Умови ефективного наукового проектування програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання

Педагогіка: історія і сьогодення » Модульно-розвивальне навчання у середній загальноосвітній школі » Умови ефективного наукового проектування програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання

Сторінка 5

Принцип повноти навчального матеріалу в модулі конкретизує принцип модульності, а педагогічні правила, що забезпечують його реалізацію, висвітлюються похідними правилами, які визначають ґрунтовність навчального змісту (див. додатки «табл.1.6.»).

Принцип реалізації зворотного зв'язку вимагає, шоб процес оволодіння знаннями і нормами був керованим та існувала можливість контролю і самоконтролю (вхідний, проміжний та узагальнювальний).

Реалізація зворотного зв'язку під час створення модуля передбачає дотримання таких правил:

- забезпечення вхідного контролю, який виявляє рівень підготовки учня до занять:

- застосування проміжного та узагальнювального контролю (у тім числі наприкінці модульного процесу);

- своєчасне виявлення прогалин в оволодінні знаннями і нормами, а у разі незасвоення надавання можливості вчителеві і учневі з'ясувати, що треба повторити, осмислити, зрозуміти;

- реалізація у вигляді самоконтролю;

- демонстрування рівня активного оволодіння знаннями, нормами цінностями, а також створення необхідних умов для повторення навчального матеріалу того чи іншого змісту.

Принцип оптимального співвідношення інформаційного і методичного матеріалу передбачає створення найбільш сприятливі ситуації подачі матеріалу модулів у такій формі, шоб забезпечити ефективне смислове його оволодіння учнями.

Поряд із загальними принципами створення модульних програм науковці [78] встановлюють також специфічні, які спрямовані на створення модульної програми певного типу - пізнавального, операційного чи світоглядного. При побудові програм пізнавального типу враховуються слідуючі специфічні принципи:

1. Принцип предметного підходу до створення змісту навчання зумовлює відповідність модуля конкретному предмету, групі предметів або окремому великому розділу (тема курсу). В університетському досвіді США модулі пізнавального типу зосереджуються навколо одного основного фундаментального поняття дисципліни (явище, закон, структурний тип тошо) або групи споріднених взаємопов'язаних понять. Ю.А.Устинюк [78] з цього приводу зауважує, що звичайний семестровий лекційний курс ділиться на 10-12 модулів. Така ситуація певною мірою подібна до прийнятої у вузах України диференціації курсів на кілька тем, за якими проводяться колоквіуми. За П. Юцявічене, загальний принци конструювання модульних програм, забезпечуючи об'єднання комплексних похідних і локальних цілей, допускає різноманітні підходи до вибору обсягу і структури навчальною матеріалу модуля. Саме інтегрована мета навчання визначає змістове наповнення модуля, містить різне число автономних і взаємопов'язаних цілей.

Головна відміна в створенні модулів щодо практики створення традиційних курсів навчання полягає в тому, що структуризація змісту навчання в модулях проводиться на основі системного аналізу дисциплін чи предмету.

Правила створення програми пізнавального типу:

1) будуюгь граф логічної структури інтегрованої дидактичної мети, яка складається з часткових цілей;

2) фіксують навчальний зміст модуля, керуючись побудованим графом;

3) формуючи зміст модуля, використовують конкретні методики системного аналізу змісту навчання.

2. Принцип фундаментального навчального змісту в модулі означає, що в модулях пізнавального типу особливу увагу слід приділяти фундаментальним поняттям, законам тощо, тому засвоєння фундаментальних знань має відображатися в часткових дидактичних цілях.

При побудові програм операційного типу потрібно враховувати специфічні принципи:

1) Принцип діяльнісного підходу до формування комплексної дидактичної мети. Комплексна дидактична мета, яка визначає структуру і зміст модульної програми, є підготовкою людини до певної сфери діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Формування музично-творчих здібностей
Розвиток музикальності неодмінною умовою формування музичної культури дітей. Під музикальністю розуміється сукупність здібностей, необхідних для успішної музичної діяльності. Основна ознака музикальн ...

Естетичний світ педагога
Можна беззастережно стверджувати, що в сьогоденній Україні немає такої політичної сили чи громадського діяча, котрі з певною долею відстороненості не констатували б: освіта, як і суспільство в цілому ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net