Досвід використання модульно-розвивального навчання

Сторінка 4

Навчально-виховний процес за умов модульно-розвивальної системи стимулює розвиток міжособистісних взаємин "учитель - учень", стає гуманнішим, духовнішим, психологічно та соціально адаптованішим.

Визначена стратегія і тактика проектування граф-схем як основи створення програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання, дає змогу вчителю-предметнику будь-якого навчального закладу обґрунтувати шляхи та етапи відбору соціально-культурного досвіду, який потенціально закладений у змісті навчальних курсів і потребує творчого підходу до комплектування структури конкретного дидактичною модуля (угруповувати, поширювати, звужувати зміст та обсяг предметних тем, змінювати їх порядок у загальному плані тошо). Використання різних засобів блокування предметного матеріалу та проспектно-графічний характер його організації у вигляді граф-схеми стимулюють пізнавальну активність як учителів, так і учнів. Важливо також, що універсальні моделі граф-схем передбачають здійснення підготовки до модульних занять не поурочно, а системно, відповідно до етапів функціонування навчального модуля.

Граф-схема навчального курсу обґрунтовує стратегію управління розвитком і збагаченням шкільного оточення (середовища) і здійснює соціально-культурну адаптацію конкретного освітнього змісту до умов діяльності національної школи. В новій системі освіти вона виконує функцію календарно-тематичного плану інноваційного змісту, структури, оформлення, який пред'являється не тільки вчителеві, а й учневі (тобто висить протягом року в навчальному кабінеті). Тому всі учасники навчального процесу свідомо здобувають і поширюють найцінніший етнонаціональний досвід у буденному житті, контролюючи і рефлексуючи нормативний перебіг мїжсуб'єктних взаємин за граф-схемами і графіками модульних занять.

Класно-урочна і модульно-розвивальна системи сутністно відрізняються цілями і завданнями, мають якісно відмінне програмово-методичне забезпечення. Складовими першої є навчальний план школи, розклад уроків, навчальні програми, тематичний план курсу, план-конспект уроків, традиційні підручники і методичні посібники.

Для реалізації цілей і завдань модульно-розвивального навчання цього недостатньо. Необхідна розробка проблемно-модульних навчальних програм та інших організаційно-технологічних засобів, таких як: модульний розклад занять та їх графік на півріччя, 20-30-хвилинні заняття, чітка послідовність семи-восьми етапів навчальною модуля тощо. При цьому створення проблемно-молульних навчальних програм розпочинається з проектної діяльності педагогів щодо розробки граф-схем навчальних курсів. Що є інноваційним варіантом календарно-тематичного планування педагогічної діяльності вчителя і учня. Саме ці граф-схеми покликані повністю змінити зміст взаємодії учасників навчання, забезпечуючи позитивне ставлення учня до освітньої співпраці. Крім того, вони сприяють домінуванню психолого-педагогічного змісту над иавчально-предметним, формують в учнів такі особистісні риси, як самостійність та ініціативність думок і дій. Все це краще готує особистість до життя, допомагає їй внутрішньо збагнути в гармонії й нескінченності важливі пласти соціально-культурного досвіду нації і людства.

Науковий аналіз теоретичних праць та існуючої практики доводить, що і сьогодні в українській педагогіці немає докладно опрацьованої технології і відповідної методики створення граф-схем як вихідного і найважливішого компонента програмово-методичного забезпечення модульно-розвивальної системи, без якою неможлива творча робота вчителя і учня за нових умов навчання.

Для впровадження модульно-розвивальної системи навчання необхідно розробити проблемно-модульні програми, які починаються зі створення граф-схем навчальних курсів як базової нормативної основи діяльності вчителів. Хоча остані є варіантом календарно-тематичних планів, проте, на відміну від них, дають змогу вчителеві активно переопрацьовувати навчальні програми на рік з огляду на принципи духовності, розвитковості і модульності. Проектування граф-схем чи інших складників програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання можливе за створення сприятливих умов для науково-дослідницької роботи вчителів, які становляться не користувачами готових календарно-тематичних планів, а проектувальниками-конструкторами освітнього процесу навчальних закладів. Звідси - неперехідна актуальність проблематики дослідження.

Висвітлення етапів наукового проектування, порівняльний аналіз складників програмово-методичного забезпечення за класно-урочної та модульно-розвивальної систем, вироблення стратегії і тактики наукового проектування граф-схем навчальних курсів підтверджує мету, завдання та робочу гіпотезу наукового пошуку. На основі даної роботи можна зробити такі висновки:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Вплив рухової діяльності на розвиток фізичних якостей молодших школярів
Як свідчать результати дослідження, антропометричні показники контрольної та експериментальної груп після експерименту статистично значимо не відрізнялись. Результати експерименту виявили зміни в рів ...

Види та форми здійснення диференціального навчання в процесі навчання фізики у загальноосвітній школі
Принцип гуманізації сучасної освіти передбачає зосередження уваги до особистості кожного учня, створення умов, необхідних для розвитку закладених природою задатків. Одним із можливих шляхів його втіл ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net