Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Психолого-лінгвістичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів

Сторінка 5

важливу роль у формуванні висловлювання відіграє внутрішнє мовлення, оскільки воно становить проміжну ланку при переході думки в розгорнуте висловлювання;

незважаючи на різні погляди щодо кількості етапів продукування мовлення, їх часового розгортання (паралельного чи послідовного), учені визнають у цілому обов'язковими такі структурні компоненти, як мотивація висловлювання, задум, програмування, реалізація, зіставлення реалізації задуму із самим задумом (контроль);

під час мовленнєвої діяльності виконуються певні групи операцій: 1) пошук окремих мовних одиниць; 2) вибір певних мовних засобів із сукупності існуючих; 3) створення нових одиниць у разі потреби; 4) контроль за вибраними одиницями;

основними умовами успішного перебігу операцій продукування тексту є усвідомлення мотивів мовлення, уміння оперувати смислами як ідеальними об'єктами, наявність необхідного мовленнєвого досвіду, уміння орієнтуватися в умовах спілкування, відпрацювання фізіологічних механізмів уведення слова в парадигматичні й синтагматичні відношення;

важливе місце у процесі мовленнєвої діяльності молодших школярів належить внутрішньому мовленню: саме у внутрішньому мовленні відбувається попереднє продумування висловлювання, яке потім оформляється в готовому вигляді для викладу в усній чи письмовій формі. Внутрішнє й зовнішнє (усне й писемне) мовлення тісно взаємозв’язані й взаємозумовлені, тому розвивати всі три форми потрібно в тісному взаємозв’язку;

психологічною основою формування вмінь і навичок будувати усні й письмові зв’язні висловлювання є відпрацювання механізмів сприймання, розуміння й продукування текстів;

у процесі сприйманя-розуміння усних і письмових текстів відбувається збагачення знань особистості про предмети, явища, ознаки тощо і способи їх передавання за допомогою мовних і мовленнєвих засобів, а під час текстотворення відпрацьовуються механізми об’єктивації набутих знань для досягнення комунікативних намірів;

основними умовами успішного перебігу операцій сприймання, розуміння й продукування текстів є нагромадження в довгочасній пам’яті мовця широковживаних слів, типових синтаксичних конструкцій, речень, відрізків текстів та інтонаційних структур;

оскільки усну форму мовлення забезпечують такі види мовленнєвої діяльності, як аудіювання і говоріння, у процесі навчання усного мовлення необхідно брати до уваги істотні особливості кожного з цих видів;

писемну форму мовлення забезпечують такі види мовленнєвої діяльності, як читання і письмо, тому методика навчання писемного мовлення має бути зорієнтована також на відпрацювання вмінь і навичок, необхідних школярам для засвоєння цих видів мовленнєвої діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 Структура образного компонента технічного мислення
У процесі рішення конструктивно-технічної задачі oбpaз виступає як визначений пізнавальний рівень і регулятор розумової діяльності. Характерна риса образа виявляється в процесі його створення, обумов ...

Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
Моніторинг якості освіти є прогресивним чинником загальноосвітньої системи, який дає змогу визначити потенційні можливості дітей, прогнозувати потреби особистості. Моніторинг слід розглядати як систе ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net