Головні принципи навчання

Педагогіка: історія і сьогодення » Головні принципи навчання

Сторінка 1

Гуманізація національної системи освіти полягає в утвердженні особистості студента як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських і громадянських цінностей, гармонії стосунків студента і довкілля на основі засвоєння широкого кола гуманітарних знань, сприянні його самоактуалізації в умовах професійної діяльності.

Процес гуманізації навчання тісно пов'язаний з гуманітаризацією національної системи освіти, яка зумовлена не тільки новим її баченням, а також певними аспектами розвитку сучасного світу в цілому, покликана формувати в учнів цілісну картину світу, духовність, культуру особистості. Вона також передбачає глибоке вивчення національної історії, народних традицій, культури українського народу та їх сприйняття й усвідомлення. Основні напрями гуманізації та гуманітаризації освіти визначені в Концепції національного виховання. Гуманізм у дидактичному процесі реалізується в суб'єктній діалогічній взаємодії викладача й студента.

Викладач винний:

- виховувати особистість, виявляючи чуйність і уважність до її слабких сторін, тактовно виправляти помилки, стимулювати і невстигаючих, і сильних студентів до подолання труднощів навчально-пізнавальної діяльності;

- збуджувати інтерес до загальнонаукових і професійних знань, розширення загального кругозорові і розвитку творчих здібностей, використання знань, навичок і вмінь у професійній діяльності;

- враховувати самобутність шкірного студента його соціальні, психічні, психофізіологічні особливості, життєві настанови, ставлення до навчально-пізнавальної діяльності;

- враховувати та стежити за розвитком шкірного студента як особистості;

- формувати персональну відповідальність студента за власні успіхи, успіхи навчальної групи і товаришів, навчального заставі;

- допомагати студентові пізнати самого собі (до 80-х років XX ст. була тенденція до пізнання людиною мікро-та макрокосмові, а тепер-самої собі), тобто сприяти реалізації сократівського принципові «Пізнай самого собі».

Перед педагогічним світом, та й не лише педагогічним, постає проблема «гуманізації» (олюднення) та гуманітаризації (переорієнтації на людину) освіти, відтак подолання технократизму, бездуховності й формалізму освіти.

Автором і засновником якого є російський вчений-дидакт Ю.К.Бабанський, полягає в навмисному виборі змісту, методів, форм і прийомів дидактичного впливу, які забезпечували б найкращий результат у навчанні. Проте оптимізація передбачає підвищення ефективності навчального процесу не будь-якими засобами, а найбільш доцільним, найбільш відповідним для конкретної ситуації їх комплексом.

Викладач, спираючися на власну обґрунтовану методику роботи, витрачає мало години на вирішення навчально-пізнавальних завдань, але отримує високий позитивний результат. Процес оптимізації можна зобразити за такою формулою: ПРО ~ V/t,(за Ю.К.Бабанським), де 0 — кількість робочого години; V-обсяг виконаної студентом роботи; t —кількість години, витраченого студентом. Формула оптимізації надає викладачеві можливість визначити реальну насиченість навчальних зайняти.

Основні правила цього принципу :

- комплексний підхід до визначення завдань навчання;

- конкретизація завдань навчання з урахуванням індивідуально-психічних особливостей студентів;

- чітке визначення змісту навчання шляхом виокремлення головного, міжпредметних координацій та раціонального структурування навчального матеріалу;

Страницы: 1 2 3 4 5 6Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра
Поведінка кожної людини є органічно статевою. Чоловіки (хлопчики) і жінки (дівчатка) ніколи не виступають як поза статеві істоти. Не може бути повноцінної особистості поза статевою належністю, а стат ...

Форми проведення фізичних занять з дітьми
1. Проведення уранішньої гімнастики або прогулянки. 2. Проведення физкультпаузы між уроками, на великій зміні і ін. 3. Перебування на повітрі не менше 3,5 годин. 4.5-6-разове живлення, вітамінізація, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net