Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів

Сторінка 5

важливу роль у формуванні висловлювання відіграє внутрішнє мовлення, оскільки воно становить проміжну ланку при переході думки в розгорнуте висловлювання;

незважаючи на різні погляди щодо кількості етапів продукування мовлення, їх часового розгортання (паралельного чи послідовного), учені визнають у цілому обов'язковими такі структурні компоненти, як мотивація висловлювання, задум, програмування, реалізація, зіставлення реалізації задуму із самим задумом (контроль);

під час мовленнєвої діяльності виконуються певні групи операцій: 1) пошук окремих мовних одиниць; 2) вибір певних мовних засобів із сукупності існуючих; 3) створення нових одиниць у разі потреби; 4) контроль за вибраними одиницями;

основними умовами успішного перебігу операцій продукування тексту є усвідомлення мотивів мовлення, уміння оперувати смислами як ідеальними об'єктами, наявність необхідного мовленнєвого досвіду, уміння орієнтуватися в умовах спілкування, відпрацювання фізіологічних механізмів уведення слова в парадигматичні й синтагматичні відношення;

важливе місце у процесі мовленнєвої діяльності молодших школярів належить внутрішньому мовленню: саме у внутрішньому мовленні відбувається попереднє продумування висловлювання, яке потім оформляється в готовому вигляді для викладу в усній чи письмовій формі. Внутрішнє й зовнішнє (усне й писемне) мовлення тісно взаємозв’язані й взаємозумовлені, тому розвивати всі три форми потрібно в тісному взаємозв’язку;

психологічною основою формування вмінь і навичок будувати усні й письмові зв’язні висловлювання є відпрацювання механізмів сприймання, розуміння й продукування текстів;

у процесі сприйманя-розуміння усних і письмових текстів відбувається збагачення знань особистості про предмети, явища, ознаки тощо і способи їх передавання за допомогою мовних і мовленнєвих засобів, а під час текстотворення відпрацьовуються механізми об’єктивації набутих знань для досягнення комунікативних намірів;

основними умовами успішного перебігу операцій сприймання, розуміння й продукування текстів є нагромадження в довгочасній пам’яті мовця широковживаних слів, типових синтаксичних конструкцій, речень, відрізків текстів та інтонаційних структур;

оскільки усну форму мовлення забезпечують такі види мовленнєвої діяльності, як аудіювання і говоріння, у процесі навчання усного мовлення необхідно брати до уваги істотні особливості кожного з цих видів;

писемну форму мовлення забезпечують такі види мовленнєвої діяльності, як читання і письмо, тому методика навчання писемного мовлення має бути зорієнтована також на відпрацювання вмінь і навичок, необхідних школярам для засвоєння цих видів мовленнєвої діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 Історія фортепіанного факультету
Славетна історія Київської консерваторії та вітчизняної музичної освіти в цілому нерозривно пов′язана з історією фортепіанного факультету. Першим директором Київської консерваторії став видатни ...

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації освіти України
Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, однак, ще не забезпечує потрібної якості. Чимало випускників вищих навчальних закладів не досягли належного ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net