Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

Педагогіка: історія і сьогодення » Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

Сторінка 2

• анкетування учнів;

• діагностика емоційного стану учнів на уроках за методикою кольоропису;

• тест щодо самооцінювання рівня сформованості самоосвітньої компетентності учнів;

• система творчих завдань;

• різні види тестування учнів з фізики.

2. Оцінювально-результативний: поелементний аналіз контрольної роботи чи тестування, виділення сильних і слабких рис пізнавальної сфери учнів, розробка системи обробки та систематизації інформації.

3. Корекційно-аналітичний: розробка корекційного тренажера, складання карт для учнів і вчителя за результатами діагностування, розробка індивідуальних програм для учнів.

4. Управлінський (прийняття управлінських рішень щодо ефективності досліджуваної методики роботи з учнями).

VIII. Висновки (встановлюється відповідність між висунутою гіпотезою та результатами дослідження)

Таким чином, моніторинговий підхід до формування самоосвітньої компетентності учнів дає змогу створити модель управління навчальним процесом на науковій основі, спрогнозувати позитивні чи негативні тенденції у розвитку освітньої системи, а також є основою для моделювання перспективного педагогічного досвіду вчителя. Моніторинг є одним з оптимальних, адаптивних механізмів упровадження 12-бальної системи оцінювання в освітній процес на сучасному етапі.

Основна мета моніторингу:

1. Визначити рівень та динаміку процесу навчання шляхом порівняння даних за кожним класом від 7-го по 11 -й (див. додаток № 9, 10)

2. Оцінити компетенцію засвоєння знань, порівнюючи результати підсумкового зрізу та додаткового зрізу по закінченні навчального року.

3. Оцінити рівень росту компетенції учнів.

4. Впроваджувати у навчання інтегративні зв'язки з предметів.

5. Розробити схему дій щодо подолання труднощів у навчанні

6. Учням, які мають бали високого рівня компетенції, пропонувати творчі роботи. Це елементи НДР, вивчення додаткових розділів предмета або праця на вільну тему.

Основна задача моніторингу

• Неперервне відстеження стану навчального процесу.

• Досягнення мети навчального процесу.

• Існування позитивної динаміки розвитку учнів порівняно з результатами попередніх діагностичних досліджень.

• Передумови для вдосконалення роботи вчителя.

• Відповідність рівня складності навчального матеріалу здібностям учня.

Шляхи розв'язання завдань моніторингу

I. Проведення нульового, проміжного та підсумкового

зрізів.

II. Аналіз результатів. Види зрізів знань Нульовий зріз

Основна мета: визначити рівень компетенції знань учнів на початку навчання (початкова діагностика).

В процесі проведення Н. 3. учитель здійснює:

• прогнозування (разом з учнями) можливості успішного навчання на першому етапі;

• разом з учнями розробляє схему дії щодо подолання труднощів у навчанні;

• узгоджує предметні вимоги під час переходу навчального процесу від одного предмета до іншого (наприклад, математика — фізика);

• оцінку наявності інтегративних зв'язків у навчанні.

Проведення Н. 3.:

• Письмова форма.

• Застосування комп'ютерної технології (тестування).

Аналіз результатів Н. 3. дає змогу учителю:

• Обрати адекватну методику навчання.

• Сформулювати мотивацію.

• Призначити додаткові заняття для невстигаючих учнів.

• Провести корекцію навчального процесу.

Проміжний зріз

Мета проведення: виявити рівень росту компетенції учнів у предметній галузі; підбиття проміжних підсумків у навчанні.

Задачі:

• оцінка учителем успішності вибору методики навчання;

• корекція навчального процесу, обраних підходів і методів навчання;

• формування рейтингової оцінки учнів.

Проведення П. 3.:

• Письмова форма.

• Застосування комп'ютера (тестування).

Аналіз результатів дає учителеві можливість провести корекцію знань.

Учням, які мають бали високого рівня компетенції знань, бажано пропонувати творчі роботи, НДР, додаткове вивчення розділів предмета.

Підсумковий зріз

Мета проведення: підбиття підсумків наприкінці навчального року.

Задачі:

• аналіз результатів навчання;

• оцінка діяльності учня з предмета;

• аналіз дій учителя на даному етапі навчання;

• формування підсумкової рейтингової оцінки та висновок про рівень компетенції учнів за навчальною програмою для певного класу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Система вивчення прикметника
Завдання вивчення прикметника в 1-4 класах полягають у формуванні граматичного поняття “прикметник” як частини мови, що пов’язана з іменником, у вироблені навичок правопису родових і відмінкових закі ...

Позакласне читання як засіб формування читача
«Забудьте про позакласне читання!» — іноді доводиться чути в деяких школах. Сьогодні вчителю іноземної мови не вистачає годин для опрацювання творів, запропонованих Програмами — стверджує дехто із сл ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net