Досвід використання модульно-розвивального навчання

Сторінка 9

Таблиця 1.5.

Рівні проектної діяльності учителів експериментальної школи

4

етап

Навчальний сценарій як науково-мистецький опис неперервної розвивальної взаємодії учителя і учня

Навчальний модуль

3

етап

Освітні программи самореалізації особистості

2

етап

Створення розвивального міні-підручника

1

етап

Наукове проектування навчальних модулів

Другий рівень проектування

Структура навчальних модулів

Повний функціональний цикл модульно-розвивального процесу

Перший рівень структурування

Модульний розклад занять у школі

і подання навчального курсу в граф-схемах як сукупність навчальних модулів

Дидактичний модуль (курс навчальних дисциплін)

Допроектний рівень

Система підготовки вчителів ло науково-проектної діяльності

Таблиця 1.6.

Порівняльний аналіз правил, що забезпечують реалізацію принципів модульності і ґрунтовності навчального змісту

Правила, які забезпечують реалізацію принципу модульності

Правила, які описують принцип грунтовності навчального змісту

Доцільність використання модульно-розвивального навчання

Навчальний матеріал слід будувати так, щоб він у вигляді модуля міг забезпечувати досягнення поставленої дидактичної

мети; він має бути настільки довершеним, щоб існувала можливість відбору єдиного змісту навчання, що забезпечує досягнення комплексної дидактичної мети окремих модулів

У змістовному модулі, що відповідає обгрунтованій дидактичній меті подається:

1) основні елементи навчачьного матеріалу - його суть;

2) пояснення можливе на кількох рівнях;

3) умови додаткового занурення в матеріал чи його поглиблення за допомогою використання технічних засобів і методів навчання, а також рекомендації щодо необхідних літературннх джерел;

4) практичні завдання і пояснення щодо їх розв'язання;

5) теоретичні і практичні вправи та відповіді на них;

При підготовці сценаріїв, міні-підручників, а також зошитів з друкованою основою

Відповідно до специфіки навчального матеріалу доцільно інтегрувати різні види та форми навчання, спрямовані на досягнення окреслених освітніх завдань

Навчальний матеріал може бути поданий не обов'язково за сіма позиціями. Якщо специфіка навчального матеріалу потребує групової роботи, то, природно, позначаються методи колективного навчання. Необхідність педагогічного керівництва в ситуації створення модуля іншими фахівцями спричинює розробку кількох варіантних вставних аркушів, де модуль подається у формі порад щодо ефективних форм і методів навчання

При підготовці сценаріїв, сторінок міні-підручннка, а також в зошитах з друкованою основою

Таблиця 1.7.

Методологічна модель проектування соціально-культурного змісту навчальних модулів у модульно-розвивальній системі

Різновиди

освітнього змісту

Сфери змістового модуля

1- Модуль знань (Що?)

2- Модуль норм

(Як?)

3- Модуль цінностей

(Для чого?)

А- психолого-педагогічний

(Якими

впливами?)

Гуманітарні знання в контексті єдиної освітньої діяльності учителя і учня (анпропологічні, філософські, соціологічні і психологічні концепції, теорії, версії, підходи, програми) А1

Норми соціальної взаємодії на тлі певного психорегуляційного наповнення, розвивальної взаємодії (цілі, кодекси, правила,угоди, параметри, форми, вчинки, події)

А2

Духовні ідеали і цінності в царині чуттєво- естетичного освоєння довкілля (ідеї, ідеали, максими, ідеологеми, установки, вірування, переконання, потреби,

ставлення)

АЗ

Б- навчаль-но-предмет-ний

(Яким ма-теріалом?)

Наукові знання у дисциплінарному вимірі (теорії, закони, закономірності, концептуальні моделі, аксіоми, постулати, теореми, категорії, поняття, факти)

Б1

Пізнавальні норми оперування освітім соціально-культурним змістом (плани, проекти, алгоритми, інструкції, стандарти, критерії, підходи, методики, пехніки, операції)

Б2

Світоглядні вартості (погляди, оцінки, ціннісні концепції, доктрини, орієнтири,точки зору, гіпотези, версії)

Б3

В-методично-засобовий

(Якими засобами?)

Знання як інтрумент свідомої освітньої діяльності (наукові програми, наукові проекти, класифікації, мислительні моделі, системи кодування, смислові засоби, психічні образи)

В1

Програмно-регуляційні норми як складний інструментарій стратегічного менеджменту (соціальні програми розвитку управлінської моделі, поведінкові стратегії, алгоритми реформування, стратегії прийняття рішень, схеми структурування)

В2

Моральні вчинки як інтегровані показники культурного, зокрема, духовно-емоційного розвитку особистості (духовні наставники і прагнення, моральні судження, наслідки рефлексії, морально-етичні кодекси,духовні критерії, екзистенційні потреби і смисли)

В3

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Історія
Екологічна освіта України має багату історію – від появи у вищих навчальних закладах (ВУЗ) України перших навчальних курсів з питань екології, охорони навколишнього середовища і раціонального природо ...

Методичні розробки з екологічного виховання на уроках хімії
У перспективі у навчальних закладах передбачається екологізація всіх навчальних предметів. Сьогодні основне навантаження з екологічної освіти поки що лягає на біологію, географію, природознавство, хі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net