Текст і проблема зв’язності

Сторінка 2

Завдяки розвитку нового напряму в мовознавстві – комунікативної лінгвістики, представленої у вітчизняній науці працями Ф.С. Бацевича, Т.А. Космеди, Г.Г. Почепцова, Е.А. Селіванової , І.П. Тарасової, З.Я. Тураєвої та ін., стає можливим забезпечення лінгвістичної основи для формування мовної і комунікативної компетенцій.

Текст став власне лінгвістичним понятям з того часу, коли його було включено до складу мови і мовлення. Так, в 1947 році в одній із статей, присвяченій класифікації лінгвістичних дисциплін, А.І. Беліч писав: « . у граматичному виявленні мовленнєвих фактів слід відвести окреме місце ланцюгу речень, що поєднуються спільним значенням і утворюютьсинтаксично-семантичну єдність» Він підкреслював необхідність описаня такої єдності.

У 60-ті роки ХХ століття у мовознавстві відбувся «поворот» від структурного вивчення мовної системи до функціоально-комунікативного [102, 94]. Це пояснюється тим, що мовленнєва теорія почала вивчатись в умовах комунікації. Комунікативно-функціональне вивчення мови, що набуло розвитку в роботах І.Г. Гальперіна, Р.В. Колшанського, Н.Д. Зарубіної, М.І. Пентилюка та інших надало поштовху процесові розвитку мовлення учнів. Про це ми можемо стверджувати із досліджень за мовленнєвими уміннями та висуненні гіпотези про те, що ці уміння формуються усвідомлено, якщо в основу їх формування покладено оволодіння поняттями із області лінгвістики тексту та теорії комунікації (Л.І. Величко, В.Я. Мельничайко, В.Н. Мещеряков та ін.).

Такий «поворот» потребував структурного аналізу мовних одиниць. А це породило розбіжності у визначеннні науковцями поняття «текст».

У 60-70-ті роки ХХ століття нова галузь мовознавства лінгвістика тексту опирається на «лінійний» підхід до визначення тексту. На думку О.О.Леонтьєва, це призводить до розгляду основних лінгвістичних ознак тексту без урахування його комунікативної сутності. Такий підхід трактує текст як комунікативну одиницю, завдяки якій можна з’ясувати специфіку процесів мовлення і мислення, пов’язаних із підготовкою тексту.

В цей період увага лінгвістів (І.Г. Гальперін, Л.М. Лосєва, Г.Я. Солганік та ін.) концентрується на структурі «надфразових єдностей», закономірностей їх функціонування, способах поєднання в тексті.

У 80-их роках ХХ століття, як визначає О.І. Москальська, у позиціях лінгвістів змінюється підхід до визначення тексту. Науковець визначає дві важливі ознаки тексту, як мовні одиниці:

1) текст, а не речення є вищою одиницею синтаксичного рівня;

2) текст будується за загальними принципами мовленнєвої компетенції [72, 23]

Сам же реєстр категорій тексту на сьогодні залишається окресленим неоднозначно через відсутність остаточного тлумачення терміну «текст»:

1) «Текст – це повідомлення у письмовій формі, що характеризується смисловою й структурною завершеністю і певним ставленням автора до повідомлення»;

2) «Текст – писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об’єднаних у ближчій перспективі смисловими і формально-граматичними зв’язками, а в загальнокомпозиційному, дистантному плані – спільною тематикою і сюжетною здатністю» (Баранник И.В.);

3) «Текст – певна з функціонально-смислового погляду упорядкована група речень або їх аналогів, які завдяки семантичним і функціональним взаємовідношенням елементів становлять завершену смислову єдність» (Одинцов В.В.)

4) Текст – відрізок мовлення, що характеризується цілісністю (А.А. Акішина).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Загальна характеристика літнього оздоровчого табору і його функції
Кожен другий громадянин України хоча б раз відпочивав у таборі. Сучасні діти, як їх батьки в свій час , мають можливість відпочити у різноманітних таборах. Незважаючи на те, що останні змінили свою н ...

Метод освічення та переконання як засіб екологічної освіти в ПТНЗ
Методи і прийоми виховання є своєрідними інструментами в діяльності педагога. Але для дієвості, ефективності їх застосування необхідно використовувати певні засоби — надбання матеріальної і духовної ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net