Шляхи реалізації модульно-розвивального навчання у сучасній середній загальноосвітній школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі » Шляхи реалізації модульно-розвивального навчання у сучасній середній загальноосвітній школі

Сторінка 1

Програмово-методичне забезпечення шкільної освіти за модульно-розвивальною системою навчання уможливлює диференціацію освітнього змісту на психолого-педагогічний (А), навчально-предметний (Б) та методично-засобовий (В). Уперше в практиці роботи школи вчителі працюють над реалізацією психолого-педагогічного змісту (А), створюючи найсприятливіші умови для психосоціального зростання особистості вчителя і учня при проходженні ними етапів навчального модуля. Зміст (Б) - традиційні навчальні програми, плани, підручники і допоміжна література; а (В) – створення проблемно модульної навчальної програми, яка формується в ході експерименту ( див. додатки “Схема 1.1.”).

Проблемно-модульна програма забезпечує подання досвіду у вигляді знань, норм і цінностей, визначає базовий змістовий простір дидактичного модуля, відкриту взаємоадаптовану єдність на практиці психолого-педагогічного, науково-предметного і методично-засобового змісту навчальних модулів. Відповідно до вікових та психологічних особливостей вчителі і учні залучаються до розвивальної взаємодії - від пізнавально-інформаційних новоутворень до нормативно-регуляційних і ціннісно-естетичних. Такий соціально-культурний досвід учнів, набутий під керівництвом учителя, є не лише інформаційним фактом, а стимулом до створення нового програмового забезпечення навчально-виховного процесу.

Проблемно-модульні програми у досвіді модульно-розвивальної системи – складний засіб управління розвивальною взаємодією, що характеризується певним набором ознак. Стрижневу роль тут відіграє психологічна модель рівнів структурування змістового модуля, яка, розмежовуючи соціально-культурний досвід на знання, норми і цінності, дає змогу (залежно від етапу модульно-розвивального процесу) виробити принципи, критерії та умови створення проблемно-модульних програм. Створення проблемно-модульних програм грунтується на взаємозв'язку і взаємодоповненні стратегії і тактики, техніки і досвіду проектно-конструкторської діяльності науковців і практиків. Стратегія проектування здійснюється на всіх етапах цілісного модульно-розвивального процесу - від установчо-мотиваційного до духовно-естетичного, оскільки реалізація нової технології можлива тоді, коли відповідні етапи наповнені психолого-педагогічним змістом.

Досвід нормотворення у системі експериментального навчання показує, що і програмово-методичне забезпечення може мати завершений вигляд, коли будуть створені зразки всіх п'яти складників програми.

І. Граф-схеми, на відміну від звичайних календарно-тематичних планів дають змогу вчителеві активно і самостійно перебудувати навчальні програми на навчальний рік з опертям на принципи розвитковості і модульності. Водночас забезпечують соціально-культурну адаптацію освітнього змісту до умов діяльності національної школи. Ефективність їх першочергово залежить від високої якості змістових модулів, що проектуються у різних формах і програмово-засобових версіях.

Авторська версія проблемно-модульного плану передбачає поєднання переваг графа і схеми.

Граф - лінійна (або розгалужена) змістовно-логічна структура оснітнього курсу, що складається із взаємопов'язаних та взаємозалежних блоків-компонентів передбачає специфічне перегрупування змісту навчальних програм і годин в умовах модульного навчання.

Схема - символічне зображення графів. Звідси, природно, назва граф-схема.

Пошук оптимальної моделі стислого і водночас повного інформаційного і проблемного подання цілісного фрагмента соціокультурного досвіду (дидактичні модулі з літератури, мови, математики та ін.) дає підстави говорити про велику складність цієї роботи з огляду на її інноваційний характер як у науковому, так і практичному аспектах. Ця складність спричинена необхідністю одночасного врахування таких основних моментів:

-типом і структурою конкретного дидактичного модуля в системі канонізованого соціокультурного (в тім числі етнонаціонального) досвіду зокрема, його науково-інформаційним, культурно-інформаційним, інструктивно-діяльнісним, системно-діяльнісним, науково-гуманітарним або духовно-мистецьким змістом (так званий культурологічний підхід у науці):

Страницы: 1 2 3 4 5Використання бесід про мистецтво та творчість художників
Найменша кількість годин у початкових класах відводиться урокам-бесідам. Ці уроки, крім пізнавальної функції стимулюють розвиток емоційності дитини, а також « . збагачують душу дитини, оберігаючи її ...

Дослідження психологічних чинників школярів з метою профорієнтації
Вибір професії. Яким величезним сенсом наповнена, здавалося б, звична словосполука, скільки в цьому приховано емоцій, тривог, очікувань, проблем! Ким стати? Це питання задавало, задає і задаватиме бу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net