мистецтва буде продиктована вираженням власного погляду на світ. Стійкий мотив самовираження, самовиховання учнів сприяє формуванню високохудожнього естетичного смаку і моральної культури.

Аналіз учбових програм з образотворчого мистецтва» показав, що передуюча нинішнім учбова програма передбачала чотири види занять: малювання з натури, декоративне малювання, малювання на теми і бесіди про мистецтво. Сучасні ж шкільні програми по образотворчому мистецтву в деякій мірі не зберігають послідовності тематик і співмірність кількості виділених годин на кожну тему. Завданням викладання образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі на сьогодні є формування художньої культури учнів як невід'ємній частини культури духовної. Як позитивний момент потрібно відмітити, що в діючих навчальних програмах знаходиться велика кількість нового матеріалу по вихованню у учнів моральності, патріотизму, художнього смаку, традицій і культурних цінностей українського народу.

Проаналізувавши програми по образотворчому мистецтву ми дійшли наступних висновків. Нові програми і методики зберегли «головний стержень» старих програм 90‑х років, які відрізняються своєю методикою, ясністю і стислістю викладу. Після придбання незалежності нашої держави з'явилися нові програми по образотворчому мистецтву які доповнилися специфікою нашого суспільства, його історією, серед яких теми, пов'язані з історичними аспектами образотворчого мистецтва України. Це дало можливість учням більше дізнатися про свою країну і поглибити інтерес до образотворчої діяльності.

Виходячи з вищесказаного, нами виділені наступні моменти, на які ми звернули увагу в процесі спостереження за роботою вчителів початкових класів та образотворчого мистецтва в школі:

Страницы: 1 2 3 4Сутність позакласної роботи
Позакласна робота – це організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу ...

Комп'ютер як засіб ефективності навчання іноземних мов
Немає потреби нагадувати зайвий раз про можливості комп'ютера. Загальновизнане, що це - самий потужний засіб, що коли-небудь одержував педагог. Разом з тим накопичений досить багатий досвід, є цікаві ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net