Стан організації модульно-розвивального навчання

Сторінка 2

Принцип модульності у ЗОШ №63 реалізується завдяки дотриманню таких педагогічних правил:

- навчальний матеріал підбирається так, аби він у вигляді модульної програми чи модуля міг забезпечити досягнення кожним учнем поставленої перед ним дидактичної мети;

- навчальний матеріал, охоплений модулем, має вигляд закінченого блоку, що дає, змогу будувати єдиний зміст навчання з огляду на комплексну дидактичну мету групи модулів;

- різні види і форми навчання інтегрується відповідно до навчального матеріалу.

Тому модуль - основний засіб навчання, який є закінченим блоком інформації. Він також містить цільову програму дій і методичне керівництво, що сукупно гарантують досягнення поставлених дидактичних цілей. Основний засіб такого навчання - модульна програма, шо складається з окремих змістових модулів. Саме цей досвід лежить у основі роботи ЗОШ №63, яка створює розвивальні навчальні програми.

Модульні програми й відповідно змістові модулі грунтуються на таких загальних принципах: 1) цільового призначення інформаційного матеріалу; 2) сполучення комплексних, інтегруючих та часткових дидактичних цілей; 3) повноти навчального змісту в модулі; 4) відносної самостійності елементів модуля; 5) реалізації зворотного зв'язку; 6) оптимальної передачі інформаційного та методичного матеріалу.

Отже, модульна програма є банком навчальної інформації.

За словами В.В. Мацкевич, викладачки англійської мови ЗОШ №63, принцип модульносіті передбачає цілісність та завершеність, повноту та логічність побудови одиниць навчального матеріалу у вигляді блоків-модулів, композиція яких утворюється із системи навчальних елементів. Так конструюється навчальний курс з окремого предмету. Причому елементи блоку-модуля взаємозамінні, що дає змогу засвоювати навчальний матеріал від сприйняття до смислового оперування змістом та уявлювання ситуацій його соціального використання.

Беручи до уваги сказане, шкільний зміст освіти оформляється у вигляді базових полівалентних модулів навчального курсу. Далі здійснюється пропедевтичне оцінювання результативності такого нововведення з огляду на якість досягнення навчальних завдань. Насамперед апробуються змістові модулі щодо спільної діяльності вчителя і учня за умов системно-організаційного навчання, визначається результативність модульної програми та дещо коригуються її зміст, структура, оформлення.

Серед основних вимог до окремого змістового модуля обов'язковим є цілеспрямованість, змістово-інформаційна наповненість, інтегративність форм і методів навчальної діяльності учнів, довершеність навчального і методичного матеріалу, компактність структури, можливість самоконтролю тощо.

Модульні програми і змістові модулі будуються з огляду на призначення інформаційного матеріалу, узгоджуються з комплексними, інтегрованими та частковими дидактичними цілями, уможливлюють еталонну повноту навчального матеріалу та порівняну самостійність елементів у модулі, а також реалізацію зворотного зв'язку за ґрунтовного методичного забезпечення.

Критерії добору матеріалу до змістових модулів передбачають діагностику цілей, адекватність його завданням, формам організації пізнавальної діяльності і можливостям перспективного використання її результатів, покликані враховувати ієрархічність структури як культурного, так і особистісного розвитку вчителя і учня. Аналіз різних модульних програм ЗОШ №63 за 7 років показує, що найбільш цікавими є програми пізнавального типу, пов'язані із забезпеченням фундаментального навчання базового предметного змісту.

Ці програми допомагають певною мірою враховувати зону найближчого розвитку особистості завдяки різнорівневому навчанню та об'єднанню предметів у групи і цикли. У цьому відношенні важливе значення для теорії і практики шкільної освіти має концепція розвивального підручника, згідно з якою підручник є продуктом спільної пошукової діяльності фахівців різних професій (дидактів, психологів, видавців). Він, обслуговуючи діяльність вчителя і учня, відіграє подвійну нормативно-регулятивну роль у навчально-виховному процесі. Розвивальний підручник покликаний: а) надати систему знань з тієї чи іншої науки чи наукової галузі; б) сформувати продуктивні способи (норми, уміння, прийоми тощо) свідомого оперування цими знаннями в типових і нових ситуаціях; в) навчити дитину продуктивно мислити і розуміти, зважено діяти в складних ситуаціях і розвивати власні творчі здібності; г) прилучати учня і учителя до системи загальнолюдських цінностей та допомагати їм духовно їх осмислювати через призму самосприйняття власного "Я".

Страницы: 1 2 3Експериментальна перевірка розробленої методики навчання метанню малого м'яча
Для оцінки ефективності розробленої методики навчання техніки виконання метальних рухів молодших школярів на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі використовувався паралельний порівняльни ...

Методи науково-педагогічних досліджень
Під методом дослідження розуміють певні прийоми та способи розв'язання наукової проблеми. Історія розвитку методики навчання біології засвідчила, що захоплення якимось одним методом, засобом, прийомо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net