Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі » Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі

Сторінка 3

Наступною істотною ознакою модуля є обов'язкова взаємодія його із зовнішнім середовищем. У широкому розумінні під середовищем розуміють сукупність всіх умов, котрі оточують об'єкт і безпосередньо або непрямо впливають на нього. У більш широкому розумінні середовищем, яке оточує дидактичний модуль, або зовнішнім середовищем називають сукупність всіх об'єктів, зміна властивостей яких впливає на дидактичний модуль, а також тих об’єктів, чиї властивості змінюються в результаті поведінки (функціонування) даного дидактичного модуля. Зв'язок дидактичного модуля із середовищем іноді буває настільки тісним, що нерідко виникає запитання про приналежність того чи іншого об'єкта до модуля чи до середовища. В нашій роботі це має істотне значення при відборі модульних елементів у процесі побудови дидактичного модуля. Що ж до критерію, який дозволяє розмежувати дидактичний модуль із зовнішнім середовищем, то його сутність полягає в участі або неучасті того або іншого об’єкта в створенні цілісних властивостей, у характері і ступені цієї участі. До цілісного дидактичного модуля відносяться тільки ті об’єкти, котрі беруть безпосередню участь у створенні властивостей цілого. Взаємодія цих об’єктів і створює ціле зі всіма його якісними особливостями. Ті об’єкти, котрі, будучи зовнішніми по відношенню до дидактичного модуля, беруть участь у формуванні його інтегративних властивостей не прямо, а опосередковано, через окремі компоненти модуля або модуль у цілому, відносяться до "середовища".

У зв’язку з тим, що зовнішнє середовище має велике значення для функціонування дидактичного модуля, в організації навчання слід враховувати залежність властивостей дидактичного модуля як від внутрішніх факторів - складу і структури, так і від процесів, які відбуваються в умовах, які оточують його.

Підводячи підсумки вищезазначеного, слід відзначити, що сукупність елементів є дидактичним модулем, якщо:

- задано всю різноманітність зв'язків і відношень, які існують між цими елементами;

- кожний елемент всередині дидактичного модуля є неподільним на даному рівні дослідження;

- володіє структурним інваріантом - зберігає загальну структуру взаємоспівдії елементів при змінах зовнішніх умов і внутрішнього стану, ієрархічністю - кожний елемент має свій ієрархічний статус і визначене місце в дидактичному модулі, а дана сукупність елементів складається з ієрархії підсистем різних рівнів, тобто певної визначеної сукупності елементів;

- є підсистемою для систем більш високого порядку;

- взаємодіє із середовищем і з іншими системами як єдине ціле - володіє цілісністю і характеризується відкритістю, гнучкістю, лабільністю.

Повно розкритий дидактичний модуль має вигляд матриці (див. додатки «Табл. 1.1.»), в якій віддзеркалена його макро- і мікроструктура, що знаходяться в певній функціональній поєднаності і детерміновані цілями і реальним результатом навчання.

Основною умовою ефективної реалізації дидактичного модуля є поетапне його розгортання в процесі навчання відповідно до структури навчальної діяльності:

1) мотиваційно-цільовий етап;

2) орієнтаційний етап;

3) виконавчий етап, складовими елементами якого є відтворювальний і творчий (перетворювальний) підетапи;

4) контрольний етап;

5) корекційний етап.

Основними принципами організації модульного навчання, на наш погляд, є:

- сприяння власним тенденціям розвитку особистості і її власної природи;

- стимулювання саморозвитку;

- особистісний підхід, установка на певні риси особистості;

- віддзеркалення в змісті освіти і в навчально-виховному процесі всієї гами різноманітних емоційно-ціннісних якісно нових суспільних відносин на терені загальнолюдських, національних та етнічних доброчинників;

- структурування змісту освіти і навчально-пізнавальної діяльності;

- доступність і новизна;

- типологічність навчальних завдань і запитань;

- виклад-міркування і відповідь-міркування;

- продуктивність навчальних завдань;

- усвідомлення учнем свого кількісного і якісного зросту.

Впровадження у шкільну практику технологій модульної організації навчального процесу дають змогу істотно модернізувати традиційні методи шкільної освіти у напрямку гуманізації педагогічних взаємостосунків. На думку В.П. Лапчинської , модульне навчання будується за правилами метасистемності, коли конструкція навчального матеріалу уможливлює досягнення кожним учнем поставлених дидактичних завдань шляхом побудови змістових модулів та інтеграції різних видів і форм навчання.

Н.Д. Нікандров вважає, що позитивний ефект, який досягається за такого навчання передбачає варіантність змісту елементів і модулів, формування освітніх завдань у термінах методів діяльності, циклічність пізнавально-регуляційної активності школярів. Тому за допомогою модульного навчання реалізується проблемний підхід і творче ставлення учня до навчання, диференціація та індивідуалізація педагогічного процесу на основі комплексного психологічного вивчення внутрішнього світу вихованців і навчальних груп. Позитивна роль модульного навчання, на думку І.Б. Марцінковського, у тому, що кожен вихованець глибоко усвідомлює перспективи учіння. Початок змістового модуля містить опис інтегрованої мети, а його елементи - ще й опис часткової мети. Отож, програма визначає близькі, середні і віддалені перспективи.

Страницы: 1 2 3 4Комплекс вправ для вдосконалення навиків читання
Дитині, що зазнає труднощі в читанні, краще запропонувати на якийсь час відвернутися від цього "нудного" заняття і натомість зайнятися забавними вправами із словесним матеріалом; виконання ...

Теорія і практика розвитку особистості на основі ідей вільного виховання
Категорія "свобода" розглядається як вищий принцип буття людини, як природний потенціал і основа її саморозвитку, визначає спосіб існування людини, здатність "приносити" у світ ак ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net