Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі » Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі

Сторінка 2

Наслідком того розуміння є зазначення більшістю авторів автономності певного фрагменту змісту освіти як вирішального критерію модульності, що значно зменшує межі застосування поняття "модуль", оскільки при цьому не охоплюється навчання в цілому як педагогічна система, що об'єктивно характеризується певним інваріантом схеми структурно-функціональних зв'язків і логічних відношень між його складовими: цілі навчання, зміст освіти, методи навчання, організаційні форми навчання, реальний результат.

У нашій роботі змістову суть поняття "дидактичний модуль" ми розглядаємо як особливу форму такого системного віддзеркалення логічно завершеного функціонально самодостатнього процесуального фрагменту навчання, при якому взаємодія і взаємовідношення його складових (цілі навчання, зміст освіти, методи навчання, організаційні форми навчання) набувають характеру взаємоспівдії, спрямованої на отримання фокусованого позитивного (бажаного) результату. Отже, дидактичний модуль - це системна ідеальна модель процесуально завершеного фрагмента навчання, в якій зафіксована об'єктивна необхідність наявності певного інваріанта взаємоспівдії його структурно-функціональних елементів, детермінованої фокусованим бажаним результатом. Таким чином, дидактичний модуль розуміється нами як організаційна одиниця навчання, яка під кутом зору цілей, змісту, методів і організаційних форм повинна являти собою єдине ціле.

Найважливішою якісною характеристикою дидактичного модуля є його цілісність. Цілісність розглядається як інтегрована властивість об'єктів, яким притаманна складна внутрішня структура. Поняття "цілісність" виражає інтегрованість, самодостатність, автономність цих об'єктів, їх протиставленість оточенню, яка пов'язана з їх внутрішньою активністю, характеризує якісну своєрідність об'єктів, зумовлену властивими їм специфічними закономірностями функціонування і розвитку. Поняття цілісності як інтегративної властивості не зводиться до суми частин цілого. Цілісність об'єкта - це інтегральний продукт, результат функціональної взаємодії елементів, того, із чого безпосередньо утворене ціле і без чого воно неможливе.

Наступною ознакою модуля є його елементний склад. Під елементом розуміють мінімальний структурний компонент модуля, який має границю поділу в його межах, володіє функціональною і структурною специфічністю, а також функціональною інтегративністю. Отже, елемент - це такий компонент модуля, котрий здатний до відносно самостійного здійснення певної функції. Він володіє відносною стійкістю, якісною визначеністю, взаємопов'язаністю з іншими елементами. Елемент, входячи в структуру, взаємодіє з іншими елементами не повністю, а однією або декількома сторонами. Отже, характер і якість зв'язку між елементами модуля залежать від особливостей цієї або іншої сторони елементів, які знаходяться у взаємодії. Чим більше сторін і властивостей елементів беруть участь у взаємодії, тим складнішою буде структура дидактичного модуля.

Група елементів, пов'язаних специфічними функціональними відношеннями в рамках даного дидактичного модуля єдиною частковою ціллю, яка підпорядкована загальній цілі, утворює модульну одиницю. Кожна модульна одиниця являє собою закінчене ціле і разом із тим є невід'ємною частиною дидактичного модуля.

Відносно стійку систему зв'язків і логічних відношень між елементами, які утворюють єдине ціле, називають структурою модуля. Структура виражає лише те, що залишається стійким, відносно незмінним при різноманітних перетвореннях модуля. В аспекті досліджуваної проблеми під структурою ми будемо розуміти певний інваріант схеми функціональних зв'язків і логічних відношень між елементами модуля як цілісної системи, який обумовлений природою і характером їх функціональної взаємодії і не залежить від способу його розгортання. Структура є результатом руху елементів модуля, результатом його організації і віддзеркалює форму розташування елементів і характер взаємодії їх сторін і властивостей.

Наступною ознакою дидактичного модуля є ієрархічність. Ієрархічність дидактичного модуля означає, що кожний його компонент, у свою чергу, може розглядатися як система, а сама досліджувана система є лише одним із компонентів більш широкої системи. Ієрархічність характеризується: вертикальним підпорядкуванням підсистем і елементів всередині дидактичного модуля; детермінованістю процесів підсистем нижнього рівня підсистемами і елементами верхнього рівня; залежністю дій підсистем від фактичного виконання підсистемами нижнього рівня своїх функцій. У концепції ієрархічності закладена ідея про внутрішню розчленованість дидактичного модуля на окремі підсистеми, кожна із яких не схожа на іншу, відрізняється від неї своїми специфічними рисами. Ці підсистеми, зокрема, діляться на елементи. Останні відносно даного дидактичного модуля неподільні, але володіють певною складністю і можуть бути розділені при аналізі даного дидактичного модуля з точки зору складу його компонентів.

Цілісний дидактичний модуль характеризується також наявністю субординаційних зв'язків і відношень між елементами, підпорядкованістю і субпідпорядкованістю елементів, які вказують на особливе місце кожного з них у модулі. Субординаційний зв'язок характеризується внутрішньою залежністю елементів один від одного, при якій один елемент визначає існування іншого.

Страницы: 1 2 3 4Пам'ятка трудового виховання дітей молодшого шкільного віку для батьків
Трудове виховання - це цілеспрямований, систематичний, багатофакторний процес, спрямований на вирішення мети та завдання трудового виховання, це - виховання свідомого ставлення до праці через формува ...

Техніки виконання бісероплетіння та їх регіональні особливості
У 1000-ому році у Венеції вже розміщалися розвинені скляні заводи. Мозаїки собору Св. Марка, що почав споруджуватися приблизно в цей час, указують на існування дуже розвиненої скляної справи. Зберігс ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net