Ретроспективний аналіз питання лінгвістики тексту в методичній та навчальній літературі

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Ретроспективний аналіз питання лінгвістики тексту в методичній та навчальній літературі

Сторінка 6

Активізувалася увага вчених до проблеми виховання національно-мовної особистості, яка повинна вільно володіти українською літературною мовою «як засобом інтелектуально-культурних досягнень і способом їх презентації в суспільстві». Виховання національно свідомої мовної особистості вчені розглядають як складний процес формування мовної, мовленнєвої і комунікативної компетентності індивіда. У науково-методичній літературі робляться спроби визначити ці поняття, їх зміст на кожному етапі розвитку особистості, запропонувати системи вправ, спрямовані на розвиток необхідних умінь і навичок.

Під мовною компетентністю вчені розуміють «засвоєння і усвідомлення мовних норм, що склалися історично у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці, та адекватне їх застосування в будь-якій людській діяльності у процесі використання певної мови». Мовленнєва компетентність як основний компонент комунікативної, спираючись на мовну, включає систему мовленнєвих умінь (сприймання, відтворення, створення усних і писемних висловлювань різних видів, стилів, типів і жанрів), які необхідні учням для спілкування в різних ситуаціях. Зміст мовленнєвої компетентності становлять уміння, притаманні кожному виду мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, слухання, письмо). Мовна і мовленнєва компетентнісь становлять базу для комунікативної.

У Державному стандарті початкової загальної освіти відмічається, що основними цілями навчання української мови є опанування молодшими школярами української мови як засобу спілкування і пізнання, прилучення до скарбниць духовності і культури, літературних надбань українського народу і народів світу, виховання громадянськості, патріотизму, національної самосвідомості.

Зміст шкільної мовної освіти в початковій ланці будується на основі таких ліній, як комунікативна, лінгвістична, культурознавча, діяльнісна. Основною змістовою лінією є комунікативна, яка передбачає формування та розвиток умінь слухати, говорити, читати і писати. Лінгвістична та українознавча лінії забезпечують відповідний обсяг знань про мову, умінь і навичок їх використання в мовленнєвій діяльності, а також уявлення про звичаї, побут українського народу, визначні події та постаті в історії України. Зазначені лінії пронизані діяльнісною лінією, яка передбачає уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати. З огляду на це в основу шкільного курсу рідної мови в початкових класах покладено відомості про текст, його загальні ознаки, типи й стилі, що створило умови для вивчення усіх мовних одиниць у структурі зв’язного висловлювання, а також дало можливість формувати в учнів уміння будувати власні висловлювання різних стильових різновидів усної та писемної форм.

Сучасні програми з рідної мови для 1-4-х класів передбачають набуття елементарних знань про мовлення, усне й писемне, діалогічне й монологічне, особливості висловлювань, обумовлені комунікативними завданнями, ситуацією спілкування. Основна увага в навчанні молодших школярів зосереджується на формуванні вмінь здійснювати всі види мовленнєвої діяльності: слухання-розуміння (аудіювання), говоріння, читання, письмо. В основі розвитку всіх умінь – уміння слухати й розуміти усне мовлення. Програмами визначаються також уміння, необхідні для швидкого й точного сприймання усного мовлення, а також для оформлення власних усних висловлювань. З метою формування вмінь комунікативно доцільного мовлення пропонується будувати усні й письмові висловлювання з безпосередньою комунікативною метою. Важливе значення надається створенню мовленнєвих ситуацій, які б спонукали учнів виражати власні думки, почуття.

Як свідчить аналіз науково-методичної літератури, останнім часом активізувалися дослідження проблем навчання зв’язного мовлення молодших школярів. Ученими розглядаються лінгво-психологічні основи навчання мови (Н.Д. Бабич, Д.Б. Ельконін, М.Р. Львов), формування текстотворчих умінь вчителів початкових класів (Н.В. Лесняк, Л.М. Златів), навчання молодших школярів будувати висловлювання різних типів мовлення (В.О. Собко, Л.М. Міненко, І.А. Головко), розвитку виразності мовлення (З.О. Захарчук), формування комунікативних умінь засобами окремих частин мови (Г.С. Демидчик). Нові дослідження проблем зв’язного монологічного й діалогічного мовлення у період навчання грамоти спрямовані на здійснення комплексного підходу до формування мовленнєвих умінь на засадах теорії мовленнєвої діяльності (М.С. Вашуленко, А.М. Богуш, А.С. Зимульдінова, В.А. Трунова, М.О. Орап) та ін.

Пропоновані вченими навчально-методичні комплекти зорієнтовані на формування вмінь школярів будувати висловлювання з ознаками художнього, наукового й розмовного стилів. Значна увага приділяється розвиткові експресивності діалогічного й монологічного мовлення учнів. Так, у посібнику В.А. Трунової й Р.П. Вовкотруб містяться вправи та завдання на уточнення відтінків у значенні слів, відшукування більш виразних висловлювань, виразне читання діалогічних і монологічних текстів, з’ясування емоційно-експресивного забарвлення слів тощо. Велика кількість вправ на побудову учнями власних розповідей, описів і міркувань певного стилістичного спрямування. Проте завдання на вироблення в учнів умінь використовувати засоби виразності у власних висловлюваннях майже відсутні.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Історія зарубіжної школи і педагогіки
Характеристика основних теорій походження виховання. Джерела вивчення педагогічного досвіду первісних людей. Особливості виховання на різних етапах розвитку первіснообщинного ладу. Виникнення організ ...

Негативний вплив на соціалізацію підростаючого покоління
формування людської особистості є дуже гострою для України. Серед причин відносно легкого проникнення в Україну сект є така специфіка менталітету українців, як певний плюралізм світогляду. Як засвідч ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net