Досвід використання модульно-розвивального навчання

Сторінка 8

Таблиця 1.3.

Рівні оволодіння соціально-культурним досвідом

Сфери

Рівні

Наукова грамотність

1. Понятійно-смисловий (оволодіння основними поняттями)

2.Пізнавально-відтворювальний (рівень знань, вмінь, навичок учнів)

Соціальна грамотність

3 Соціально-практичний (здатність (уміння) нормувати, описати, .)

4. Соціально-проектний або соціально-конструкторський - учень самостійно створює щось нове (задачу, схему, алгоритм, твір і т. д.)

Духовна грамотність

5.Інтелектуально-системний (практичне застосування знань в нестандартних ситуаціях)

6. Інтелектуально-ціннісний (можуть дати оцінку в галузі науки, освіти, історичним фвутам, особисті судження)

7. Дослідно-рефлексивний, подвійне усвідомлення (учень оцінює свої вчннки , дії)

Таблиця 1.4.

Рівні наукового проектування проблемно-модульних навчальних програм

Рівні

Мета

Сутнісний зміст

Основні вимоги

Інноваційні компоненти програмово-методичного забезпечення

1.Стратегія

Визначення Культуро-творчої мети і психодидактичного змісту навчальних модулів з урахуванням віку учнів

Науково - повне обґрунтування структури конкретното дидактичного модуля (курсу навчальної дисципліни)

Поступальне смислове занурення особистості певного віку у соціально-культурний простір під час проходження етапів цілісного функціонального циклу навчального модуля - чуттєво-естетичного, установчо-мотиваційного, змістово-пошукового, контрольно-смислового, адаптивно-перетворювального, системио-узагальнювального, контрольно-рефлексивного, духовно-естетичного

Граф-схеми Навчальних курсів

2.Тактика

Визначення і дотримання принципів і критеріїв організації змісту соціально-культурного досвіду кожного навчального модуля

Понятійно-термінологічне обгрунтування соціально-культурного досвіду єдності і взаємодоповнення різновидів освітнього змісту (знання, норми, цінності).

Вибір і структурування соціокультурного змісту, що задається логіко-структурною будовою навчального курсу і теоретичною моделлю цілісного модульно-розвивального процесу.

Наукові проекти навчального модуля

3.Техніка

Дотримання процедурних умов відбору змісту навчання в ситуації диференційованого і взаємозалежного конструювання модулів знань, норм і цінностей на кожному з етапів модульно-розвивального процесу

У-М - грунтовне пропедевтичне вивчення внутрішнього світу учнів, зокрема спрямованості, здібностей, характеру

3-П - всебічне вербально-мислительне й образно графічне моделювання проблемно-діалогічного простору навчального сумісного пошуку нового знання

К-С - повне описання пізнавально-смислової структури навчального розуміння, тобто внутрішнє осягнення учнем психолого-педагогічного, навчально-предметного і методично-засобового змісту на індивідуальному рівні

А-П - подання інформаційно-теоретичного модуля знань у прийнятних соціально-нормативних формах (інструкція, програма, технологія, методика тощо)

С-У - організація здобутих знань і норм у світоглядному і загально-науковому контекстах та обгрунтуванні їх місця у гармонізації взаємин людини і світу

К-Р - вдосконалення і дальший розвиток позитивної Я-концепції особистості, якій притаманна самоповага і самоприйняття, творча рефлексія і духовна свобода

Д-Е - духовне само вдосконалення особистості як неподільна єдність краси, внутрішнього розвитку, творчості, вірування і любові, гармонія почуттів, розуму і волі

Формування поля проектованого психолого- педагогічного змісту до кожного етапу навчального модуля та визначення емоційно-

психологічного наповнення

неперервної розвивальної взаімодії вчителя і учнів класу

Сценарій модуль но-розвивальних занять

4.Проектно-мислительна діяльність

Формування досвіду створення програмно-методичних засобів інноваційного типу

Спільна проектно-конструкторська діяльність науковців і практиків у створенні інноваційного програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального процесу

Чітка модульно-змістова диференціація навчального змісту за етапами функціонування навчального модуля (міні-модулів); детальна фіксація психолого-педагогічного змісту (передусім усіх форм активності учнів на основі конкретного науково-предметного змісту; істотне розширення і поглиблення науково-предметного змісту завдяки збільшенню обсягу нормативного і ціннісного компонентів соціально-культурного досвіду; точність програмового описання, що досягається шляхом фіксації меж використання методично-засобового змісту, тобто кількості варіантів, версій, способів. прийомів тієї чи іншої діяльності із заданим матеріалом; психолого педагогічний характер тексту програмово-методичних засобів, який дає змогу уніфікувати нормативне описання різноманітних навчальних курсів

Розвивальний міні підручник та освітні програми самореалізації

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Сутність і зміст педагогічної етики
У наш час зростає значення педагогічної етики в школах різних напрямів і різних рівнів підготовленості. Це пов’язано з прагненням постійно вдосконалювати педагогічні норми щодо відносин, які змінюють ...

Новітні вимоги державної програми до навчання діалогічного мовлення
Нова програма будується на комунікативному методі навчання іноземної мови в загальноосвітніх закладах, який спрямований на володіння іншомовним між культурним спілкуванням шляхом формування і розвитк ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net