Текст і проблема зв’язності

Сторінка 6

2) структурний підхід, при якому заголовок обумовлюється типом, структурою тексту;

3) стилістичний підхід – в основі заголовка лежить його відповідність стилю тексту (художньому, публіцистичному, науковому).

Розуміння ролі заголовка в тексті, знання їх різновидів дають можливість вчитися правильно визначати межі теми, прогнозувати зміст на основі заголовка, правильно озаглавлювати текст.

Зачин. Результати аналізу лінгвістичної і методичної літератури дозволяють зробити висновок про те, що сучасна лінгвістична теорія зачину має стародавні витоки і складається з відомостей про функції зачинів, прийоми розгортання тексту в зачинах, елементах змісту і типології зачинів.

В сукупності із зачином категорію завершеності реалізує кінцівка – завершальна частина тексту. Кінцівка залежно від теми, комунікативної установки автора може виконувати функції підсумовування (перерахування основних проблем тексту, етапів міркування в ході осмислення предмету мови), узагальнення, загальної оцінки, прогнозу, розуміння і ін.

Відсутність в художніх текстах формально вираженої кінцівки як «своєрідної точки тексту» у вигляді завершального епізоду або опису останньої фази розгортання фабули твору пояснюється, на думку І.Р. Гальперіна, тим, що поставлена проблема представляється авторові не назрілою для однозначного вирішення. Кінцеві абзаци можуть: 1) формально завершити якусь подію, не будучи в той же час розв'язкою розповіді; 2) виражати кульмінацію і розв'язку дії одночасно.

Формально виражену кінцівку співвідносять тільки із змістово-фактуальною інформацією, при цьому говорять: текст закінчений. Завершеність же співвідноситься із змістово-концептуальною інформацією і навіть без формально вираженої кінцівки текст вважається завершеним.

Зв'язність. Аналізуючи зв'язність як текстову категорію, І.Р. Гальперін виділяє два її вигляди: континуум (логічна послідовність частин тексту, яка створює враження нерозчленованого потоку руху в часі і в просторі) і когезія (внутрішній зв'язок тексту).

Роздумуючи над специфікою континууму тексту, автор виділяє декілька його характеристик:

1. Функція континууму – викликати відчуття безперервності руху реальності, відчуття правдоподібності.

2. Вираз тимчасового континууму відбувається як за допомогою одиниць часу, так і «не зумовленими одиницями» часу; просторовий континуум виражається шляхом опису місця. «Просторово-часовий континуум в художньому тексті – лише зображення дійсного перебігу часу і дійсного пересування в просторі».

3. Континуум не обов'язково забезпечується лінійною послідовністю. Автор може обривати, розширювати, звужувати час і простір, як оператора, вибираючи крупний, середній, дальній план зображення, при цьому у читача залишається відчуття безперервності руху.

Забезпечується континуум когезією, яка реалізується в різних видах і формах зв'язку.Категорія когезії активно досліджується вченими, і тому в наукових роботах можна зустріти різну кількість видів зв'язку, що виділяються: Л.М. Лосева виділяє контактний (між реченнями) і дистантний зв'язок (між ССЦ); Г.Я. Солганик їх називає ланцюговим і паралельним зв'язком, Н.А. Турмачева виділяє п'ять видів зв'язку: ланцюговий, паралельний, променевий, приєднувальний, ситуативний.

Логічний зв'язок реалізується на рівні тексту в послідовності того, що зображається. Виражається він за допомогою слів, що позначають тимчасові (незабаром, декілька днів опісля, тоді і ін.) і просторові відносини, а також у формах перерахування: по-перше, по-друге .

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Позакласне читання як засіб формування читача
Безперечно, що перший крок до книги – це бажання її прочитати. Здавна відомо, що найцінніші ті книги, котрі змушують думати, шукати сенс буття, пробуджують душу людини, тобто впливають на її емоційни ...

Історично-педагогічні аспекти діяльності кафедри духових та ударних інструментів НМАУ ім. П.І.Чайковського
Українська духова школа сформувалася в результаті плідної творчої діяльності багатьох поколінь музикантів і педагогів. На розвиток професійного духового виконавства в Україні вагомий вплив мали предс ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net