Шляхи реалізації модульно-розвивального навчання у сучасній середній загальноосвітній школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі » Шляхи реалізації модульно-розвивального навчання у сучасній середній загальноосвітній школі

Сторінка 1

Програмово-методичне забезпечення шкільної освіти за модульно-розвивальною системою навчання уможливлює диференціацію освітнього змісту на психолого-педагогічний (А), навчально-предметний (Б) та методично-засобовий (В). Уперше в практиці роботи школи вчителі працюють над реалізацією психолого-педагогічного змісту (А), створюючи найсприятливіші умови для психосоціального зростання особистості вчителя і учня при проходженні ними етапів навчального модуля. Зміст (Б) - традиційні навчальні програми, плани, підручники і допоміжна література; а (В) – створення проблемно модульної навчальної програми, яка формується в ході експерименту ( див. додатки “Схема 1.1.”).

Проблемно-модульна програма забезпечує подання досвіду у вигляді знань, норм і цінностей, визначає базовий змістовий простір дидактичного модуля, відкриту взаємоадаптовану єдність на практиці психолого-педагогічного, науково-предметного і методично-засобового змісту навчальних модулів. Відповідно до вікових та психологічних особливостей вчителі і учні залучаються до розвивальної взаємодії - від пізнавально-інформаційних новоутворень до нормативно-регуляційних і ціннісно-естетичних. Такий соціально-культурний досвід учнів, набутий під керівництвом учителя, є не лише інформаційним фактом, а стимулом до створення нового програмового забезпечення навчально-виховного процесу.

Проблемно-модульні програми у досвіді модульно-розвивальної системи – складний засіб управління розвивальною взаємодією, що характеризується певним набором ознак. Стрижневу роль тут відіграє психологічна модель рівнів структурування змістового модуля, яка, розмежовуючи соціально-культурний досвід на знання, норми і цінності, дає змогу (залежно від етапу модульно-розвивального процесу) виробити принципи, критерії та умови створення проблемно-модульних програм. Створення проблемно-модульних програм грунтується на взаємозв'язку і взаємодоповненні стратегії і тактики, техніки і досвіду проектно-конструкторської діяльності науковців і практиків. Стратегія проектування здійснюється на всіх етапах цілісного модульно-розвивального процесу - від установчо-мотиваційного до духовно-естетичного, оскільки реалізація нової технології можлива тоді, коли відповідні етапи наповнені психолого-педагогічним змістом.

Досвід нормотворення у системі експериментального навчання показує, що і програмово-методичне забезпечення може мати завершений вигляд, коли будуть створені зразки всіх п'яти складників програми.

І. Граф-схеми, на відміну від звичайних календарно-тематичних планів дають змогу вчителеві активно і самостійно перебудувати навчальні програми на навчальний рік з опертям на принципи розвитковості і модульності. Водночас забезпечують соціально-культурну адаптацію освітнього змісту до умов діяльності національної школи. Ефективність їх першочергово залежить від високої якості змістових модулів, що проектуються у різних формах і програмово-засобових версіях.

Авторська версія проблемно-модульного плану передбачає поєднання переваг графа і схеми.

Граф - лінійна (або розгалужена) змістовно-логічна структура оснітнього курсу, що складається із взаємопов'язаних та взаємозалежних блоків-компонентів передбачає специфічне перегрупування змісту навчальних програм і годин в умовах модульного навчання.

Схема - символічне зображення графів. Звідси, природно, назва граф-схема.

Пошук оптимальної моделі стислого і водночас повного інформаційного і проблемного подання цілісного фрагмента соціокультурного досвіду (дидактичні модулі з літератури, мови, математики та ін.) дає підстави говорити про велику складність цієї роботи з огляду на її інноваційний характер як у науковому, так і практичному аспектах. Ця складність спричинена необхідністю одночасного врахування таких основних моментів:

-типом і структурою конкретного дидактичного модуля в системі канонізованого соціокультурного (в тім числі етнонаціонального) досвіду зокрема, його науково-інформаційним, культурно-інформаційним, інструктивно-діяльнісним, системно-діяльнісним, науково-гуманітарним або духовно-мистецьким змістом (так званий культурологічний підхід у науці):

Страницы: 1 2 3 4 5Орієнтовне обладнання куточка для хлопчиків
Елементи чоловічого одягу (жилетки, метелики, підтяжки тощо), головні убори (фуражки, безкозирки, пілотки, бейсболки, шоломи, каски) та аксесуари (окуляри, барсетки, рукавички). Іграшкові бритви, пін ...

Предметні гуртки
Створюють з різних навчальних предметів (математичні, фізичні, хімічні, літературні та ін.). Щоб зацікавити учнів їх діяльністю, гурткам нерідко дають інтригуючі назви. Члени предметних гуртків берут ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net