Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Мовні засоби вираження зв’язності тексту. Лексичний повтор як засіб зв’язку

Сторінка 4

Велике семантичне навантаження припадає на займенникові форми, що повторюючись, виконують функцію фіксації уваги на оцінці, узагальненому висновкові мовця про когось, щось.

Наприклад: Так дід тоді прив’язав її в повітці да як зачав бить! Коза кричить:

- Не мене! Не мене! (“Коза-дереза”).

Займенникові форми можуть виконувати функцію виділення об’єкта або пояснення характеристики:

- Ну, йди до такої і такої хатини .(“Чудесний бик”).

Особлива роль належить дієслівним повторам, які сприяють збереженню динаміки дії і поряд із функцією лексичного нагнітання створюють експресивний вплив на слухача. З’ясовуючи граматичний статус дієслова, дослідники (А.П. Грищенко, С.Я. Єрмоленко, Т.В. Зайцева, А.П. Коваль, І.І. Ковтунова, А.К. Мойсієнко, М.Я. Плющ, В.М. Русанівський, Л.І. Тимофєєв та ін.) звертають особливу увагу на функціональні можливості його як частини мови. У художньому тексті дієслова здатні передавати енергію образного руху – розвитку дії, процесу, динаміку психічного та фізичного стану героя тощо. У дієслові виражаються всі основні граматичні особливості, якими характеризується цей клас слів. Так, поряд з головною, власне дієслівною, лексико-граматичною ознакою – динамічністю, дієслово може виражати й статичну (атрибутивну) ознаку формою дієприкметника, що споріднює його з прикметником, або ознаку ознаки (форма дієприслівника), що зближує його з прислівником, чи навіть предметність – як у іменнику.

Засобом повтору дієслів виражається багатократність повторюваної дії, її інтенсивність, що справляє емоційний вплив на слухача. Збільшується також експресія викладу за рахунок уведення дієслівних присудків з підсилювальною часткою як.

Відповідно до розуміння лексичного повтору як поліфункціонального засобу семантичного зв’язку тексту розрізняють такі його види:

a)номінаційно-ланцюжковий повтор: «Послідовний розвиток думки відбувається так, що в першому реченні повідомляється про певну подію, явище, а кожне наступне щось додає нове. Граматично ланцюговий зв’язок виявляється у застосуванні лексичного повтору, синонімічних замін та вказівних займенникових слів, співвідносних з іменами предметно-понятійного змісту».

б) тотожний лексичний повтор: неодноразове повторення в тексті тих самих слів та словосполучень, які відтворюються без певних структурних та семантичних змін.

в) синонімічний повтор: повторення, яке відбувається як заміна одного слова іншим синонімічним.

г) антонімічний повтор: полягає у введенні слів із протилежним значенням до кількох сусідніх речень, причому це не руйнує зв’язність тексту, а, навпаки,її підтримує

За характером структурної організації лексичний повтор розрізняють:

а) простий контактний повтор, що виражає емоційно-оцінну тональність висловлюваного;

б) розширений повтор – повторення мовної одиниці, яка доповнює чи розширює її зміст;

в) кільцевий повтор – повторення мовної одиниці на початку і в кінці оповіді;

г) повтор-підхоплення – повторення кінцевого елемента одного висловлювання на початку другого висловлювання;

ґ) ланцюжковий повтор – повторення мовних одиниць однієї за одною.

У дослідженні ми використовуємо власну класифікацію лексичного повтору, розроблену за ознакою характеру використання лексичного повтору у мовленні:

I. Повтори, вжиті з метою уточнити, доповнити, покращити зміст і форму сказаного:

простий нейтральний повтор слів, що використовується як засіб міжфразового зв’язку;

повтор семантико-стилістичного характеру.

II. Повтори, пов’язані із лексичною і синтаксичною бідністю мовлення:

невиправданий абсолютний повтор;

Проаналізуємо ці групи повторів.

Повтори, вжиті з метою уточнити, доповнити, покращити зміст і форму сказаного

Такого виду повтори при утворенні зв’язного тексту виконують дві функції:

1) служать засобом актуалізації тих чи інших елементів синтаксичного зв’язку;

2) виступають як експресивний засіб виразності.

Простий нейтральний повтор слів, що використовується як засіб міжфразового зв’язку

Найпростішим видом повторення слова як засобу міжфразового зв’язку є використання в суміжних фразах одного і того ж слова.

1. У полі розцвів червоний мак. Мак був таким красивим, що жоден метелик не пролітав поруч, не помилувавшись його красою .

2. У полі розцвів червоний мак. Червоним він був тому, що колись давно сонце подарувало йому свою червону жаринку .

3. У полі розцвів червоний мак. У полі він ріс вже багато років і кожного літа радував всю околицю своєю красою .

4. У полі розцвів червоний мак. Розцвів він ще на світанку, коли перші промені сонця торкнулися його сонливих пелюсток .

Страницы: 1 2 3 4 5 6Здоровий спосіб життя як один з найважливіших критеріїв ефективності екологічного виховання
Здоровий спосіб життя є вирішальним у зміні споживацького ставлення людини до природи. Бо саме він враховує екологічний підхід, змінює свідомість особистості, сприяє формуванню в неї відповідального ...

Види тексту за особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови
У тексті знаходить своє втілення мовленнєва діяльність як форма існування мови. Функціонування у певний період життя мови її структурних стилів відображується в текстах як мовленнєвих витворах. У сфе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net