Стан організації модульно-розвивального навчання

Сторінка 2

Принцип модульності у ЗОШ №63 реалізується завдяки дотриманню таких педагогічних правил:

- навчальний матеріал підбирається так, аби він у вигляді модульної програми чи модуля міг забезпечити досягнення кожним учнем поставленої перед ним дидактичної мети;

- навчальний матеріал, охоплений модулем, має вигляд закінченого блоку, що дає, змогу будувати єдиний зміст навчання з огляду на комплексну дидактичну мету групи модулів;

- різні види і форми навчання інтегрується відповідно до навчального матеріалу.

Тому модуль - основний засіб навчання, який є закінченим блоком інформації. Він також містить цільову програму дій і методичне керівництво, що сукупно гарантують досягнення поставлених дидактичних цілей. Основний засіб такого навчання - модульна програма, шо складається з окремих змістових модулів. Саме цей досвід лежить у основі роботи ЗОШ №63, яка створює розвивальні навчальні програми.

Модульні програми й відповідно змістові модулі грунтуються на таких загальних принципах: 1) цільового призначення інформаційного матеріалу; 2) сполучення комплексних, інтегруючих та часткових дидактичних цілей; 3) повноти навчального змісту в модулі; 4) відносної самостійності елементів модуля; 5) реалізації зворотного зв'язку; 6) оптимальної передачі інформаційного та методичного матеріалу.

Отже, модульна програма є банком навчальної інформації.

За словами В.В. Мацкевич, викладачки англійської мови ЗОШ №63, принцип модульносіті передбачає цілісність та завершеність, повноту та логічність побудови одиниць навчального матеріалу у вигляді блоків-модулів, композиція яких утворюється із системи навчальних елементів. Так конструюється навчальний курс з окремого предмету. Причому елементи блоку-модуля взаємозамінні, що дає змогу засвоювати навчальний матеріал від сприйняття до смислового оперування змістом та уявлювання ситуацій його соціального використання.

Беручи до уваги сказане, шкільний зміст освіти оформляється у вигляді базових полівалентних модулів навчального курсу. Далі здійснюється пропедевтичне оцінювання результативності такого нововведення з огляду на якість досягнення навчальних завдань. Насамперед апробуються змістові модулі щодо спільної діяльності вчителя і учня за умов системно-організаційного навчання, визначається результативність модульної програми та дещо коригуються її зміст, структура, оформлення.

Серед основних вимог до окремого змістового модуля обов'язковим є цілеспрямованість, змістово-інформаційна наповненість, інтегративність форм і методів навчальної діяльності учнів, довершеність навчального і методичного матеріалу, компактність структури, можливість самоконтролю тощо.

Модульні програми і змістові модулі будуються з огляду на призначення інформаційного матеріалу, узгоджуються з комплексними, інтегрованими та частковими дидактичними цілями, уможливлюють еталонну повноту навчального матеріалу та порівняну самостійність елементів у модулі, а також реалізацію зворотного зв'язку за ґрунтовного методичного забезпечення.

Критерії добору матеріалу до змістових модулів передбачають діагностику цілей, адекватність його завданням, формам організації пізнавальної діяльності і можливостям перспективного використання її результатів, покликані враховувати ієрархічність структури як культурного, так і особистісного розвитку вчителя і учня. Аналіз різних модульних програм ЗОШ №63 за 7 років показує, що найбільш цікавими є програми пізнавального типу, пов'язані із забезпеченням фундаментального навчання базового предметного змісту.

Ці програми допомагають певною мірою враховувати зону найближчого розвитку особистості завдяки різнорівневому навчанню та об'єднанню предметів у групи і цикли. У цьому відношенні важливе значення для теорії і практики шкільної освіти має концепція розвивального підручника, згідно з якою підручник є продуктом спільної пошукової діяльності фахівців різних професій (дидактів, психологів, видавців). Він, обслуговуючи діяльність вчителя і учня, відіграє подвійну нормативно-регулятивну роль у навчально-виховному процесі. Розвивальний підручник покликаний: а) надати систему знань з тієї чи іншої науки чи наукової галузі; б) сформувати продуктивні способи (норми, уміння, прийоми тощо) свідомого оперування цими знаннями в типових і нових ситуаціях; в) навчити дитину продуктивно мислити і розуміти, зважено діяти в складних ситуаціях і розвивати власні творчі здібності; г) прилучати учня і учителя до системи загальнолюдських цінностей та допомагати їм духовно їх осмислювати через призму самосприйняття власного "Я".

Страницы: 1 2 3Особливості календарно-тематичного планування з курсу "Основи петриківського розпису"
При плануванні навчального процесу створюються передумови для його своєчасного матеріального забезпечення, розкривається зв'язок між зиістом даного виду занять та змістом інших навчальних предметів, ...

Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання
Зміни, які відбуваються нині в організації навчальної діяльності студентів, свідчать про посилення ролі самостійної роботи у підготовці майбутніх фахівців. Питання організації самостійної роботи студ ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net