Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Педагогіка: історія і сьогодення » Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Сторінка 1

Мета і зміст виховання зумовлюється потребами суспільно-економічного розвитку. Займаючись такою складною сферою діяльності як виховання, потрібно мати чітку програму.

А.С.Макаренко писав: "Я під цілями виховання розумію програму людської особи, проблему людського характеру, причому в поняття характеру я вкладаю весь зміст особистості, тобто і характер зовнішніх проявів, і внутрішньої переконаності, і політичне виховання, і знання, геть усю картину людської особи; я вважаю, що ми, педагоги, повинні мати таку програму людської особи, до якої ми повинні прагнути".

Процес виховання має характер наступності і безперервності. Тому наступні покоління мають використовувати духовні надбання попередніх поколінь, багатство загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей. Але зміст виховання передусім має будуватися на національних засадах. "Головна мета національного виховання, - зазначено в Державній національній програмі "Освіта", - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, правової трудової, екологічної культури" (Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття").

Визначаючи програму виховання, варто виділити її змістові компоненти:

формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;

виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею світоглядної позиції;

утвердження принципу загальнолюдської моралі; правди, справедливості, патріотизму, доброти, інших доброчинностей;

формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорона та зміцнення їх здоров'я;

виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю; - забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і виховання особистості;

формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх реалізації;

формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки їх до життя в умовах ринкових відносин.

Для реалізації програми необхідно мати виховний ідеал, той духовний маяк, який освітлює шлях соціалізації кожної особистості впродовж життя. Виховним ідеалом нашої молоді має бути служіння батьківщині, своєму народові на засадах загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей.

Тож, педагогічний колектив центру працює над виховною проблемою, суть якої полягає у формуванні громадянина через його політичну, правову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах, на дотриманні законності, державної дисципліни, керується нормативними документами, законами, а також Статутом центру.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Проблеми багатодітних сімей
Матеріально-побутові (фінансові) проблеми. Багатодітні сімей є найменш забезпеченими, з низьким середньомісячним доходом на одного члена сім'ї, що веде до збільшення витрат на харчування, одяг і т.д. ...

Зміст та сутність комплексної методики освоєння духових інструментів
Основним мотивом створення методики комплексного освоєння духових інструментів, за твердженням її автора В.М.Говора, стало складне становище з ансамблево-оркестровим музикуванням на духових інструмен ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net