Текст і проблема зв’язності

Сторінка 4

- ретроспекция, що забезпечує повернення читача або слухача до викладених раніше фактів, подій, оцінок;

- проспекция, що полягає в забезпеченні перспективи вислову.

Ми не ставимо завдання докладно інтерпретувати всі категорії тексту, а обмежимося лише тлумаченням суті найбільш актуальних для навчання школярів категорій, включаючи ті поняття, за допомогою яких розширюються знання про категоріальні ознаки тексту.

Інформативність. До тексту звертаються з метою отримати інформацію про предмет мови, тобто тексту властива категорія інформативності. У лінгвістичній теорії тексту інформативність розглядається під кутом зору типів закладеної в повідомленні інформації. Слово «інформація» уживається в мові як в загальноприйнятому значенні, так і в термінологічному. Загальноприйняте значення – всяке повідомлення, оформлене у вигляді номінативних словосполучень, пропозицій, надфразової єдності тексту.

І.Р. Гальперін пропонує розглядати два види інформації: змістово-фактуальну (вона містить повідомлення про факт, подію, процес) і змістово-концептуальну (повідомляє читачу індивідуально-авторське розуміння відносин між явищами, їх причиново-наслідкових зв'язків). Ці два різновиди інформації в школі називають темою і основною думкою.

Тема — це предмет мовлення, коло певних питань, які об'єднують зв'язне висловлювання в єдину смислову цілісність. Щоб текст мав чітке тематичне спрямування, всі його складові повинні давати інформацію, підпорядковану заданій темі. Порівняння в мовленні часткового і загального допоможе побачити теми широкі і вузькі, наприклад, тема «Літо» — широка, а «Літній день»— часткова, вузька. Тема переважно виражена в назві висловлювання, в його плані, нерідко в початковому реченні.

Основна думка — це відповідь на поставлене темою питання. У тексті найчастіше вона сформована в самому його початку (щоб налаштувати слухача), в кінці (щоб підбити підсумок) або у заголовку. Формування основної думки може бути і в іншому місці тексту або зовсім відсутнє, але в будь-якому випадку весь матеріал висловлювання підпорядкований темі і основній думці.

Цілісність, яка визначається тим, що текст має єдність адресації, тобто кожною своєю частиною спрямовується одному й тому самому адресатові. Не має значення, хто він, важливо те, що текст адресується в цілому.

Цілісність тексту полягає в підпорядкуванні групи речень і їх послідовності меті автора, темі й основній думці висловлювання. Частково, мета автора тексту полягає у донесенні до слухача (читача) певної інформації про певні явища, факти, події, висловлюванні власної думки (думок). Те, про що послідовно розповідається, що описується, зображується, про що міркується в тексті з метою донести до адресата основну думку, є темою тексту. Тема відображає рпозгортання основної думки. Єдність теми й основної думки становить зміст тексту. Текст набуває змістової цілісності лише за умови, якщо, повідомляючи щось про предмет мовлення, автор підпорядковує добір матеріалу і його виклад темі й меті передати основну думку висловлювання. Отже, тема й основна думка об’єднують речення тексту і надають йому змістової цілісності.

У тексті великого обсягу, в цілому мовленнєвому витворі предметна єдність виявляється у вигляді ієрархії тем. У ньому провідна тема розкладається на низку складників, підтем, членується на мікротеми. Мікротема вважається мінімальною одиницею мовленнєвого змісту. У тексті їй, зазвичай, відповідає абзац, який на рівні змістового аналізу більше не ділиться. Проте, абзаци не завжди відображають змістову членованість тексту. Порядок розміщення та змістові відношення між частинами тексту, послідовність речень у них підпорядковується логіці розгортання теми та головної думки висловлювання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Відбір вправ з розвитку мовлення учнів при вивченні теми «Прислівник»
Для успішної реалізації навчальних завдань у процесі вивчення теми «Прислівник» потрібно запроваджувати наявні активні методи навчання, що стимулюють позитивну мотивацію роботи та забезпечують розумо ...

Теоретичні основи організації самостійної роботи учнів у початковій школі
Вивчення педагогічних джерел показало, що самостійність учнів у навчанні розглядається як найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Часто і правильно застосовува ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net