Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів

Сторінка 1

Мовний розвиток дитини у молодшому шкільному віці щодалі більше привертає увагу сучасних дослідників у галузі педагогічної психології.

Психологічним підґрунтям навчання молодших школярів усного й писемного мовлення є дослідження процесів сприймання та розуміння, а також продукування текстів. Знання їх психологічної природи необхідні, оскільки мовленнєва діяльність школярів здійснюється в постійному чергуванні процесів створення текстів, їх сприймання та розуміння. При сприйманні чужих текстів дитина засвоює систему еталонних мовних засобів та правил їх використання, а в процесі створення власних привчається користуватися цими засобами в повсякденній мовленнєвій діяльності. Без розуміння сутності психологічних механізмів мовленнєвої діяльності неможливо методично правильно організувати навчально-виховний процес із розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів.

У психології під смисловим сприйманням розуміють той початковий етап процесу встановлення й усвідомлення смислових зв’язків між одиницями мовлення, що вирізняються слухом чи зором. У багатьох дослідженнях ідеться про нерозривний зв'язок сприймання мовлення з його розумінням: сприймання відбувається на основі розуміння, а розуміння – на основі сприймання. На сучасному етапі розуміння мовлення розглядається у двох аспектах: як процес i як результат мовленнєвої діяльності (В.І. Бельтюков, Т.М. Дрідзе, М.І. Жинкін, І.О. Зимняя, О.С. Кубрякова, О.О. Леонтьєв, О.Р. Лурія та ін.). Розуміння – це процесуально-результативна діяльність, яка поєднує процеси, що відбуваються у свідомості суб'єкта, i є результатом осмислення.

Об'єктом сприймання i розуміння є текст як складне семантичне й системно-структурне утворення, а результатом – установлення відповідності між текстом i уявленням цього тексту в мозку реципієнта. В оптимальному варіанті це уявлення має бути тотожним відповідному уявленню відправника тексту. Текст як одиниця мовлення безпосередньо співвідноситься з мовленнєвим наміром мовця й метою комунікації.

Аналіз психологічної літератури з проблеми семантики тексту свідчить, що у психології, як i у лінгвістиці, ця одиниця комунікації розглядається як складна смислова єдність, у структурі якої окремі елементи від фонеми до речення, підтеми, субпідтеми набувають конкретного семантичного значення. Так, у багатьох наукових дослідженнях із проблем розуміння семантики тексту опорним елементом цього процесу вважається слово. О.М. Соколов під час експериментальних досліджень установив, що на результат розуміння тексту істотно впливає вміння знаходити опорні слова, які є носіями загального смислу. Виділення цих слів приводить до правильної чи неправильної здогадки про смисл певного відрізка тексту. Ключові слова у свідомості реципієнта постають як “узагальнені смисли”, семантичні комплекси, що мають згорнутий характер, вони (основні структурні елементи внутрішнього мовлення) виконують роль механізму, який у процесі мислення поділяє і логічно обробляє здобуту інформацію.

Важливою умовою розуміння мовлення є також осмислення суб’єктом використаних мовних засобів, адекватних смисловій основі тексту. Процес розуміння (декодування), як вважає О.Р. Лурiя, можливий за трьох умов: слухач повинен сприйняти i зрозуміти окремі слова (лексичні одиниці); структуру цілого речення; цілого повідомлення. Сприйняття перших мовних знаків миттєво передбачає звернення до індивідуального досвіду суб’єкта.

Тож засвоєння широковживаних граматичних конструкцій, поглиблення знань молодших школярів про навколишню дійсність (предмети, явища, ознаки тощо), розширення їхнього життєвого досвіду є необхідною умовою процесу розуміння мовлення. Чим багатшими будуть їхні знання про навколишній світ і способи їх передавання за допомогою мовних i мовленнєвих засобів, тим глибшим i свiдомiшим буде процес розуміння мовлення.

Велику роль у процесі розуміння відіграють індивідуальні особливості самого адресата мовлення: знання з мови, завдання діяльності, потреби, мотиви, інтереси, нахили, світогляд. Його особистісні якості зумовлюють і вибірковість сприймання змісту тексту, відмінності в обсязі, стійкості, у ступені довільності, точності, осмисленості. Неабияке значення мають темп сприймання, рівень володіння мовою, індивідуальні особливості емоційних i вольових психічних процесів адресанта.

Сприймання та розуміння мовлення складаються з кількох фаз (Т.В. Ахутіна, І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв, О.Р. Лурія, О.С. Кубрякова та ін.). Перша з них – мотиваційно-спонукальна, адже в адресата виникають власні мотиви сприймання або ж його спонукає автор тексту сприймати висловлювану думку. Тут обов'язковим є визначення мети й умов комунікації. Слухач (читач) завжди має свої власні наміри сприймання (дізнатися про щось, запам'ятати потрібну інформацію, перепитати, розширити відомості про якийсь факт тощо). Цей етап сприймання в психолінгвістиці одержав назву iнтенцiональний. Друга фаза пов'язана з глибинними процесами розуміння (“від тексту до думки”: чуттєвого сприймання реципієнта, розуміння та подальшої обробки здобутої з тексту інформації). I, нарешті, третя – фаза контролю за сприйнятим текстом містить механізми осмислення результату сприйнятого.

Страницы: 1 2 3 4 5Проблема учнівського самоврядування на сучасному етапі розвитку школи
Соціально-економічні зміни, які відбуваються сьогодні у всіх сферах життя, охоплюють широкий спектр відношень суспільства і особистості. З одного боку, ці відношення стають більш жорсткими і потребую ...

Історичний аспект виникнення шкідливих звичок у дітей та підлітків
Міцні алкогольні напої та тютюн швидко поширилися по всьому світу, насамперед за рахунок постійного зростання промислового виробництва. Вони так швидко увійшли у побут, що практично жоден художник чи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net