Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі » Сутність і місце модульно-розвивального навчання в сучасній загальноосвітній школі

Сторінка 3

Наступною істотною ознакою модуля є обов'язкова взаємодія його із зовнішнім середовищем. У широкому розумінні під середовищем розуміють сукупність всіх умов, котрі оточують об'єкт і безпосередньо або непрямо впливають на нього. У більш широкому розумінні середовищем, яке оточує дидактичний модуль, або зовнішнім середовищем називають сукупність всіх об'єктів, зміна властивостей яких впливає на дидактичний модуль, а також тих об’єктів, чиї властивості змінюються в результаті поведінки (функціонування) даного дидактичного модуля. Зв'язок дидактичного модуля із середовищем іноді буває настільки тісним, що нерідко виникає запитання про приналежність того чи іншого об'єкта до модуля чи до середовища. В нашій роботі це має істотне значення при відборі модульних елементів у процесі побудови дидактичного модуля. Що ж до критерію, який дозволяє розмежувати дидактичний модуль із зовнішнім середовищем, то його сутність полягає в участі або неучасті того або іншого об’єкта в створенні цілісних властивостей, у характері і ступені цієї участі. До цілісного дидактичного модуля відносяться тільки ті об’єкти, котрі беруть безпосередню участь у створенні властивостей цілого. Взаємодія цих об’єктів і створює ціле зі всіма його якісними особливостями. Ті об’єкти, котрі, будучи зовнішніми по відношенню до дидактичного модуля, беруть участь у формуванні його інтегративних властивостей не прямо, а опосередковано, через окремі компоненти модуля або модуль у цілому, відносяться до "середовища".

У зв’язку з тим, що зовнішнє середовище має велике значення для функціонування дидактичного модуля, в організації навчання слід враховувати залежність властивостей дидактичного модуля як від внутрішніх факторів - складу і структури, так і від процесів, які відбуваються в умовах, які оточують його.

Підводячи підсумки вищезазначеного, слід відзначити, що сукупність елементів є дидактичним модулем, якщо:

- задано всю різноманітність зв'язків і відношень, які існують між цими елементами;

- кожний елемент всередині дидактичного модуля є неподільним на даному рівні дослідження;

- володіє структурним інваріантом - зберігає загальну структуру взаємоспівдії елементів при змінах зовнішніх умов і внутрішнього стану, ієрархічністю - кожний елемент має свій ієрархічний статус і визначене місце в дидактичному модулі, а дана сукупність елементів складається з ієрархії підсистем різних рівнів, тобто певної визначеної сукупності елементів;

- є підсистемою для систем більш високого порядку;

- взаємодіє із середовищем і з іншими системами як єдине ціле - володіє цілісністю і характеризується відкритістю, гнучкістю, лабільністю.

Повно розкритий дидактичний модуль має вигляд матриці (див. додатки «Табл. 1.1.»), в якій віддзеркалена його макро- і мікроструктура, що знаходяться в певній функціональній поєднаності і детерміновані цілями і реальним результатом навчання.

Основною умовою ефективної реалізації дидактичного модуля є поетапне його розгортання в процесі навчання відповідно до структури навчальної діяльності:

1) мотиваційно-цільовий етап;

2) орієнтаційний етап;

3) виконавчий етап, складовими елементами якого є відтворювальний і творчий (перетворювальний) підетапи;

4) контрольний етап;

5) корекційний етап.

Основними принципами організації модульного навчання, на наш погляд, є:

- сприяння власним тенденціям розвитку особистості і її власної природи;

- стимулювання саморозвитку;

- особистісний підхід, установка на певні риси особистості;

- віддзеркалення в змісті освіти і в навчально-виховному процесі всієї гами різноманітних емоційно-ціннісних якісно нових суспільних відносин на терені загальнолюдських, національних та етнічних доброчинників;

- структурування змісту освіти і навчально-пізнавальної діяльності;

- доступність і новизна;

- типологічність навчальних завдань і запитань;

- виклад-міркування і відповідь-міркування;

- продуктивність навчальних завдань;

- усвідомлення учнем свого кількісного і якісного зросту.

Впровадження у шкільну практику технологій модульної організації навчального процесу дають змогу істотно модернізувати традиційні методи шкільної освіти у напрямку гуманізації педагогічних взаємостосунків. На думку В.П. Лапчинської , модульне навчання будується за правилами метасистемності, коли конструкція навчального матеріалу уможливлює досягнення кожним учнем поставлених дидактичних завдань шляхом побудови змістових модулів та інтеграції різних видів і форм навчання.

Н.Д. Нікандров вважає, що позитивний ефект, який досягається за такого навчання передбачає варіантність змісту елементів і модулів, формування освітніх завдань у термінах методів діяльності, циклічність пізнавально-регуляційної активності школярів. Тому за допомогою модульного навчання реалізується проблемний підхід і творче ставлення учня до навчання, диференціація та індивідуалізація педагогічного процесу на основі комплексного психологічного вивчення внутрішнього світу вихованців і навчальних груп. Позитивна роль модульного навчання, на думку І.Б. Марцінковського, у тому, що кожен вихованець глибоко усвідомлює перспективи учіння. Початок змістового модуля містить опис інтегрованої мети, а його елементи - ще й опис часткової мети. Отож, програма визначає близькі, середні і віддалені перспективи.

Страницы: 1 2 3 4Вимоги щодо організації проведення розваг
В основу кожної розваги покладено певну ідею, яку треба донести до кожної дитини. Ця ідея має проходити через увесь зміст розваги. Ідея розкривається в піснях, віршах, танцях, інсценівках, художньому ...

Основні підходи до розвитку процесів запам’ятовування
На забезпечення міцності засвоєння навчального матеріалу на практиці спрямовано реалізацію всієї системи навчальної діяльності школи. При цьому враховується, що наочне, показане, побачене на довше зб ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net