Текст і проблема зв’язності

Сторінка 8

Узагальнюючи вище сказане, можна виділити наступні відомості про текст:

І. Найважливіші риси:

- наявність певної кількості речень;

- наявність теми основної думки висловлювання;

- змістовий і граматичний зв’язок між реченнями;

- послідовність викладу;

- логічна повнота і завершеність викладу.

ІІ. Елементи і компоненти:

1. Компоненти речення: групи речень, об’єднані логічним і синтаксичним зв’язком, виділяються в окремі абзаци.

2. Елементи – дане (тема, предмет висловлювання) і нове – основний зміст висловлювання.

Основними елементами тексту є дане і нове, з яких складається кожне речення.

ІІІ. Види зв’язку елементів і компонентів:

- контактний (пов’язувані компоненти чи елементи знаходться поряд).

- дистантний (пов’язувані елементи чи компоненти знаходяться на відстані).

- ланцюговий або послідовний (певний елемент попереднього речення стає вихідним пунктом у наступному реченні).

- паралельні (речення граматично рівноправні).

- ретроспективний (опора на вже сказане).

- перспективний (вказується, про що йтиме мова далі).

ІV Засоби зв’язку:

- близькі за змістом слова (займенники, прислівники, числівники та інші засоби): лексичні і контекстуальні (людина –вона; широкий – такий; 25 грибів – скільки; у лісі - там), повторення слів (озеро знаходиться в лісі, біля озера стоїть хатина лісника);

- слова, що вказують на послідовність розгортання змісту:

а) слова з часовим значенням (тоді, одного разу, було це ., через кілька днів, пізніше, в той час, згодом та ін.);

б) слова з просторовим значенням (внизу, вгорі, з одного боку, посередині, праворуч та ін.);

в) вставні слова (по-перше, по-друге, таким чином, отже, як відомо, навпаки та ін.):

- сполучники та частки, що виражають логічні відношення між висловлюваними думками: послідовність, причинність, наслідковість, протиставлення, виділення одного з явищ (і, та, але, лише, тому що, так що);

- граматичний зв’язок між даним і новим.

Аналіз лінгводидактичної літератури свідчить, що проблема розвитку досконалої мовленнєвої комунікації, тобто умінь зв’язно висловлюватися, на сучасному етапі є надзвичайно актуальною. Учені О.М. Біляєв, Л.О. Варзацька, М.С. Вашуленко, І.П. Гудзик, Т.К. Донченко, С.О. Караман, В.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк, О.Я. Савченко, М.В. Сокирко, О.Н. Хорошковська, розробляючи шляхи оновлення змісту і структури системи мовної освіти, вважають, що вся робота з розвитку зв’язного мовлення має спиратися на понятійні знання учнів (лінгвістичні і мовленнєвознавчі), екстралінгвістичні (мета й умови спілкування, підпорядкованість їм мовних засобів) і операційні (правила і способи побудови тексту).

Страницы: 3 4 5 6 7 8 Мовлення і комунікативна поведінка вчителя
Вислів «мовлення вчителя» здебільшого вживають, коли говорять про усне мовлення (на відміну від письмового в педагогічній діяльності). Під усним мовленням розуміють як сам процес говоріння, так і рез ...

Головні вияви девіантної поведінки
До головних негативних форм прояву девіації належать: злочинність, алкоголізм, проституція, наркоманія. Злочинність. Свого часу П. Сорокін зробив дуже цікавий аналіз спроб юристів дати визначення, що ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net