Ретроспективний аналіз питання лінгвістики тексту в методичній та навчальній літературі

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Ретроспективний аналіз питання лінгвістики тексту в методичній та навчальній літературі

Сторінка 8

Крім сформованих знань і вмінь, пов'язаних з аналізом текстів-зразків, важливо докласти всіх зусиль, щоб виробити в учнів потребу і вміння дотримуватись текстологічних вимог при побудові власних висловлювань: забезпечувати тематичну єдність і зв'язність викладу думки; розкривати запропоновану тему; виражати в тексті його головну думку; добирати, якщо ставиться таке завдання, відповідний заголовок, який би відображав тему або головну думку висловлювання; правильно використовувати засоби міжфразового зв'язку; забезпечувати в тексті наявність усіх його структурних компонентів і, нарешті, додержувати найтиповіших особливостей, характерних для різних типів тексту,— розповідей, описів і міркувань, створюваних у заданому стилі — науково-популярному (науково-пізнавальному) чи художньому.

Внесення до сучасного шкільного курсу української мови елементів лінгвістики тексту дозволило значно підвищити рівень володіння молодшими школярами комунікативними вміннями. Разом з тим, вивчення типових недоліків учнівських висловлювань дозволяє зробити висновок, що розв’язання проблеми навчання школярів будувати систему структурно-семантичних зв’язків між компонентами тексту ще далеке від завершення. Нерозробленість проблеми в методичному аспекті виявляється у відсутності чітких рекомендацій щодо опрацювання лексико-граматичного матеріалу в органічному взаємозв’язку з розвитком мовлення учнів.

Проаналізувавши навчальну та методичну літературу, можна зробити висновок, що вони сприяють більш цілеспрямованому розвитку в учнів продуктивних вмінь і навичок побудови зв’язних висловлювань, тобто текстів. Разом з тим, у даних джерелах, можна виділити ряд недоліків, а саме: кількість вправ, спрямованих на формування у молодших школярів умінь використовувати засоби зв’язності тексту, в підручниках для початкової школи обмежена. Поза увагою залишається також питання взаємозв’язаного вивчення лексико-граматичного матеріалу і розвитку мовлення учнів, зокрема ознайомлення молодших школярів зі здатністю частин мови бути засобами зв’язності тексту. Сучасний рівень розвитку психології, психолінгвістики, теорії тексту, функціональної стилістики, інтонології створює грунт для подальшого вдосконалення лінгводидактичних основ навчання мови й мовлення.

Основними напрямами вдосконалення мовленнєвої діяльності молодших школярів вбачаємо такі:

розвиток елементарних уявлень про закономірності використання мовних засобів в усному й писемному мовленні;

ознайомлення із засобами вираження усного й писемного мовлення, видами усного (переважно діалогічного) й писемного (переважно монологічного);

розвиток уявлень про мотиви, завдання, сферу функціонування, адресованість обох форм, умови їх продукування й сприймання;

засвоєння провідних ознак стилістично диференційованих усних і письмових текстів (художнього, наукового й ділового);

оволодіння молодшими школярами інтонаційними засобами усного мовлення й способами передачі інтонації на письмі.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 Симптоматика і механізми виникнення афазії
Причинами виникнення афазії є порушення мозкового кровообігу (ішемія, геморагія), травми, пухлини, інфекційні захворювання головного мозку. Афазії судинного генезу часто виникають у дорослих людей в ...

«Сродна» праця – джерело радощів та морального вдосконалення людини
У процесі розвитку суспільства праця була рушійною силою розвитку людини. Вона удосконалювала знаряддя, розвивала свій мозок, співіснувала з подібними собі, що збагачувало її досвід. Працюючи, людина ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net