Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

Педагогіка: історія і сьогодення » Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

Сторінка 3

Методичні рекомендації

щодо письмових робіт учнів та їх аналізу

Письмові роботи учнів вимагають докладного аналізу виявлених помилок, допущених кожним учнем. Задача може бути не розв'язана з багатьох причин:

1) учень не зрозумів умову задачі або зрозумів її неправильно;

2) зрозумів умову задачі, але не знає, які фізичні закономірності необхідно використати для її розв'язування;

3) не може скласти план розв'язування задачі або не знає алгоритму розв'язування;

4) не може розв'язати задачу через слабкість знань з фізики та математики.

Як бачимо, ситуації різні, а результат однаковий — задачу не розв'язано або розв'язано неправильно. Завдання учителя полягає у з'ясуванні причини невдачі й розробці заходів щодо ліквідації цих причин. Для систематизації причин помилок і недоліків під час розв'язування задачі учителі часто використовують такий прийом:

• складають список найбільш поширених помилок, допущених у письмових роботах учнів або характерних недоліків;

• після перевірки робіт учитель виділяє недоліки та помилки, що дає можливість виробити певні заходи, щоб ліквідувати прогалини в знаннях й уміннях учнів.

Від того, наскільки оперативно й якісно виконується така робота, значною мірою залежить процес ліквідації виявлених недоліків. Вказівки для учнів повинні бути конкретними та індивідуалізованими. При оцінюванні письмових робіт враховується характер допущених помилок і недоліків. У зв'язку з цим розрізняються грубі й не грубі помилки, а також недоліки.

Діагностика самостійності праці учня

Велике значення для уміння самостійно розв'язувати задачі мають домашні контрольні й самостійні роботи. Вони повинні включати: аналітичні, графічні, творчі задачі, тестові завдання, завдання на складання задач. Задачі спрямовуються на розвиток мислення, на пошук нестандартних розв'язків. Важливо, щоб задачі мали кілька розв'язків, щоб їх можна було розв'язати кількома способами.

Домашні контрольні роботи найчастіше мають диференційований характер, оскільки вони передбачають різний рівень розвитку учнів. Під час виконання таких робіт учні не обмежені жорстко в часі, можуть користуватись будь-якими навчальними посібниками, звертатися за консультаціями до своїх товаришів і вчителів. Ці умови певним чином стимулюють діяльність учнів. До домашньої контрольної роботи учитель може поставити підвищені вимоги:

а) запропонувати письмовий аналіз умови задачі;

б) докладне пояснення розв'язку;

в) аналіз і дослідження знайденого результату.

Виконання цих умов сприяє глибокому розумінню й усвідомленню фізичної суті задачі, розвитку логіки міркувань.

Систематичне й планомірне використання домашніх контрольних і самостійних робіт, обговорення їхніх результатів, аналіз помилок і їхніх причин розвивають в учнів уміння міркувати, сприяють розвитку і виробленню умінь розв'язувати задачі, дають можливість учителю скласти чітке уявлення про уміння учнів розв'язувати задачі з того чи іншого розділу курсу фізики.

Самостійна робота дає змогу отримати високий процент якості та успішності засвоєння учнями теми.

Види помилок

Грубі помилки:

• незнання визначень основних понять, законів, правил, основних понять теорії, незнання формул, загальновизнаних символів позначень фізичних величин, одиниць вимірювання їх;

• незнання найменувань одиниць вимірювання;

• невміння виділяти головне;

• невміння застосовувати наявні знання до розв'язування задач і пояснення фізичних явищ;

• невміння читати й будувати графіки та принципові схеми;

• невміння підготувати до роботи установку або лабораторне обладнання, виконати дослід, необхідні розрахунки;

• невміння визначити показання вимірювального приладу;

• порушення вимог безпеки праці під час виконання експерименту.

Негрубі помилки:

• неточність формулювань визначень, понять, законі теорій, зумовлених неповним охопленням ОСНОВНІ ознак поняття, яке визначається, або заміна одж то—двох з них на другорядні;

• помилки, зумовлені недотриманням умов проведення дослідів, умов роботи вимірювального приладу;

• помилки в умовних позначаннях та принципових схемах, неточність графіка тощо.

Недоліки відповідей:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Вивчення алфавіту
Навчання англійської мови у 5-му класі передбачає знання учнями назв англійських букв та порядку їх розміщення в алфавіті. Якщо учні не знають назв букв, то їм важко буде засвоювати орфографію слів, ...

Сутність і структура зв’язного мовлення молодших школярів
Основним завданням вивчення рідної мови є розвиток мовлення. Розвиток мовлення – основний розділ програми з рідної мови, провідний принцип її опанування. Як зазначається у програмі, "розвиток мо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net