Головні принципи навчання

Педагогіка: історія і сьогодення » Головні принципи навчання

Сторінка 2

- добір таких методів і дидактичних засобів, які дають змогу найбільш успішно вирішувати поставлені завдання за визначений година;

- добір таких організаційних форм навчання, які дають змогу найбільш успішно вирішувати поставлені завдання за визначений година;

- диференційований та індивідуальний підхід до студентів у дидактичному процесі;

- створення розумів для ефективного вирішення поставлених дидактичних та інших завдань за визначений година;

- раціональне поєднання керування навчально-пізнавальною діяльністю і самоуправління студентів, оперативне регулювання і коригування перебігу дидактичного процесу;

- аналіз отриманих результатів навчання і витрат години за критеріями оптимальності (максимально можливі вданій ситуації результати та відповідність витраченого години чинним нормам) тощо.

До другої групи визначають ті, що відображають закономірності викладацької діяльності суб‘єктів навчального процесу та їхні методики. До них належати:

• Принцип демократизації в навчанні визначається змінами, що відбуваються в суспільному житті України, а також у системі освіти розвинених країн,

Особистісний (гуманістичний) підхід у навчанні передбачає обов'язковість демократичних взаємин між педагогом і студентом. Тільки за таких розумів можна формувати в молодих людей усвідомлену громадянську позицію, готовність до соціальної творчості, участі в демократичному суспільному управлінні, відповідальності за частку Батьківщини і світу.

Освіта в Україні сформувалася під впливом загальної радянської школи, яка орієнтувалася на авторитарну парадигму. Тому дидактика стала «бездітною» наукою, де всі було правильно й обґрунтовано, окрім почуттів і переживань студента — суб'єкта учіння, який є рівноправним учасником процесу навчання.

Демократизація суспільного життя в Україні детермінує демократизацію освітньої сфери, яка, своєю чергою, безпосередньо позитивно впливає на зміст і процедуру педагогічного процесу.

Демократизація навчального процесу передбачає оновлення змісту освіти, її наповнення загальнолюдськими та громадянськими цінностями, перебудову процесуальної сторони навчально-пізнавальної діяльності студентів, яка має бути спрямована на встановлення суб'єкт-суб'єктних взаємин між педагогами й студентами. Демократизація процесу навчання означає:

* звернення до людини, тобто до особистості студента як суб'єкта учіння;

* повагу до особистості студента як саморегулювальної, саморозвиткової та самодіяльної системи;

* співробітництво педагогів і студента як суб'єктів учіння, де останні є повноправними учасниками навчального процесу і творцями власного самовдосконалення;

* розкріпачення особистості студента, розвиток його внутрішньої свободи й почуття власної гідності;

*колективний аналіз навчально-пізнавальної діяльності та добір найбільш оптимальних розумів його вдосконалення;

* подолання формалізму і бюрократизмові в навчальному процесі;

*дбання про розвиток потенційних можливостей і здібностей студента як особистості;

* визнання єдності індивідуального і колективного почав у навчанні.

Демократизація навчального процесу має ґрунтуватися на взаємопов'язаній діяльності викладачів і студентів, яка базується на демократичних принципах спілкування. Власне, стиль спілкування педагогів, першогю чергою, визначає спрямованість дидактичного процесу. Є спеціальні прийоми та способи для розвитку такого спілкування. Це методи активізації навчально-пізнавальної діяльності, діалогічні методи навчання, де всі учасники спільно, творчо вирішують завдання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Європейська система трансферу кредитів – ECTS та шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень студента
Визнання освіти і дипломів є передумовою для створення відкритого Європейського простору освіти і підготовки, де студенти і викладачі можуть переміщатися без перешкод. Тому Європейська система трансф ...

Критичний аналіз бази практики
Педагогічна практика проходила в Київській спеціалізованій школі №24 з поглибленим вивченням російської мови та літератури імені Олександра Білаша. Навчальний заклад орієнтований на розвиток дидактич ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net