Ретроспективний аналіз питання лінгвістики тексту в методичній та навчальній літературі

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Ретроспективний аналіз питання лінгвістики тексту в методичній та навчальній літературі

Сторінка 7

Отже, трансформація відомостей з теорії тексту дала можливість методистам формувати в учнів сукупність мовленнєвих умінь, необхідних для спілкування в усній і писемній формах. З огляду на це в основу курсів навчання рідної мови в середній школі було введено найважливіші відомості з теорії тексту. На думку вчених, центральними уявленнями й поняттями, які необхідно формувати в школярів, мають бути такі: текст, тема тексту, головна думка, типи текстів, стилі мовлення, частини тексту (зачин, виклад, висновок), засоби зв’язку речень у текстах. Передбачається також ознайомлення молодших школярів з ознаками усного й писемного мовлення, виконання усних і письмових вправ, а також окремих різновидів стилістичних вправ.

Слід зазначити, що в цілому функціональна зорієнтованість змісту й структурування лінгвістичних знань, пропонованих програмами з української мови для 1-4-х класів, забезпечують реалізацію комунікативно-діяльнісного підходу в навчанні мови та мовлення. Проте деякі питання, зокрема використання у мовленні різноманітних засобів зв’язності, умов продукування, особливостей мовного оформлення потребують певного уточнення й розширення.

На сьогодні ще не створена система розвитку усного й писемного зв’язного мовлення молодших школярів: не визначені у комплексі знання про текст, його усну й писемну форми й стилістичні різновиди, не розроблене диференційоване навчання усного й писемного мовлення, не визначені вміння й навички, які необхідні молодшим школярам для побудови усних і письмових зв’язних висловлювань як окремих видів мовленнєвої діяльності, не розроблені комплексні вправи на формування стилістично диференційованого зв’язного мовлення молодших школярів. Усі ці проблеми потребують свого розв’язання.

Тема «Текст» опрацьовується школярами протягом усього періоду навчання в початковій школі. Систематична робота над текстом є основою для формування в дітей мовленнєвих умінь і навичок. Вона дає змогу спостерігати, всебічно аналізувати й узагальнювати різноманітні лексичні та граматичні явища в їх органічних взаємозв’язках.

У процесі формування умінь будувати власні зв’язні висловлювання важливо наочно розкрити дітям особливості текстів, залежно від того, кому вони адресовані, та від мети і загальної ситуації мовлення.

Чинними програмами і підручниками передбачене ознайомлення учнів із засобами зв’язності. Однак з існуючого розмаїття засобів зв’язку вибрано лише деякі лексичні засоби. До того ж мовний матеріал, передбачений для засвоєння у 3-4-х класах, не використовується повною мірою для реалізації основних завдань програми.

Побудова програм, де в основі навчального курсу лежить текст, дає можливість уже на початковому етапі навчання мови формувати в учнів пропедевтичні знання і вміння щодо тексту, а пізніше, у процесі вивчення лексико-граматичного, фонетико-граматичного та фонетико-орфографічного матеріалу, закріплювати ці знання і добиватися усвідомленого застосування їх у практичній мовленнєвій діяльності.

На сьогодні не тільки сучасні теоретичні дослідження, а й досить широка практика довели доцільність і можливість ознайомлення молодших школярів з поняттям текст та деякими його ознаками вже з 1 класу.

У сучасних програмах з української мови для 2-4 класів до розділу «Текст» внесено практичне ознайомлення учнів з такими найголовнішими ознаками тексту, як: тематична єдність, основна думка, заголовок, зв'язність та основні засоби міжфразового зв'язку, абзац, структурні складові і типи текстів. Вибір термінів для позначення найважливіших теоретичних понять щодо тексту в початковому навчанні відбувається з урахуванням їх звучання, а також можливостей розкрити молодшим школярам їх семантику.

У процесі роботи над різними розділами програми учні закріплюють практичні вміння розрізняти художні і науково-популярні тексти та самостійно їх створювати з орієнтацією на подані зразки. Поступово в учнів формуються вміння самостійно складати зв'язні (усні й письмові) тексти-розповіді, описи і міркування, деякі види ділових текстів (лист, допис до газети, оголошення, запрошення, вітання).

Молодші школярі, які навчаються за програмами чотирирічної початкової школи, мають оволодіти на доступному для них рівні за допомогою відповідного дидактичного (текстового) матеріалу такими практичними вміннями: відрізняти текст від окремих (навіть об'єднаних спільною темою) речень; визначати тему висловлювання; оцінювати наявний у тексті заголовок з погляду його співвідносності з темою тексту або головною думкою; вибирати з-поміж запропонованих заголовків ті, що найбільше відповідають даному тексту; знаходити в тексті ключові слова, речення, на яких тримається головна думка; виявляти окремі засоби міжфразових зв'язків і користуватися ними у власних висловлюваннях; визначати і самостійно створювати структурні одиниці тексту (зачин, основну частину, кінцівку); розрізняти основні типи текстів — розповіді, описи та міркування, виявляти найважливіші лексичні ознаки кожного з названих типів.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів
Ознаки соціальної та педагогічної запущеності дошкільнят: – неуспішність у рольовій грі (труднощі в спілкуванні з ровесниками, діти віддають перевагу предметним іграм); – непідготовленість до навчанн ...

Розвиток ритмічного слуху у дітей на музичних заняттях
Почуття музичного ритму – комплексна здатність, що включає в себе сприйняття, розуміння, виконання, творення ритмічної сторони музичних образів. Сприйняття. Сприйняття музичного ритму – активний проц ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net