Текст і проблема зв’язності

Сторінка 1

Модернізація змісту шкільної освіти у світлі вимог Національної доктрини розвитку освіти, державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.»), концепцій мовної освіти спрямована на становлення і розвиток національно-мовної особистості, яка має вільно володіти нормами усної і писемної форм літературної мови, цілеспрямовано і майстерно використовувати мовні засоби в різних мовленнєвих ситуаціях, дотримуючись комунікативного кодексу. Державний стандарт початкової загальної освіти наголошує на тому, що основною змістовою лінією мовної освіти в початковій ланці є комунікативна, яка орієнтує на опанування всіх видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння, читання і письма.

Мова, як знакова система, забезпечує функціонування суспільства в його історичному розвитку. Саме тому в новому підході до методики викладання мови велике значення надається розвиткові усного та писемного мовлення, мовній культурі особистості. Основна мета навчання рідної мови, актуальність якої підкреслена в чинних програмах, полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови – її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо), тобто навчии школярів слухати, говорити, читати і писати (створювати тексти).Зв’язне мовлення розглядається в методиці як особлива галузь роботи з розвитку мовлення – процес говоріння, діяльність мовця, продукт діяльності, текст висловлення. У методичній науці розглядається певна система проблем у дослідженні розвитку мовлення (М. Рибнікова, І. Ладиженська, І. Синиця, С. Чавдаров, О. Біляєв, М. Пентилюк, П. Кордун та ін.).

Вивченням теоретичної основи зв’язного мовлення займаються лінгвістичні дисципліни, що розглядають процес мовного спілкування, визначають його головну одиницю. Дослідження різноманітних аспектів мовної діяльності, механізмів виникнення зв’язних висловлювань, спричинили появу нового підходу, згідно якого головною одиницею монологічного мовлення є текст. Таким чином, з’явилася нова галузь мовознавства – лінгвістика тексту.

Оскільки поняття тексту є одним із найскладніших об’єктів лінгвістичного дослідження, цілком закономірно, що в науці, поки що, не вироблене єдине і остаточне його визначення. Аналогічно реченню, що утворюється за допомогою одного слова чи певної групи слів, граматично пов’язаних між собою, текст твориться за допомогою одного чи кількох пов’язаних між собою речень.

Cучасне лінгвістичне трактування тексту зумовлене попередніми етапами розвитку:

30-40 роки ХХ століття – етап зародження, коли текст аналізують тільки в межах теорії синтаксису;

40-50 роки ХХ століття – дослідники зосереджують увагу на граматичних та стилістичних напрямках;

60-ті роки ХХ століття – вивчення тексту відбувалося на трьох рівнях мовної системи (граматичному, стилістичному, семантичному);

70-ті роки ХХ століття – найчастіше виділяється структурний та семантичний напрямок;

80-ті роки ХХ століття і до сьогодні – текст розглядається як цілісна структура, включаючи при цьому різні аспекти мови (семантику, структуру, лінгвістичну прагматику, функціональну стилістику).

Комунікативно-функціональне вивчення мови, зумовлене ще в 20-30-ті роки працями В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, В.М. Жирмунського, Л.В. Щерби, Л.П. Якубінського та їх подальший розвиток в роботах В.А. Авроріна, В.Г. Адмоні, В.Г. Гака, А.В. Бондарко, Р.В. Болдирєва, І.Р. Гальперіна, Г.В. Колшанського, В.І.Кононенко, Н.П. Кочергіна, В.Н. Мещерякова, Л.І. Мацько, М.І. Пентилюк, та ін., відкрило нові можливості для інтенсифікації процесу розвитку мовлення школярів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Поняття уяви
Згідно з психологічним тлумачним словником, уява – це психічна діяльність, що полягає у створенні подумки уявлень і ситуацій, котрі ніколи не переживалися людиною в дійсності. За визначенням К.Д. Уши ...

Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення
Як уже зазначалося, виразності мовлення досягають умілим інтонуванням залежно від змісту, умов спілкування, а також доречним вживанням зображальних засобів (епітетів, метафор, порівнянь тощо), засобі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net