Текст і проблема зв’язності

Сторінка 3

5) Текст - закінчене писемне висловлювання, що належить мовцю (Н.Д. Зарубіна).

З появою фундаментальної роботи І.Р. Гальперіна «Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження» найбільш уживаним у науці стало визначення тексту, дане автором: «Текст – це витвір мовленнєвого процесу, що відзначається завершеністю, об’єктивований у вигляді писемного документа, літературно опрацьований відповідно до типу документа, витвір, який складається із загаловка й ряду особливих одиниць (єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, і має певну цілеспрямованість і прагматичну установку» .

Останнім часом текст є об’єктом різноаспектного лінгвістичного вивчення. Його сутність розкривається (як уже зазначалося) науковцями (І.Г. Гальперін, Л.М. Лосєва, О.І. Москальська, В.Я. Мельничайко, О.І. Мельничайко та ін.), проте аналіз літератури доводить, що в лінгвістичній науці до сьогодні не прийнято загального визначення цого поняття.

Відсутність єдиного визначення створює труднощі при вивченні цього поняття в школі, що в свою чергу зумовлює необхідність звернення до характерних ознак тексту, що визначається багатьма дослідниками.

Робота з розвитку мовлення учнів забезпечує тісний зв’язок лінгвістичної теорії з практикою і грунтується на опрацюванні текстів різних стилів і типів мовлення, на аналізі їх змісту, структури і мовних засобів. Лінгвістичний аналіз тексту розглядає комунікативний та функціонально-стилістичний підходи до навчання мови; аналізуючи текст, учні засвоюють його комунікативні ознаки (роль у спілкуванні), стилістичну приналежність і функції мовних одиниць, а отже, формують і вдосконалюють свою мовну і мовленнєву компетентність.

Як об’єкт лінгвістики текст (лат. textum – тканина, поєднання, в’язь) є функціонально завершеним мовним цілим, основне завдання якого визначається певною метою мовленнєвої діяльності.

У лінгвістичній теорії тексту робляться спроби класифікувати категоріальні ознаки (І.Р. Гальперін, З.Я. Тураєва, Е.В. Сидоров та ін.). Деякі учені вважають класифікацію категоріальних ознак неможливою (О.П. Воробйова), але описують ієрархічну підлеглість «категорія – підкатегорії» – що виділяються усередині кожної категорії свої сутнісні властивості.

Враховуючи той факт, що в науці ще не досягнута єдність у виділенні певної кількості текстових категорій, назвемо ті з них, які зафіксовані лінгвістичними словниками:

- інформативність, що виявляється в наявності змістовно-фактичною,змістовно-концептуальною і змістовно-підтекстовою (у текстах художніх і публіцистичних стилів) інформації, а також в особливому типі інформації про структуру, компоненти, хід думки і т. д.;

-завершеність, яка визначається наочно-смисловою вичерпаністю по відношенню до задуму і реалізується в різних видах зачинів і кінцівок;

- інтеграція, що реалізується у формах підпорядкування одних частин іншим і всіх частин тексту його темі та ідеї;

- зв'язність, що забезпечує зв'язок між реченнями, між ССЦ тексту, між відносно самостійними частинами тексту за допомогою різних видів і засобів: лексичних, синтаксичних, ритмомелодичних та ін.;

- цілісність, що визначається єдністю смислів, які закладені в мікротемах і зв'язані загальною темою (макротемою);

- комунікативність, що виявляється в різних способах і засобах орієнтації на інтереси співрозмовників, «в попередженні нерозуміння, неправильного ходу думки, питань, в заохоченні випередження в ході думки, в створенні емоційного настрою і співпраці в процесі спілкування»;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Функції сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку
Головні функції сім'ї: економічна, репродуктивна, реактивна, комунікативна, регулятивна, виховна, рекреативна. Економічна функція забезпечує статус сім'ї як повноправної виробничо-господарської одини ...

Значення гармонійного виховання людини
Публікації вченої дають відповідь на питання про те, яким має бути ідеал соціально захищеної дитини, якими мають бути соціально-виховні обов'язки держави та ін. Ще в 1918 р. вона писала: «Найдорожчий ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net