Здійснення контролю за навчально-виховним процесом у школі

Сторінка 2

У вічках, що створюються від пе­ретинання горизонтальних і верти­кальних ліній, записують виконавців, для чого використовуються певні символи: Д — директор; 3Д — зас­тупник директора з навчально-ви­ховної роботи; 3Д(В) — заступник директора з виховної роботи; ПП — практичний психолог, СП — соціаль­ний педагог; КМО — керівник методоб'єднання і т.ін. Тобто признача­ються відповідальні за проведення певної форми контролю.

Бажано, щоб той, хто відповідає за здійснення контролю, розробляв більш конкретний план його прове­дення, зазначаючи форми і методи здійснення. Доцільно рекомендува­ти адміністрації розглядати результати конт­ролю на засіданнях методичного об'єднання, педконсиліумах, нара­дах за участю директора, педрадах тощо.

Вважаю також, що необхідно заохочувати в наказах по школі не тільки педагогів-новаторів, але й тих викладачів, які за результатами діагностування постійно підвищу­ють педагогічну майстерність. Ра­зом з тим не завжди потрібно поспі­шати з доганами за недоліки в ро­боті, оскільки «партнерська» бесіда з викладачем (поради і рекоменда­ції) дозволить останньому правильно сприймати зауваження керівни­ка. Особливу увагу в ракурсі розгля­нутого питання потрібно приділяти молодим педагогам, адаптація яких до роботи зі школярами не завжди проходить швидко і успішно.

На мою думку, кращих резуль­татів контролю з метою отримання інформації, проведення діагностики і прогнозування подальших «успі­хів» у роботі можливо досягти тіль­ки завдяки участі самих виконавців — керівників методичних об'єд­нань, членів методичної ради, твор­чих груп учителів, які мають дотри­муватися певних вимог:

Цілеспрямованість, оперативність.

Принциповість, об'єктивність, компетентність в оцінці діяльності учасників процесу навчання і виховання.

Диференційованість та індиві­дуальний підхід Ідо педагогів при проведенні контролю.

Наукова обгрунтованість, точність, повнота і конкретність вис­ новків, рекомендацій і пропозицій.

5. Дійсність, вимогливість і ефективність (перевіряється реальний стан навчально-виховного про­цесу, його вплив на розвиток особистості й підвищення якості знань учня відповідно до його пізнаваль­них можливостей).

Гласність (результати перевірок бажано відображати як письмо­ во, так і у формі словесних зауважень).

Виховна і мотиваційна значу­щість проведеного контролю (для учнів і вчителів).

Такий підхід дозволить створити систему внутрішкільного контролю, що забезпечить здоровий мораль­но-психологічний клімат у колекти­ві, сприятиме успішному функціону­ванню освітнього закладу.

Члени педколективу можуть брати участь у всіх основних видах контролю:

попередньому: застосовується для ознайомлення з методикою викладання вчителя, стилем його діяльності, окремими ділянками йо­го роботи (можливо, за власною пропозицією викладача);

класно-узагальнюючому (вза­галі не може здійснюватися без участі класного керівника, інших учителів, що навчають учнів конкретного класу, обов'язково підключаються керівник методичного об'єднання, фахівці високого рівня);

паралельному, коли здійснюється відвідування однойменних уроків різних вчителів — важливою є думка щодо визначення якості й ефективності роботи колег, учнів, батьків, але не можна допускати протиставлення, щоб не порушити морально-психологічну рівновагу в колективі і не перевести вивчення питання в оцінювання роботи;

персональному (бажано зас­тосовувати під час проведення атес­тації вчителя за його безпосередньої участі, під час вивчення рівня викла­дання, системи роботи з наступним узагальненням досвіду тощо);

тематичному, що передбачає проведення системи контролю за певною тематикою (розвиток творчих здібностей учнів на уроці, форми організації самостійної роботи учнів на уроці, володіння комп'ютерною технікою, методи активізації пізнавальної діяльності учнів тощо);

оперативно-якісному, який є завершальним або заключним на певний період.

У школах нашого міста застосову­ються такі форми контролю: добро­вільний взаємний контроль, само­контроль, громадський огляд знань (при активній участі учнів), творчий звіт «портрет педагога», який дозво­ляє не лише представити професій­ні можливості вчителя, але й роз­крити індивідуальні риси особистос­ті, творче мислення і потребу фор­мувати творчу особистість учня.

Страницы: 1 2 3Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках з дисципліни «Технології»
Кожний учитель дисципліни «Технології» хоче, щоб його учні з цікавістю і бажанням навчалися в школі. У цьому зацікавлені й батьки учнів. Проте часом і вчителям, і батькам доводиться з жалем констатув ...

Мета та завдання національного виховання молодших школярів
Визначаючи мету виховної роботи національної школи, педагоги О. Киричук, В. Майборода, Ю. Руденко виходять з таких міркувань: виховання – цілеспрямована передача, освоєння і творче використання нині ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net