Текст і проблема зв’язності

Сторінка 7

Асоціативна когезія заснована на творчому переосмисленні тексту. «Асоціації в художньому тексті не виникають спонтанно. Вони – результат художньо-мистецького процесу, в якому віддалені, незв'язані логічними скріпленнями уявлення набувають цілком зрозумілих зв'язків між описуваними явищами» .

Образна когезія полягає в зв'язку не предметів або явищ дійсності, а образів, «в яких ці предмети-явища зображаються» .

У науці представлені різноманітні класифікації засобів зв'язку (А.А. Акишина, А.А. Леонтьев, В.Н. Мещеряков і ін.). Одну з найбільш чітких класифікацій представила А.А. Акишина:

- лексичні: повтор лексеми, заміна синонімом, займенником, займенникові слова;

- граматичні: порядок слів, видо-часова узгодженість дієслів, ступені порівняння, синтаксичний паралелізм;

- пограничні: сполучники, частки, прислівники, словосполучення та ін.;

-семантичні: єдине семантичне поле, порядок проходження пропозицій, підтекст;

- ритмікомелодичні: довжина фрази, темп, гармонія, ритміка, інтонація;

- графічні: розділові знаки, червоний рядок, різні шрифти;

- стилістичні: повтори, художні фігури (антитеза, градація, паралелізм та ін.).

В.Н. Мещеряков всі засоби зв'язку в тексті ділить на власне текстові і метатекстові.

Власне текстові, у свою чергу, підрозділяються на сегментні (лексичні: повтори, синоніми, однокореневі слова; граматичні, стилістичні) і суперсегментні (паузи, інтонація).

Метатекстові – засоби зв'язку, що відображають структурну будову тексту і завдання інтеграції тексту (скріплення, узагальнення, переходи).

Л.А. Ноздріна, досліджуючи граматичні засоби зв'язності художнього тексту, описує види тематичного зв'язку, які можуть виникати між зачином, основною частиною і кінцівкою:

1) повне формально-тематичне кільце з повним повтором фрази зачину або основної частини кінцівки;

2) неповне формально-тематичне кільце з повтором частини пропозиції зачину або основної частини в кінцівці;

3) тематичне кільце з тісним тематичним зв'язком зачину або основної частини з кінцівкою;

4) кільце-антитеза з елементами зачинів, основної частини і кінцівок, що контрастують між собою по сенсу або настрою.

Зв’язність відображає єдність фонетичних, лексико-семантичних, граматичних засобів з урахуванням їх функціонально-стилістичного навантаження, комунікативне спрямування (мету, сферу спілкування), композиційну структуру, зміст та внутрішній смисл (тему й основну думку).

Пробема зв’язності розглядалася і розглядається багатьма методистами (А.М. Закожурникова, Т.А. Ладиженська, М.Л. Львов та ін.), психологами (М.І. Жинкін, А.К. Маркова, С.Л. Рубінштейн, І.Є. Синиця та ін.). На основі досліджень вони визначили низький рівень мовленнєво-комунікативних умінь учнів, що пояснюється недостатністю знань про засоби зв’язності між реченнями у тексті. Таким чином, вирішення проблеми зв’язності тексту дозволить уникнути порушень у тематичній та структурній єдності тексту, цілісності змісту, послідовності у розкритті теми, а відтак сприятиме побудові «правильного» тексту.

Робота з розвитку мовлення учнів забезпечує тісний зв’язок лінгвістичної теорії з практикою і грунтується на опрацюванні текстів різних стилів і типів, на аналізі їх змісту, структури і мовних засобів. Лінгвістичний аналіз тексту забезпечує комунікативний та функціонально-стилістичний підходи до навчання мови; аналізуючи текст, учні засвоюють його комунікативні ознаки (роль у спілкуванні), стилістичну приналежність і функції мовних одиниць, а отже, формують і вдосконалюють свою мовну і мовленнєву компетентність.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8Виховний захід для учнів птнз на тему: «Формування звичок здорового способу життя»
Тема: "Формування звичок здорового способу життя" Корисні та шкідливі звички та їх вплив на здоров’я, згубна дія куріння, уживання алкоголю, наркотичних речовин, знання про права дитини Мет ...

Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія
Педагогічна майстерність передбачає оволодіння різноманітними методами, формами, засобами навчання, за допомогою яких на кожному рівні реалізується зміст освіти. Розвиток пізнавальних здібностей учні ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net