Текст і проблема зв’язності

Сторінка 6

2) структурний підхід, при якому заголовок обумовлюється типом, структурою тексту;

3) стилістичний підхід – в основі заголовка лежить його відповідність стилю тексту (художньому, публіцистичному, науковому).

Розуміння ролі заголовка в тексті, знання їх різновидів дають можливість вчитися правильно визначати межі теми, прогнозувати зміст на основі заголовка, правильно озаглавлювати текст.

Зачин. Результати аналізу лінгвістичної і методичної літератури дозволяють зробити висновок про те, що сучасна лінгвістична теорія зачину має стародавні витоки і складається з відомостей про функції зачинів, прийоми розгортання тексту в зачинах, елементах змісту і типології зачинів.

В сукупності із зачином категорію завершеності реалізує кінцівка – завершальна частина тексту. Кінцівка залежно від теми, комунікативної установки автора може виконувати функції підсумовування (перерахування основних проблем тексту, етапів міркування в ході осмислення предмету мови), узагальнення, загальної оцінки, прогнозу, розуміння і ін.

Відсутність в художніх текстах формально вираженої кінцівки як «своєрідної точки тексту» у вигляді завершального епізоду або опису останньої фази розгортання фабули твору пояснюється, на думку І.Р. Гальперіна, тим, що поставлена проблема представляється авторові не назрілою для однозначного вирішення. Кінцеві абзаци можуть: 1) формально завершити якусь подію, не будучи в той же час розв'язкою розповіді; 2) виражати кульмінацію і розв'язку дії одночасно.

Формально виражену кінцівку співвідносять тільки із змістово-фактуальною інформацією, при цьому говорять: текст закінчений. Завершеність же співвідноситься із змістово-концептуальною інформацією і навіть без формально вираженої кінцівки текст вважається завершеним.

Зв'язність. Аналізуючи зв'язність як текстову категорію, І.Р. Гальперін виділяє два її вигляди: континуум (логічна послідовність частин тексту, яка створює враження нерозчленованого потоку руху в часі і в просторі) і когезія (внутрішній зв'язок тексту).

Роздумуючи над специфікою континууму тексту, автор виділяє декілька його характеристик:

1. Функція континууму – викликати відчуття безперервності руху реальності, відчуття правдоподібності.

2. Вираз тимчасового континууму відбувається як за допомогою одиниць часу, так і «не зумовленими одиницями» часу; просторовий континуум виражається шляхом опису місця. «Просторово-часовий континуум в художньому тексті – лише зображення дійсного перебігу часу і дійсного пересування в просторі».

3. Континуум не обов'язково забезпечується лінійною послідовністю. Автор може обривати, розширювати, звужувати час і простір, як оператора, вибираючи крупний, середній, дальній план зображення, при цьому у читача залишається відчуття безперервності руху.

Забезпечується континуум когезією, яка реалізується в різних видах і формах зв'язку.Категорія когезії активно досліджується вченими, і тому в наукових роботах можна зустріти різну кількість видів зв'язку, що виділяються: Л.М. Лосева виділяє контактний (між реченнями) і дистантний зв'язок (між ССЦ); Г.Я. Солганик їх називає ланцюговим і паралельним зв'язком, Н.А. Турмачева виділяє п'ять видів зв'язку: ланцюговий, паралельний, променевий, приєднувальний, ситуативний.

Логічний зв'язок реалізується на рівні тексту в послідовності того, що зображається. Виражається він за допомогою слів, що позначають тимчасові (незабаром, декілька днів опісля, тоді і ін.) і просторові відносини, а також у формах перерахування: по-перше, по-друге .

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі
Формуючи елементарні екологічні знання та уміння школярів, ми намагалися відібрати та оптимально поєднати різні форми, методи, засоби навчання так, щоб після закінчення нашого експерименту досягти хо ...

Авторська система соціально-педагогічної роботи з дітьми «групи ризику»
У житті кожного підлітка бувають такі критичні моменти, коли ускладнюються взаємостосунки з навколишніми, загострюються внутрішні протиріччя, стають нестерпними переживання стосовно свого становища, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net